لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

گفتار اول : کلیات                                                                      صفحه ۳

گفتار دوم : کربوهیدرات ها                                                           صفحه ۴۶

گفتار سوم : لیپیدها                                                                     صفحه ۶۶

گفتار چهارم : پروتئین ها                                                             صفحه ۸۰

گفتار پنجم : آنزیم ها                                                                   صفحه ۹۴

گفتار ششم : اسیدهای نوکلئیک                                                       صفحه ۱۱۷

گفتار هفتم : ویتامین ها و کوآنزیم ها                                                صفحه ۱۳۵

گفتار هشتم : اصول بیو انرژیک                                                    صفحه ۱۵۳

گفتار نهم : متابولیسم کربوهیدرات ها                                               صفحه ۱۶۲

گفتار دهم : متابولیسم لیپیدها                                                         صفحه ۱۸۲

گفتار یازدهم : زنجیره تنفسی ، چرخه کربس                                      صفحه ۱۹۹

گفتار دوازدهم : زنجیره تنفسی ، انتقال الکترون و فسفوریلاسیون اکسیداتیو    صفحه ۲۰۸

گفتار سیزدهم : فتوسنتز                                                              صفحه ۲۱۹

گفتار چهاردهم : متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار                                  صفحه ۲۲۷

گفتار پانزدهم : بیوسنتز اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها                          صفحه ۲۳۸

اسلاید ۲ :

هدف آموزشی كلی :

    آشنايی با تاريخچه دانش بيوشيمی ، عناصر و تركيبات اصلی سازنده ماده زنده و برخی پديده های شيميایی مهم درگير در واكنش های زيستی .

اسلاید ۳ :

هدف های آموزشی جزیی :

 معنا و مفهوم دانش بيوشيمی ، خلاصه ای از تاريخچه و شكل گيری آن .

 عناصراصلی تشكيل دهنده ماده زنده و اهمیت عنصر کربن .

 چگونگی تنوع ترکیبات کربن ، دلایل و اهمیت آن در مولکول های آلی .

 مشخصات و ویژگی های انواع ایزومرهای فضایی و انواع پیوندهای شیمیایی .

 خواص فیزیکی و شیمیایی مهم آب که سبب اهمیت آن در ماده زنده      می شود .

 چگونگی تفییرات یون های H و OH که میزان PH محلول ها و خاصیت اسیدی و بازی آن ها را مشخص می سازد .

 نقش و اهمیت نمک ها و ماکرو مولکول های زیستی در ساختار و عملکرد ماده زنده .  

اسلاید ۴ :

تاریخچه دانش بیوشیمی:

     سنتز آزمایشگاهی بعضی از ترکیبات زیستی مانند اوره توسط وولر    ( ۱۸۲۸) برخی از دانشمندان را بر آن داشت تا اختصاصات زیستی   را با دانش شیمی توجیه و تفسیر کند .

اسلاید ۵ :

وان لی بیگ  با مطالعه شیمی فیزیولوژی ثابت کرد :

  گرمای بدن نتیجه سوختن مواد غذایی است و نه نیروی زیستی .

اسلاید ۶ :

هوپ سیلر ، برای نخستین بار هموگلوبین ، یعنی ماده سرخ رنگ خون را جدا سازی و شناسایی کرد .

    او در سال ۱۸۷۷ ، کلمه بیوشیمی را به عنوان یک دانش مستقل و جدا از دانش فیزیولوژی مطرح و معرفی کرد .

اسلاید ۷ :

دوران توسعه دانش بیوشیمی :

  کشف مخمرها که تخمیر الکلی را انجام می دهند

  کشف آنزیم ها به عنوان کاتالیست های زیستی

  کشف اسیدهای آمینه به عنوان واحدهای ساختاری پروتئین ها 

  شناسایی هورمون ها ، لیپیدها ، ویتامین ها

  متبلور کردن آنزیم ها

  کشف چرخه اوره

  کشف چرخه کربس

  کشف ساختار ماده ژنتیکی یاخته توسط واتسون و کریک در سال ۱۹۵۳

اسلاید ۸ :

عناصر تشکیل دهنده ماده زنده

مقایسه عناصر اصلی موجود در بدن انسان و در پوسته زمین

اسلاید ۹ :

چهار عنصر فراوان در موجودات زنده :

هیدروژن  H

اکسیژن  O

کربن      C

نیتروژن   N

در مجموع ۹۹ درصد کل توده یاخته را تشکیل می دهند .

اسلاید ۱۰ :

گوگرد S  و فسفر P  نیز دو عنصر مهم زیستی هستند .

 و یون های Cl ، Mg ، Ca ، K و Na

  در فرایندهای زیستی موجود و ضروری هستند .