لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برنامه راهبردي مرتع كشور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برنامه راهبردي مرتع كشور قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- كليات

نحوه تدوين برنامه

نگاهي به برنامه چهارم

۲- وضع موجود مراتع کشور

– قوانين و مقررات

– سطح مراتع

– جمعيت وابسته به مرتع

-تعداد دام

۳- جايگاه مراتع در تحقق برنامه توسعه كشور

اسلاید ۲ :

۴- پتانسيلها

–پتانسيلهاي طبيعي

–پتانسيلهاي منتج از برنامه هاي گذشته

۵- چالشها

–چالش اصلي

–ساير چالشها و موانع پيش رو

۶- اهداف، راهبردها و راهكارها و نتايج مورد انتظار

–اهداف، راهبردها، راهكارها و نتايج مورد انتظار اجرا

–اهداف، راهبردها، راهكارها و نتايج مورد انتظار تحقيقات

اسلاید ۳ :

برنامه راهبردي مرتع توسط يك كميته اصلي و سه كميته فرعي به شرح زير تدوين شده است:

كميته اصلي تركيبي از :

اعضاي هيئت علمي بخش تحقيقات مرتع

– اساتيد دانشگاه

– كارشناسان اجرايي

نماينده دامداران

-كميته هاي فرعي شامل سه كميته  تخصصي:

مديريت مرتع و مسائل اقتصادي اجتماعي

اصلاح مرتع

اكولوژي مرتع

اسلاید ۴ :

نحوه تدوين برنامه

براي تدوين برنامه  ۱۱۰جلسه تشكيل گرديد كه ۱۰ جلسه متعلق به كميته اصلي و بقيه به كميته ها ي فرعي اختصاص داشت براي پشتيباني از برنامه  ۲۰۰۰ نفر ساعت كار كارشناسي انجام شده است.

اسلاید ۵ :

اين برنامه با دستگاههاي زير هماهنگ شده است

 • دفتر امور مراتع کشور
 • انجمن مرتعداري
 • سازمان امور عشايري
 • معاونت امور دام
 • صندوق بيمه محصولات کشاورزي
 • نمايندگان دامداران استانهاي فارس, خوزستان, خراسان بزرگ و تهران

اسلاید ۶ :

نگاه برنامه چهارم به منابع طبيعي ( مرتع)

ويژگي‌ها و تكاليف قانوني بخش کشاورزي ومنابع طبيعي درقانون برنامه:

 • تنظيم و اجراي برنامه حفظ , احياء , اصلاح و توسعه و بهرهبرداري از منابع طبيعي
 • خروج ۷۰ درصد دام از جنگل و كاهش ۵۰ درصد دام مازاد از مراتع

فعاليت‌هاي محوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي:

 • فعاليت محوري ارتقاء بهرهوري و استانداردهاي توليد در بخش كشاورزي و منابع طبيعي
 • فعاليت محوري ارتقاء ضريب خودكفايي محصولات اساسي شامل (گندم, ذرت, دانههاي روغني , روغن نباتي , شير , گوشت , آبزيان , زيتون)
 • فعاليت محوري جنگلداري , مرتعداري , بيابان زدايي، آبخيزداري و حفاظت از آبخيزها و منابع طبيعي
 • فعاليت محوري توسعه پژوهش و تحقيقات كابردي و آموزش و ترويج
 • فعاليت محوري ساماندهي جامعه عشايري

اهداف كمي مصرح بخش كشاورزي در قانون برنامه :

 • كاهش ٥٠ درصد دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصلاح پروانه چراهاي مربوطه

اسلاید ۷ :

تنگناها و محدوديتهاي مطرح شده در برنامه چهارم

تهديدهاي زير ساختي

 • تغيير كاربري و خرد شدن اراضي و استفاده غيراصولي از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي
 • فرسايش شديد منابع خاك
 • تخريب كيفيت خاك، منابع آب و بالاخص تخريب سفره هاي آب زير زميني
 • فرسايش و تخريب منابع طبيعي (جنگل و مرتع)
 • تنگناهاي قانوني و عدم شفافيت در مالكيت اراضي

محدوديت در تأمين سرمايه و سرمايه‌گذاري

 • كمبود منابع سرمايه اي و عدم تجهيز آن
 • كمبود ماشين آلات و فن آوري هاي مناسب
 • بالا بودن ريسك در فعاليتهاي بخش كشاورزي

ضعف‌ نيروي انساني و فن آوري

 • نامناسب بودن تركيب نيروي انساني موجود در بخش كشاورزي
 • ناكافي بودن فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي كاربردي و ناكارآمدي در انتقال نتايج و يافتهها

اسلاید ۸ :

وضع موجود مراتع کشوراز منظرهاي

قوانين و مقررات

 – سطح مرتع

جمعيت وابسته به مرتع

تعداد دام

اسلاید ۹ :

 • برخورداري از مراتع با بيش از۳۰۰ ميليمتر بارندگي كه در آن با مديريت صحيح و عندالزوم عمليات بذركاري و بذرپاشي امكان احياي مراتع وجود دارد
 • برخورداري از تنوع گونه اي و گونه هاي با قابليت چرا براي دام و همچنين برخورداري از گونه هاي مقاوم و سازگار با شرايط مختلف آب و هوايي كشور
 • فراهم بودن شرايط مناسب شيب در بسياري از مناطق خشك و كم باران جهت بكارگيري روشهاي مناسب جهت افزايش راندمان بارندگي و دستيابي به توليد بيشتر( پخش سيلاب, ذخيره نزولات و…)

اسلاید ۱۰ :

 • در اختيار داشتن بخش اعظم اطلاعات پايه مراتع كشور کيفيت و کميت مراتع
 • شناسايي بخش اعظم فلور گياهي كشور
 • در اختيار بودن اطلاعات پايه از محصولات فرعي گياهان مرتعي
 • در اختيار بودن نتايج تحقيقات انجام شده
 • تهيه طرح مرتعداري در ۲۹ ميليون هکتار از مراتع و تهيه بانک اطلاعات طرحهاي
 • مرتعداري
 • شناسايي دامدارن ذيحق در ۷۰ ميليون هکتار
 • ايجاد شرايط نسبي واگذاري حقوق بهره برداري از مراتع به منظور كاهش جمعيت
 • بهره بردار (آئين نامه ماده ۱۰۸ ، ۱۰۴ و دستور العمل مميزي مراتع)