لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بهره‌وري به مفهوم چيست؟

بهره‌وري” عبارتست از ميزان ستاده براي هر واحد داده .

“بهره‌وري” نرخ ستاده براي هر واحد داده است

بهره‌وري” همان “كارآئي” مقدار كالاها و خدمات توليد شده است كه از طريق كميت كالاهاي توليدي بر اساس هر ساعت كار در سازمان تعيين مي‌گردد.

بهره‌وري” شاخص ستادة هر كارگر است.

بهره‌وري” مناسب‌ترين روش تحليل اقتصادي هر كشور است

بهره‌وري” ميزان ستادة توليدي براي هر واحد داده است.

بهره‌وري” براي اندازه‌گيري كيفيت توليد به كار گرفته مي‌شود و غالباً به صورت نرخ “ستاده” به “داده” تعريف مي‌گردد.

بهره‌وري” رابطة بين توليد يك ستاده يا مجموعه‌اي از ستاده‌ها در مقايسه با منابع به كار گرفته شده براي انجام وظايف است

اسلاید ۲ :

 

بهره‌وري” كيفيت توليد ناشي از مجموعه‌اي از داده‌هاست.

“بهره‌وري” عبارتست از كلية درختان سبزي كه در يك زميني لم يزرع نمايان مي‌گردند.

بهره‌وري” پس‌انداز ناشي از كاهش هزينه‌هاست. ذخيره‌سازي در هر بخش يا واحد از سازمان قابل مشاهده است.

بهره‌وري” واژه‌اي است كه بيانگر فعاليت يك توليد كننده، گروهي از توليد كنندگان و حتي سازمان در يك مرحلة زماني مشخص است.

بهره‌وري” نرخ توليد، ميزان ستاده براي هر ساعت كاري كاركنان و شاخصي براي كارآئي صنعتي و توسعة اقتصادي است

بهره‌وري” همان بهره‌ور بودن است يعني كيفيت بهره‌ور شدن يا دارا بودن قدرت توليد.

بهره‌وري” نرخ كميت و كيفيت كالاي توليد شده براي هر ساعت كاري كارگر است.

بهره‌وري” نتيجه هر فعاليت توليدي است، براي هر واحد داده در توليد. افزايش بهره‌وري يعني توليد بيشتر با هزينة كمتر.

بهره‌وري” نرخ هر واحد ستاده براي هر واحد داده است.

اسلاید ۳ :

بهره‌وري” متوسط ستاده براي هر واحد داده است.

بهره‌وري” عبارتست از رشد توليدات بيوتكنولوژيك اين رشد مي‌تواند در اثر افزايش فتوستز در يك فراگرد محيطي باشد.

“بهره‌وري” ميزان ستادة فيزيكي براي هر واحد دادة بهره‌ور است.

بهره‌وري” مقدار كالاي توليد شده بوسيلة هر واحد توليد در يك مرحلة زماني مشخص است. بهره‌وري رابطه نهائي بين داده‌ها و ستاده‌هاست

بهره‌وري” ستاده هر واحد به خدمت گرفته شده است. افزايش در بهره‌وري ناشي از افزايش در كارآئي است افزايش در بخشي از سرمايه يا كارگر است.

سنجش و اندازه‌گيري توانمندي يك نظام بيولوژيك را بهره‌وري گويند. كارآئي با يك نظام بيولوژيكي كه منجر به رشد توليد مي‌گردد.

اندازه‌گيري توانمندي سيستم كارآئي فني همان بهره‌وري است.

بهره‌وري” مفهومي است كه در تعبير عام همان نسبت ستاده به داده است.

بهره‌وري” همان اعتقاد به رشد انساني است. بهره‌وري يك تلاش بي‌پايان براي عرضه فنآوري جديد و روشهاي جديد براي تأمين اجتماعي و خوشنودي نوع بشر است.

اسلاید ۴ :

 

بهره‌وري” كيفيت توليد ناشي از مجموعه‌اي از داده‌هاست.

“بهره‌وري” عبارتست از كلية درختان سبزي كه در يك زميني لم يزرع نمايان مي‌گردند.

بهره‌وري” پس‌انداز ناشي از كاهش هزينه‌هاست. ذخيره‌سازي در هر بخش يا واحد از سازمان قابل مشاهده است.

بهره‌وري” واژه‌اي است كه بيانگر فعاليت يك توليد كننده، گروهي از توليد كنندگان و حتي سازمان در يك مرحلة زماني مشخص است.

بهره‌وري” نرخ توليد، ميزان ستاده براي هر ساعت كاري كاركنان و شاخصي براي كارآئي صنعتي و توسعة اقتصادي است

بهره‌وري” همان بهره‌ور بودن است يعني كيفيت بهره‌ور شدن يا دارا بودن قدرت توليد.

بهره‌وري” نرخ كميت و كيفيت كالاي توليد شده براي هر ساعت كاري كارگر است.

بهره‌وري” نتيجه هر فعاليت توليدي است، براي هر واحد داده در توليد. افزايش بهره‌وري يعني توليد بيشتر با هزينة كمتر.

بهره‌وري” نرخ هر واحد ستاده براي هر واحد داده است.

اسلاید ۵ :

بهره‌وري” متوسط ستاده براي هر واحد داده است.

بهره‌وري” عبارتست از رشد توليدات بيوتكنولوژيك اين رشد مي‌تواند در اثر افزايش فتوستز در يك فراگرد محيطي باشد.

“بهره‌وري” ميزان ستادة فيزيكي براي هر واحد دادة بهره‌ور است.

بهره‌وري” مقدار كالاي توليد شده بوسيلة هر واحد توليد در يك مرحلة زماني مشخص است. بهره‌وري رابطه نهائي بين داده‌ها و ستاده‌هاست

بهره‌وري” ستاده هر واحد به خدمت گرفته شده است. افزايش در بهره‌وري ناشي از افزايش در كارآئي است افزايش در بخشي از سرمايه يا كارگر است.

سنجش و اندازه‌گيري توانمندي يك نظام بيولوژيك را بهره‌وري گويند. كارآئي با يك نظام بيولوژيكي كه منجر به رشد توليد مي‌گردد.

اندازه‌گيري توانمندي سيستم كارآئي فني همان بهره‌وري است.

بهره‌وري” مفهومي است كه در تعبير عام همان نسبت ستاده به داده است.

بهره‌وري” همان اعتقاد به رشد انساني است. بهره‌وري يك تلاش بي‌پايان براي عرضه فنآوري جديد و روشهاي جديد براي تأمين اجتماعي و خوشنودي نوع بشر است.

اسلاید ۶ :

كارآئي

اثر بخشي

كارآئي و اثر بخشي نگاهي توأمان

سودمندي

عملكرد

مدل سه گانه P

نتايج بررسي‌ها و تحقيقات در خصوص بهره‌وري و شاخص‌هاي آن

جايگاه سرمايه‌گذاري

نوآوري

مهارتها

نيروي كار

اسلاید ۷ :

كارآئي

مفهوم كارآئي به معناي توانمندي شناخت تغيير در نرخ بهر‌وري است.

مديران غالباً دوست دارند خودشان را با رقبايشان و سرمايه‌هاي رقبا و ميزان بهبود بهره‌وريشان مقايسه نمايند.

كارآئي موجب مي‌گردد تا اين جنبه از بهره‌وري بصورت مقايسه‌اي و با توجه به توانمندي‌هاي سازماني صورت گيرد. خوبي براي

بهره‌وري كاري به ما مي‌گويد كه كارگر تا چه اندازه مفيد و مطلوب است.

اين شاخص‌ها به ما مي‌گويد كه سازمانها دارند كارها را درست انجام مي‌دهد ولي به ما نمي‌گويند كه سازمان دارد “كار درست” انجام مي‌دهد يا خير؟

اسلاید ۸ :

سيمون (۱۹۵۷) نگاه جديدي را نسبت به كارآئي مطرح نموده است

وي معتقد است كه كارآئي مي‌تواند مجموعه‌اي از متغيرهائي باشد كه بيشترين نتيجة كاربردي از منابع را حاصل نمايد.

مجموعه نگاه كاربردي به مقولة كارآئي در انديشه مينتزبدرگ (۱۹۸۲) آمده است

وي معتقد است كه حداكثر نمودن كارآئي مي‌تواند به عنوان يك ارزش در سازمان قلمداد گردد.

به همين دليل است كه معتقديم در محاسبة “بهره‌وري” يك بعد استراتژيك بنام اثر بخشي وجود دارد

در مقولة اثر بخشي ملاحظاتي چون تكنولوژي‌هاي جديد يا توسعه بازار وجود دارد كه حتماً مي‌بايست محاسبه گردد.

اسلاید ۹ :

 

عمليات كيفي بالا

عمليات سريع

عمليات وابسته

عمليات منعطف

اسلاید ۱۰ :

اين مدل بر اساس توصيف‌هاي واژه شناسي در راستاي واژة “بهره‌وري” صورت گرفته است.

مدل سه گانه P يك نگاه شماتيك را از توسعة مباحثي كه تاكنون گفته‌ايم نشان مي‌دهد

مدل شامل پنج واژه بهره‌وري، سودمندي، عملكرد اثر بخشي و كارآئي است و نشان مي‌دهد كه اين پنج واژه چگونه با يكديگر در حال تعادل‌اند.