لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برنامه نویسی رایانه ای – کنترل و ابزار دقیق توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برنامه نویسی رایانه ای – کنترل و ابزار دقیق قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نام درس : برنامه نویسی رایانه ای – کنترل و ابزار دقیق

تعداد واحد : ۲

نوع واحد : عملی – نظری

پیشنیاز :

هدف :  دانشجو پس از گذراندن این واحد درسی قادر خواهد بود یک مسئله ریاضی یا فنی را ابتدا تجزیه و تحلیل نموده و سپس الگوریتم حل مسئله را نوشته و آنگاه برنامه را به زبان C نوشته و برای محاسبات، آن را وارد کامپیوتر نماید.

سرفصل دروس : ۱۷ ساعت نظری – ۵۱ ساعت عملی

مقدمه و تاریخچه مختصر کامپیوتر

اجزاء سخت افزار ( پردازنده مرکزی – حافظه اصلی – امکانات جانبی ) (۲تا ۳ ساعت)

زبان و انواع آن ( زبان ماشین ، اسمبلی و زبانهای سطح بالا )

تعریف نرم افزار و انواع آن ( سیستم عامل و انواع آن ، برنامه های مترجم ، برنامه های کاربردی) (۱ تا ۲ ساعت)

مراحل حل مسئله : تعریف مسئله ، تحلیل مسئله ، تجزیه مسئله به مسائل کوچکتر و تعیین ارتباط آنها (۱ ساعت)

الگوریتم : تعریف الگوریتم، عمومیت دادن راه حل و طراحی الگوریتم، بیان الگوریتم به کمک روند نما، بیان الگوریتم به کمک شبه کد، دنبال کردن الگوریتم، مفهوم زیر الگوریتم (۴ تا ۶ ساعت)

برنامه و حل مسائل : تعریف برنامه، ساختار کلی برنامه، ساختمانهای اساسی برنامه سازی شامل :

  الف) ساخت های منطقی (ترتیب و توالی، تکرار، شرط ها و تصمیم گیری، مفهوم بازگشتی)

  ب ) ساخت های داده یی ( گونه های داده یی ساده : صحیح، اعشاری، بولین، نویسه ای یا کاراکتری – گونه های داده یی مرکب : آرایه، رکورد، مجموعه )

  ج ) زیر روال ها ( نحوه انتقال پارامترها )

  د ) آشنایی با مفهوم فایل، فایل پردازی و عملیات ورودی/خروجی

مفاهیم فوق می بایستی به زبان C بیان شوند.

نام درس : برنامه نویسی رایانه – مکانیک

تعداد واحد : ۲

نوع واحد : عملی – نظری

پیشنیاز :

هدف :

سرفصل دروس ( ۱۶ ساعت نظری + ۶۴ ساعت عملی) ۸۰ ساعت

مقدمه و تاریخچه مختصر کامپیوتر ( ۱ تا ۲ ساعت )

اجزاء سخت افزار ( پردازنده مرکزی – حافظه اصلی – امکانات جانبی ) (۲تا ۳ ساعت)

زبان و انواع آن ( زبان ماشین ، اسمبلی و زبانهای سطح بالا ) ( ۲ تا ۳ ساعت )

تعریف نرم افزار و انواع آن ( سیستم عامل و انواع آن ، برنامه های مترجم ، برنامه های کاربردی) (۱ تا ۲ ساعت)

مراحل حل مسئله : تعریف مسئله ، تحلیل مسئله ، تجزیه مسئله به مسائل کوچکتر و تعیین ارتباط آنها (۱ ساعت)

الگوریتم : تعریف الگوریتم، عمومیت دادن راه حل و طراحی الگوریتم، بیان الگوریتم به کمک روند نما، بیان الگوریتم به کمک شبه کد، دنبال کردن الگوریتم، مفهوم زیر الگوریتم (۴ تا ۶ ساعت)

برنامه و حل مسائل : تعریف برنامه، ساختار کلی برنامه، ساختمانهای اساسی برنامه سازی شامل :

  الف) ساخت های منطقی (ترتیب و توالی، تکرار، شرط ها و تصمیم گیری، مفهوم بازگشتی)

  ب ) ساخت های داده یی ( گونه های داده یی ساده : صحیح، اعشاری، بولین، نویسه ای یا کاراکتری – گونه های داده یی مرکب : آرایه، رکورد، مجموعه )

  ج ) زیر روال ها ( نحوه انتقال پارامترها )

  د ) آشنایی با مفهوم فایل، فایل پردازی و عملیات ورودی/خروجی

مفاهیم فوق می بایستی به یکی از سه زبان پاسکال، فرترن ۷۷ یا بالاتر، و یا زبان C بیان شوند.

اسلاید ۲ :

معرفي سرفصلها ومنابع :

   مقدمه – شناسه ها – داده ها – ثابتها – عملگرها – برخي توابع كتابخانه اي  – دستورات ورودي و خروجي – دستورات حلقه و شرط – توابع و پارامترها و توابع بازگشتي – آرايه ها – اشكال زدائي برنامه و آزمايش  آن – ساختارها ( ركورد ) – فايلها – پورت ها

اسلاید ۳ :

ثابت ها :

صحيح  ۱۲ ,  ۰x12  ,  ۰X12

اعشاري  ۱۲٫۶ , ۳e+5  ,  ۳e5  ,  ۳٫۲e-4

كاراكتر :  ‘A’    و ‘۹’ و ‘#’

رشته : “Computer” و “a123” و “a_1@yahoo.com”

منطقی : true , false

اسلاید ۴ :

عملگرها ( Operators ) :

عملگرهاي محاسباتي : (  + , – , * , / , % )

۵ / ۲ = ۲  ,  ۵٫۰ / ۲ = ۵ / ۲٫۰ = ۲٫۵  , ۹٫۵ % ۲ = ۱٫۵, (int)9.5%2 = 1

عملگرهاي يكتائي : (  –  ,  + +  ,  – –  ,  sizeof )

+ + n ;  // n = n + 1 ;              n + + ;

عملگرهاي مقايسه اي و منطقي : ( < ,  > , <=  ,  >= , = = , !=  , && , ||  ,  ! )

عملگرهاي جايگزيني : ( =  ,  +=  ,  -=  ,  *=  ,  /=  ,  %=  )

s += n ;  //  s = s + n ;                 x = y = 3 ;

عملگر شرطي  ( ?: ): max = ( a > b ) ? a : b;          

اولويت عملگرها : ( يكتائي ـــ  * , /  ـــ  + , –  ـــ  مقايسه اي  ـــ  = = , =!  ـــ && ـــ  ||  ـــ  جايگزيني(

اسلاید ۵ :

دستورات خروجي  Console.Write  و Console.WriteLine :

Console.Write(“abc“);

Console.WriteLine(“def”);

Console.WriteLine(“abc“);

Console.WriteLine(“def”);

int a = 5, b = 10;

Console.WriteLine(“Sum Of a,b is {0}”, a + b);

Console.WriteLine(“Sum Of {0},{1} is {2}”, a, b, a + b);

double d = 19.76, e = 123456.344;

Console.WriteLine(d.ToString(“00.0”));

Console.WriteLine(e.ToString(“0,0.00”));

Console.ReadKey();

اسلاید ۶ :

int  a = 27;

Console.WriteLine(a.ToString(“X”));

double d = 1230000;

Console.WriteLine(d.ToString(“E”));

Console.WriteLine(d.ToString(“0.000E+0”));

Console.WriteLine(d.ToString(“00.000E+0”));

Console.WriteLine(“a=\t{0}\n\ab=\t{1}”, a, d);

Console.ReadKey();

اسلاید ۷ :

دستور ورودي  Console.ReadLine  :

   string  s;

            s=Console.ReadLine();

            int i;

            i=Convert.ToInt32(s);

            Console.WriteLine(i + i);

            i = Int32.Parse(s);

            Console.WriteLine(i + i);

 

            double d = Convert.ToDouble (Console.ReadLine());

            //double d = double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine(d);

اسلاید ۸ :

دستورات  :

 الف) ساده

  ۱- جایگزینی :

     x = 2 ;    y = Math.Pow ( x , 2 ) + 1 ;

  ۲- افزايشي يا كاهشي  :    

     + + x ;  x – – ;

  ۳- فراخواني توابع يا زير برنامه ها :

     Console.Clear();   Console.WriteLine(“Test”);

 ب) مركب : تعدادي  دستور بين {  }  ) )

 ج) كنترل  :  ( شرط  و حلقه  (

اسلاید ۹ :

دستور if :

Syntax:  if  ( exp )  statement1 ; [ else  statement 2 ; ]

 eg.1:  if ( a > b ) Console.WriteLine(a);

 eg.2:  if (a < b) Console.WriteLine(a); else Console.WriteLine(b);

           if (a < b) Console.WriteLine(a);

          else Console.WriteLine(b);

 eg.3: if (a < b)

            {

                int t = a;

                a = b;   b = t;

            }  

eg.4: if (a >= 10  &&  a < 100)

                Console.WriteLine(“Two Digits”);

اسلاید ۱۰ :

مقایسه رشته ها :

string str1, str2;

str1 = Console.ReadLine();

str2 = Console.ReadLine();

if (str1 == str2) //if (str1.CompareTo(str2)==0)

  Console.WriteLine(“Equal”);

if (str1 != str2) //if (str1.CompareTo(str2)!=0)

  Console.WriteLine(“Not Equal”);

//if (str1 < str2) خطا

if (str1.CompareTo(str2) < 0) //if (string.Compare(str1, str2) < 0)

  Console.WriteLine(“{0} Less Than {1}”, str1, str2);

if (string.Compare(str1, str2, true) == 0) //Ignore Case

  Console.WriteLine(“{0} Equal {1}”, str1, str2);