لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- مقدمه :

    بخش عظيمي از مناطق كشور با محدوديت منابع آب روبروست و استفاده نادرست از منابع محدود آب و ايجاد آلودگي در اين منابع منجر به بروز بحرانها و فاجعه هاي زيست محيطي خواهد شد.روند رو به رشد توسعه كشور،گسترش مراكز صنعتي، استفاده بيش از حد از كود و سموم در كشاورزي ، تخليه پسابها به منابع آبي پذيرنده ، زهابهاي كشاورزي و فاضلابهاي بيمارستاني، خانگي و…كميت و كيفيت منابع آبي محدود و ارزشمند كشور را به شدت تهديد مي‌كند .گسترش روز افزون نيازها و تقاضاها در جامعه براي دسترسي به منابع آب با كيفيت مناسب، افزايش چشمگير هزينههاي تأمين آب جدید و ضرورت كنترل آلودگي منابع آب با در نظر گرفتن محدوديت منابع آبي كشور، مديريت منابع آب را از جنبههاي مختلف با چالشهاي جدي روبرو ساخته است. لذا تأمين برنامههاي لازم به منظور حصول توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و كيفيت منابع آب كشور از ضروریات محسوب می گردد.

اسلاید ۲ :

۳-اهم موازين قانوني مرتبط با مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب در حیطه عملکرد وزارت نیرو:

اصل ۵۰  قانون اساسي ايران: (حفاظت محيط زيست وظيفه عمومي تلقي شده است )

   اهم قوانین برنامه اي :

برنامه سوم توسعه

          بند ج ماده ۱۰۴ (تطبيق مشخصات فني واحد‌هاي توليدي با ضوابط محيط زيستي و كاهش آلودگيها و اخذ جريمه از واحدهاي آلاينده )، ماده ۱۰۵ (انجام ارزيابي زيست محيطي طرحهاي توسعه اي ،تبصره ۲ ماده ۱۰۶ ( ايجاد و توسعه شبكههاي اندازهگيري منابع آلوده كننده آب و تقويت مباني مديريت كيفي آب) ، ماده ۱۳۴ (صدور مجوز بهرهبرداري از منابع آب براي مصارف واحدهاي بزرگ منوط به اجراي تأسيسات جمعآوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب و اخذ جريمه از واحدهاي آلاينده)  

 برنامه چهارم توسعه  : ماده ۶۰( تقويت و توانمند سازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي) ماده ۵۹

       ( ارزشهاي زيست محيطي و اقتصادي منابع آب ) ، ماده  ۲۰( تنفيذي ماده ۱۳۴ قانون برنامه سوم )، بند الف ماده ۶۴( ارتقاء آگاهي هاي عمومي)  ، ماده ۷۱ ( ارزيابي اثرات زيست محيطي  )، ماده  ۱۷( نگرش مديريت جامع  و توامان عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار)

   اسناد بخشی و فرا بخشی مربوط به برنامه چهارم توسعه :

سند بخشی محیط زیست :  (بخش ط- حفاظت و احياء منابع طبيعي-آب  (

سند بخشی  مدیریت منابع آب  : (  بخش ب – حفاظت و پايداري كمي و كيفي منابع آب )

اسلاید ۳ :

بخشنامه هاي مهم:

 

الف- بخشنامه هاي مرتبط با آبزي پروري وگردشگري

 • بخشنامه شماره ۲۳۸۳۲/۴۰/۱۰۰مورخ ۷۸/۱۰/۷ در خصوص نحوه آبزي پروري در منابع آب سطحي
 • ابلاغيه شماره ۵۶۱۹/۱۰۰ مورخ ۸۴/۲/۱۴ در خصوص نحوه آبزي پروري وگردشگري در منابع وتاسيسات آبي
 • ابلاغيه شماره ۷۳۹۷۸/۱۰۰ مورخ ۸۶/۱۲/۵ در خصوص نحوه آبزي پروري وگردشگري در منابع وتاسيسات آب

 

اسلاید ۴ :

بخشنامه هاي مهم:

 ب- بخشنامه های مرتبط با استفاده از پساب در ایران :

۱- ابلاغيه نحوه تخصيص پساب تصفيه خانه هاي شهري(به شماره………. مورخ……….. )

۲- بخشنامه شماره ۷۰۰/۸۷۵۱۲ مورخ ۸/۱۱/۸۶ معاونت محترم امور آب و آبفا درخصوص ضرورت بهره‌گیری و استفاده مجدد از پساب حاصل از تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری و روستایی

۳- بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۴۵۸۶ مورخ ۲۹/۲/۸۰ وزارت نیرو در خصوص بهره‌گیری و تخصیص بهینه فاضلابهای تصفیه شده شهری و صنعتی و زهابهای کشاورزی

۴- شیوه نامه استفاده از آبهای بازیافتی ( پیوست ابلاغیه شماره ۱۰۰/۴۰۸۳۳ مورخ ۶/۱۲/۸۰ )

اسلاید ۵ :

 ۴– عملكرد شاخص مديريت منابع آب وزارت نیرو در زمينه مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب

 

تدوین و تصویب کمیته حفاظت از محیط زیست و کیفیت منابع آب در شرکت مدیریت منابع آب ایران و برنامه ریزی جهت عملیاتی شدن آن در سطح شرکت و شرکت های آب منطقه ای

تدوین نظام نامه مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب

نظارت در عملیاتی شدن پایش کیفیت منابع آب سطحی و زیر زمینی در استانهای کشور در قالب طرحهای ”تكميل و تجهيز شبكه هاي اندازه گيري منابع آب“و “مدیریت کیفی منابع آب”

تدوین و ارائه فصل نامه آموزشی الکترونیکی محیط زیست و کیفیت منابع آب در سایت شبکه خبری آب)  در ۱۳شماره(

پیگیری مستمر و نظارت بر تعریف ، تهیه و تدوین دستورالعمل ها، راهنما، ضوابط و…مرتبط با مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب

برنامه ریزی و تلاش در جهت تقویت وگسترش هماهنگي و همكاريهاي فراسازماني  بویژه با سازمان حفاظت محيط زيست با توجه به اشتراکات قانونی و وظایف اجرایی

اسلاید ۶ :

 ۴– عملكرد شاخص مديريت منابع آب وزارت نیرودر زمينه مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب

نظارت بر اجراي برنامه هاي ارزيابي ريسک زيست محيطي ناشي از سوانح آلودگي و حوادث طبيعي بر منابع آب

تلاش در جهت تقویت جایگاه و احد های محیط زیست و کیفیت منابع آب در شرکت های آب منطقه ای  و تامین منابع اعتباری  لازمه جهت اجرای طرحهای مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب

برنامه ریزی و اقدام در جهت ارتقا ء دانش علمي و فني و آموزش های تخصصی  در جهت حفاظت از محیط زیست و کیفیت منابع آب از طریق برگزاری کارگاههای تخصصصی 

 انجام بازدید های مستمر استانی به منظور ارائه راهبرد های بخشی و بررسی مشکلات و معضلات اجرایی و اتخاذ راهکار اجرایی مشترک جهت رفع موانع اجرایی

نظارت بر اجرای “نظام نامه پايش كيفي استفاده از پساب خروجي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري در مصارف كشاورزي” از بخشنامه بهره گیری و استفاده مجدد از پساب حاصل از تصفیه فاضلاب شهری

 

اسلاید ۷ :

نظارت بر اجرای طرح مدیریت کیفی آب در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم

(تقویت مبانی مدیریت کیفی منابع آب) در ۵ محور

محور۱ : مطالعه چگونگي تعيين حريمهاي كيفي منابع آب زيرزميني و برنامهريزي جهت عملياتي     

                         شدن آن در سطح كشور با پيشرفت ۱۰۰ درصد

 

محور۲: تدوين برنامه بهرهبرداري از آبهاي شور، لبشور و غير متعارف در سطح حوضههاي آبريز  

                        كشور با پيشرفت ۱۰۰ درصد

 

محور ۳ : تهيه مدل كامپيوتري ارزيابي اثرات زيستمحيطي سدها و سازههاي آبي با پيشرفت             

                         ۱۰۰  درصد

محور ۴: تهيه و تدوين برنامههاي اجرايي آگاهيرساني حفاظت كيفي منابع آب با پيشرفت ۱۰۰   

                         درصد

محور۵ : تهيه نرمافزار برنامه جامع مديريت كيفي منابع آب با پيشرفت ۹۰درصد

اسلاید ۸ :

برگزاري اولين همايش ملي

«آب پاك»

به مناسبت نام گذاري سال ۲۰۱۰ ميلادي به عنوان آب پاك براي جهاني سالم از سوي سازمان ملل، اولين همايش ملي
” آب پاك” با همكاري دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) در روزهاي ۱۱ و ۱۲ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ ، برگزار شد.

اسلاید ۹ :

 1. اعم فعاليتهاي آگاهی رسانی حفاظت کيفی آب از طريق رسانه های ملی (دفتر برنامه ريزي منابع آب)

  هدف این محور، اجرایی نمودن نتایج حاصل از پروژه ” تهیه و تدوین برنامه های اجرایی آگاهی رسانی حفاظت کیفی آب” در سطح ملی و حوضه آبریزی است.

  توليد و پخش ۴۲ برنامه ، ( ۵ دقيقه اي رئال)شبكه يك سيما_ ( در مرحله مراحل نهايي توليد مي باشد)

   

  توليد و پخش سه آيتم نمايشي ۱۰ دقيقهاي در برنامه) “فيتيله جمعه تعطيله” (شبكه دو سيما (در مرحله تدوين متون نمايشي مي با شد)

   

  توليد و پخش ۱۴ برنامه، (۳۰ دقيقه‌اي ميزگرد علمي)شبكه چهار سيما (مرحله توليد به اتمام رسيده و در مرحله پخش مي باشد)

   

  توليد و پخش ۲۲ برنامه، (۱۵دقيقهاي (راديو جوان (پخش شده است).

   

  تهيه و تدوين «كتاب مجموعه قوانين و مقررات حفاظت از كيفيت منابع آب» ( در مرحله تهيه و جمع آوري مطالب مي باشد).

   

  تهيه،تدوين وانتشار بروشور و كتابچه هاي حفاظت از كيفيت منابع آب و تهيه و طراحي تابلوهاي تيپ حفاظت از تاسيسات و منابع آب

اسلاید ۱۰ :

 1. پروژه هاي در دست بررسي جهت واگذاري به مشاور-سال ۹۰
  1. پروژه: پايش و مديريت كيفيت مخازن سدهاي تامين آب شرب

  (پايش و مديريت كيفيت آب در سطح حوضه آبريز و مخازن سدها در اقاليم مختلف بعنوان الگوي كشوري):

   سد استقلال (ميناب) هرمزگان

   سد تجن (مازندران)

   سد مهاباد ( آذربايجان غربي)

   سد دوستي (خراسان رضوي)

   سد درودزن (فارس)

  ۲٫پروژه:‌ مديريت و برنامه ريزي آب شيرين‌كن‌هاي شهري، صنعتي و كشاورزي با رويكرد محيط زيست

  ۳٫پروژه: بررسي ظرفيت خودپالايي رودخانه زاينده رود