لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بسيج های اجتماعی Campaigns توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بسيج های اجتماعی Campaigns قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

بسيج اجتماعی
Campaign

مجموعه فعاليت های هماهنگ اطلاع رسانی، ارتباطی و آموزشی

با استفاده از ترکيبی از کانال های متعدد و متنوع اطلاع رسانی

به منظور انتقال پيام های مورد نظر و معين

به جمعيتی مشخص

در يک دوره معين و محدود

در راستای اهداف برنامه  

اسلاید ۲ :

نمونه های بسيج اجتماعی در حوزه سلامت

.۱بسيج مهار بيماری سل (Stop TB)                               

.۲بسيج شستن دست ها  (Wash your Hands!)

.۳بسيج مصرف ۵ نوبت ميوه و سبزی در روز  (۵ a Day)

.۴بسيج فعاليت بدنی کودکان (VERB)

.۵بسيج کاهش سرعت در رانندگی (FoolsSpeed)

.۶بسيج تنظيم خانواده در مردان  (POWER)

اسلاید ۳ :

مراحل طراحی يک بسيج اجتماعی

.۱تعيين چرايي بسيج (دلايل ضرورت طراحی برنامه بسيج)

اسلاید ۴ :

 مشخص کردن چرايي بسيج

nقبل از هر اقدام بايد دلايل پيشنهاد برنامه بسيج مشخص شود.

nچرايي موضوع با توصيف دقيق مساله و تحليل وضعيت روشن می شود:

.۱بزرگی و شدت مساله

.۲عوامل موثر در ايجاد مساله

.۳ضرورت برخورد با مساله

.۴توانايي ها و ناتوانايي هاي سيستم در برخورد با مساله

.۵روش برخورد با مساله

.۶سوابق قبلی برخورد با مساله و علل موفقيت يا شکست آنها

.۷وضعيت دسترسی به منابع مورد نياز برای برخورد با مساله 

اسلاید ۵ :

تحليل وضعيت موجود

تحليل وضعيت از نظر سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری

PEST (Politically, Economically, Socially and Technologically) Analysis

تحليل از نظر فرصت ها، تهديدها، نقاط قوت و نقاط ضعف

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) Analysis

اسلاید ۶ :

SWOT

نقاط قوت يا Strengths: ويژگی های مثبت مربوط به درون يک سيستم که بايد تقويت شود

نقاط ضعف يا Weaknesses: ويژگی های منفی مربوط به درون يک سيستم که بايد اصلاح شود

فرصت ها يا Opportunities: آنچه به نفع روند يک سيستم است و از بيرون مجموعه منشا می گيرد

تهديدها يا Threats: آنچه به ضرر روند يک سيستم است و از بيرون مجموعه منشا می گيرد

 

اسلاید ۷ :

تعيين اهداف برای برنامه بسيج 

گام اول، تعيين هدف کلی برای بسيج است که به صورت جمله ای کلی، غيرقابل سنجش و مبهم نوشته می شود.

تعيين اهداف اختصاصی برای برنامه بسيج، گام بعدی است. به صورت عبارات قابل سنجش و نيازمند زمان کوتاه تر نوشته می شود.

در اهداف اختصاصی بايد اين موارد مشخص شود:

.۱قرار است چه چيزي (What) تغيير کند؟

.۲چه کسي (Who) عامل اين تغيير خواهد بود؟

.۳برنامه در چه چارچوب زماني (When)  اجرا مي شود؟

.۴ميزان تغيير مورد نياز چقدر(How much)  است؟

 

اسلاید ۸ :

ويژگی های اهداف اختصاصي

  • بر اقدام مشخص و ويژه ای متمرکز باشد (Specific)
  • قابل اندازه گيري باشد (Measurable)
  • دست يافتني باشد (Attainable)
  • منطقی باشد(Reasonable)
  • زمان رسيدن به آن مشخص باشد(Time bounded)

اسلاید ۹ :

 تعيين گروه هدف بسيج

  • مشخص کردن گروه هدفی که قرار است مخاطب پيام های ارتباطی برنامه بسيج باشند. اين دسته اختصاصی که قرار است پيام ها برای آنها تدوين شود، از طريق دسته بندی مخاطبان کلی به دست می آيد.
  • اين دسته بندی با شناخت دقيق مخاطب و تعيين متغيرهای مناسب صورت می گيرد.

اسلاید ۱۰ :

معيارهاي دسته بندي مخاطبان

برخی از متغيرها که به طور معمول برای دسته بندی استفاده می شود مانند عوامل دموگرافيک و جغرافيايي (سن، جنس، تحصيلات، محل سکونت، منطقه جغرافيايي)

برخی متغيرها نيازمند رفتن به سراغ افراد در گروه دارد مانند متغيرهای رفتاري و روان شناختي (وضعيت رفتاری و سبک زندگی، سطح آگاهی، وضعيت نگرش ها و باورها)