لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تئوری الاستیسیته توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تئوری الاستیسیته قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فصل اول : تحليل تنش و تحليل كرنش

 تعريف تنش بر روي يك سطح، معادلات تعادل، تنش در يك نقطه، تغيير شكل نسبي(كرنش)، كرنش در يك نقطه، رابطه تغيير شكل نسبي با مؤلفه هاي تغيير مكان.

– فصل دوم : روابط و معادلات بنيادي و ویژگی های مسائل تئوری ارتجاعی

روابط عمومي تنش و كرنش، تعيين تنش ها و تغيير شكل هاي اصلي، شرايط سازگاري كرنش ها و بيان آنها بر حسب تنش، وي‍ژگي هاي مسائل تئوري ارتجاعي.

– فصل سوم : حل مسائل خاص در حالت ارتجاعي

تنش مسطح و كرنش مسطح و كاربرد آنها در مسائل دو بعدي در مختصات كارتزين و قطبي، خمش خالص ميله ها و ورق ها، پيچش در ميله هاي منشوري و با مقاطع بيضوي، پيچش مقاطع تو خالي.

اسلاید ۲ :

نحوه تخصیص نمرات

الف) نیم ترم

ب) پایان ترم

ث) تکالیف درسی

۳۷٫۵%

۴۷٫۵%

۱۵%

اسلاید ۳ :

مراجع و منابع: به زبان فارسي

۱) مباني تئوري الاستيسيته، تأليف دكتر محمد مهدي سعادت پور

۲) تئوري ارتجاعي، تأليف دكتر محمد رحيميان

۳) تئوري الاستیسیته و مدل سازی رفتار مصالح،  تأليف Wai-Fah Chen، ترجمه دکتر محمود یحیایی

، ترجمه دكتر كريم عابديK. D. Hjelmestad 4) مباني مكانيك سازه، تأليف

اسلاید ۴ :

مراجع و منابع: به زبان انگليسي

۱) Theory of Elasticity, By: S.P.Timoshenko, J.N.Goodier, 1982.

۲)  Theory  of  Elasticity, By: P.D.S.Verma, 1997.

۳) Elasticity in Engineering Mechanics, By: A.P.Boresi, K.P.CHong, Second Edition, 2000.

۴) Mathematical Theory of Elasticity, By: I.S.Sokolnikoff, 1956.

اسلاید ۵ :

 • تئوری الاستیسیته چیست؟
 • تئوري الاستيسيته رفتار محيط هاي جامد را كه بعد از باربرداري ( Unloading) شكل اوليه ( Original Shape) خود را باز مي يابند، مورد مطالعه قرار مي دهد. اين چنين محيط ها يا مواد، الاستيك (Elastic) ناميده می شوند. تقريباً تمام مصالح مهندسي داراي يك ميزان معيني از خاصيت الاستيسيته (Elasticity) هستند. اگر بارهاي خارجي كه موجب ايجاد تغيير شكل (Deformation) مي شوند، از يك حد معيني (Certain Limit) تجاوز ننمايند، در اين صورت با حذف (Removal) نيروها، تغييرشكل ها از بين مي روند و محيط يا ماده به شكل اوليه خود باز مي گردد.
 • در تئوري الاستيسيته، پاسخ مكانيكي مصالح (Mechanical Response of Material) به هنگام وقوع تغييرشكل هاي الاستيك قابل برگشت ((Elastic Recoverable Deformations مدل مي شود. بنابراين در يك نگاه كلي، تئوري الاستيسيته شاخه اي از علم مكانيك است که با محاسبه تنش ها (Stresses) و كرنش ها (Strains) در يك جسم الاستيك سرو كار دارد.

اسلاید ۶ :

 • وجوه مميزه تئوري الاستيسيته از مقاومت مصالح كدام موارد هستند و اساسا علاوه بر مقاومت مصالح چه نيازي به تئوري الاستيسيته وجود دارد؟

  وجه مميزه اول: كلي نگري در تئوري الاستيسيته، جزئي و خاص نگري در مكانيك جامدات

  • تئوري الاستيسيته در واقع مفاهيم حاكم بر محيط هاي جامد را در يك قالب فراگيرتر از آنچه كه در دوره هاي كارشناسي تحت عناوين مقاومت مصالح ( Strength of Material) يا مكانيك جامدات (Solid Mechanics) تدريس مي شود، ارائه مي دهد.
  • در استخراج روابط بار- تنش و بار- خيز با استفاده از تئوري الاستيسيته، غالباً از يك عنصر حجمی بينهايت كوچك (Infinitesimal Volume Element) در يك نقطه از جسم با وجوهي عمود بر محورهاي مختصات استفاده مي شود. شرايط تعادل به وسيله معادلات ديفرانسيل تعادل و شرايط سازگاري به وسيله معادلات ديفرانسيل سازگاري نمايش داده مي شوند. روابط مشخصه (Constitutive Relations) به وسيله روابط تنش- كرنش مناسب نمايش داده مي شوند. اگر معادلات ديفرانسيل تعادل و معادلات ديفرانسيل سازگاري تحت اثر روابط مشخصه تنش- كرنش و شرايط مرزي مشخص (Specified Boundary Conditions) حل شوند، در اين صورت حالت تنش و تغيير مكان براي هر نقطه اي از جسم به دست مي آيند.

اسلاید ۷ :

 • وجوه مميزه تئوري الاستيسيته از مقاومت مصالح كدام موارد هستند و اساسا علاوه بر مقاومت مصالح چه نيازي به تئوري الاستيسيته وجود دارد؟

  وجه مميزه دوم: توانمندی در حل مسائل پیچیده

  براي بسياري از مسائل مقدماتي نظير خمش خالص و پيچش خالص، استخراج روابط بار- تنش        (Load-Stress) و بار- خيز (Load-Deflection) از طريق روش كلاسيك مكانيك مصالح    (Mechanics of Materials) امكان پذير است. بسياري از مسائل پيچيده نظير پيچش ميله هاي غير مدور (Noncircular Torsion)، تحليل صفحات، تحليل پوسته ها، تحليل استوانه هاي جدار كلفت، تنش هاي تماسي (Contact Stresses) و تمركز تنش (Stress Concentration) از چنان پيچيدگي هاي حالت تنش برخوردار هستند كه روش كلاسيك مكانيك مصالح در حل آنها و استخراج روابط بار- تنش و بار- خيز كارايي ندارد.

  بحثی در مورد رابطه بین

  تئوری الاستیسیته مبتنی بر روش های تحلیلی (Analytical Methods)  و روش های عددی (Numerical Methods)

اسلاید ۸ :

فصل اول : تحلیل تنش و کرنش

۱ – مقدمه

تحليل هاي تنش و كرنش،‌ مباني مورد نياز را براي تحليل رفتار سیستم سازه اي (Structural system) كه تحت اثر بارگذاري قرار دارد، فراهم مي نمايد.

 تحلیل تنش

 • مفاهيم بنيادي تنش
 • تانسور تنش
 • تبديلات در تانسور تنش
 • تنش هاي اصلي
 • تنش هاي برشي ماكزيمم يا مينيمم
 • معادلات تعادل
 •  تحلیل کرنش

  • مفاهيم بنيادي كرنش
  • تانسور كرنش
  • تبديلات در تانسور كرنش
  • كرنش هاي اصلي
  • كرنش هاي برشي
  • معادلات سازگاري

اسلاید ۹ :

فصل اول : تحلیل تنش و کرنش

۲ – تحليل تنش

الف) تعريف تنش

یک جسم عمومی دلخواه را در نظر بگیرید که تحت اثر نیرو های عمل کننده در سطح آن قرار دارد ( نیرو های گسترده p1  و p2 و نیرو های متمرکز P1 و P2 و P3 ). یک صفحه دلخواه موهومی Q را از میان جسم عبور دهید. این صفحه جسم را در امتداد سطح A برش می دهد. یک سوی صفحه Q را با علامت (+) و سوی دیگر را با علامت منفی (-) نمایش می دهیم. 

اسلاید ۱۰ :

مفهوم تنش در يك نقطه با فرض بي نهايت كوچك شدن        حاصل مي شود. بنابراين بردار تنش      به صورت زير مشخص مي شود:   

و بطور مشابه بردار تنش نرمال و بردار تنش مماسي به صورت زير تعريف مي شوند: