لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تحليل استراتژيك شركتهايي كه در رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و فعاليت دارند توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تحليل استراتژيك شركتهايي كه در رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و فعاليت دارند قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ايجاد ارزش براي صاحبان سهام

به سه موضوع بايد پرداخته شود

 • ميزان جذابيت آن گروه از كسب و كارهايي كه شركت جزيي از آن محسوب مي شود
 • چشم انداز كلي عملكرد در ۵ سال آينده به چه صورت خواهد بود؟
 • اگر پاسخ به دو پرسش قبل قابل قبول و قانع كننده نباشد ، در اين صورت شركت بايد به چه اقدامي دست زند :

از بعضي از كارهاي تجاري خود را كنار بكشد

موقعيت كسب و كار فعلي خود را استحكام بخشد و براي تقويت يا افزايش چشم اندازهايي براي عملكرد بهتر به كسب و كار جديدي مبادرت ورزد .

اسلاید ۲ :

نحوة ارزيابي استراتژي شركتي كه در رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و فعاليت دارد

گام اول : شناسايي استراتژي فعلي شركت

گام دوم : از ماتريس هاي مجموعة سرمايه گذاري شركت براي تحليل مجموعه سرمايه گذاري تجاري شركت استفاده نماييد

گام سوم : جاذبة بلند مدت هر بخش از صنعت را كه شركت در آن به فعاليت پرداخته است ، مورد مقايسه قرار دهيد

گام چهارم : قدرت رقابتي واحدهاي تجاري شركت را مورد مقايسه قرار دهيد

گام پنجم : واحدهاي تجاري شركت را بر اساس عملكرد گذشته و دورنماي آينده رده بندي نماييد .

اسلاید ۳ :

نحوة ارزيابي استراتژي شركتي كه در رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و فعاليت دارد

گام ششم : هماهنگي هر يك از واحدهاي تجاري را با استراتژي شركت مورد ارزيابي قرار دهيد و ارزش تناسب و سازگاري استراتژيك ارتباطات را تعيين نماييد

گام هفتم : واحدهاي تجاري را بر حسب اولويت سرمايه گذاري در عرصه هاي جديد رتبه بندي نماييد و در خصوص موضع كلي استراتژيك تصميم گيري نماييد

گام هشتم : در خصوص لزوم اقدامات جديد استراتژيك براي بهبود عملكرد كلي تصميم گيري نماييد

اسلاید ۴ :

گام اول : شناسايي استراتژي فعلي شركت

 • ميزان تنوع شركت
 • آيا مجموعه سرمايه گذاري ها با ايجاد تنوع مرتبط يا غير مرتبط يا هر دوي آنها هماهنگ است يا خير
 • آيا گسترة عمليات اكثر داخلي است يا به نحو فزاينده اي در حال جهاني شدن مي باشد
 • ماهيت اقدامات اخير براي افزايش عملكرد واحدهاي اصلي تجاري

اسلاید ۵ :

گام اول : شناسايي استراتژي فعلي شركت

 • اقداماتي براي افزودن كسب و كارهاي جديد و ايجاد موقعيت ها و پست هايي در صنايع جديد
 • اقداماتي براي كنار گذاشتن كسب و كارهاي ضعيف و غير جذاب
 • اقداماتي براي دنبل كردن مزاياي هماهنگي استراتژيك و استفاده از ايجاد تنوع و گوناگوني براي بوجود آوردن برتري رقابتي
 • هزينه هاي سرمايه اي براي هر يك از بخش هاي مختلف تجاري

اسلاید ۶ :

گام دوم : ترسيم ماتريس هاي مجموعه سرمايه گذاري هاي تجاري

مفهوم اوليه

نمايش دو بعدي گرافيكي موقعيت هاي تطبيقي استراتژيك كسب و كارهاي متفاوت

 • متغيرهاي استراتژيك مربوطة مورد استفاده در ماتريس ها
 • نرخ رشد صنعتي
 • سهم بازار
 • جاذبه بلند مدت صنعتي
 • سهم بازار
 • جاذبه بلند مدت صنعتي
 • قدرت رقابتي
 • مرحله رشد و تكامل كالا / بازار

اسلاید ۷ :

انواع ماتريس هاي مجموعه سرمايه گذاري هاي تجاري

 • ماتريس سهم رشد چهار خانه اي
 • ماتريس جاذبه صنعت و قدرت تجاري
 • ماتريس چرخة زندگي صنعتي

اسلاید ۸ :

ماتريس سهم رشد BCG

دو متغير مورد استفاده قرار مي گيرد

 • نرخ رشد صنعتي كه روي محور عمودي ترسيم شده است
 • سهم نسبي بازار كه روي محور افقي ترسيم شده است .

اسلاید ۹ :

ترسيم يك ماتريس هم رشد BCG

 • نرخ رشد صنعت
 • شركتهايي كه رشد زيادي دارند كه سريعتر از اقتصاد رشد مي كنند
 • شركتهايي كه رشد اندكي دارند در صنايعي قرار دارند كه رشدشان از اقتصاد كندتر است .

اسلاید ۱۰ :

ترسيم ماتريس سهم رشد BCG

 • سهم نسبي بازار

از طريق سهم بازار شركت بر سهم بازار بزرگترين رقيب شركت محاسبه مي شود

خط ويژه تقسيم بين شركتهاي با سهم بازار زياد و شركت هاي با سهم بازار اندك در محدودة ۷۵ % يا ۸/۰ قرار مي گيرد

شركتهايي كه در سمت چپ قرار مي گيرند در زمرة رهبران قرار دارند

شركتهايي كه در سمت راست قرار مي گيرند از نظر سهم بازار در ردة زير متوسط هستند

 • هر شركت به سان حبابي است كه اندازة آن متناسب با درآمد كل شركت است .