لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تربيت ارزياب و خودارزيابي بر اساس مدل سرآمدي EFQM توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تربيت ارزياب و خودارزيابي بر اساس مدل سرآمدي EFQM قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

در پايان اين دوره شركت كنندگان قادر به:

درك مدل سرآمدي EFQM

با استفاده از مدل قادر به ارزيابي سازمان خود مي باشند.

قادر به بررسي و جاري سازي اطلاعات و داده هاي لازم براي خود ارزيابي خواهند بود.

اسلاید ۲ :

EFQM

mيك سازمان غير انتفاعي است.

mدر سال ۱۹۸۸ توسط ۱۴ مديرعامل شركت هاي اروپايي تاسيس شد.

بيش از ۸۰۰ عضو در سطح اروپا و سازمان هاي صنعتي بزرگ دارد.

اسلاید ۳ :

BT plc

Robert Bosch GmbH

Bull SA

Ciba-Geigy AG

Dassault Aviation

AB Electrolux

Fiat Auto SpA

KLM Royal Dutch Airlines

Nestlé AG

Philips Electronics NV

Olivetti SpA

Renault

Sulzer AG

Volkswagen AG

اسلاید ۴ :

ماموريت:

نيروي محركي براي سرآمدي پايدار در سازمان هاي اروپايي

چشم انداز:

دنيايي كه در آن سازمان هاي اروپايي سرآمد هستند.

اسلاید ۵ :

روش هاي بهبود و پيشرفت براي مديريت سرآمد

سازمان دهي دانش و پروژه هاي الگوبرداري

تبليغات و ارائه EQA – جايزه كيفيت اروپاEFQM

اسلاید ۶ :

جايزه دمينگ

ابتدا در سال ۱۹۵۱ ارائه شد.

JUSE (همبستگي مهندسين و دانشمندان ژاپني)

جايزه ملي كيفيت ماكولم بالدريج

در سال ۱۹۸۷ عرضه شد. اين جايزه بر اساس برنامه كار بهبود زير نظر رئيس جمهور وقت ريگان پايه گذاري شد.

جايزه كيفيت اروپا (EQA)

ابتدا در سال ۱۹۹۲ ارائه شد.

EFQM در مشاركت با EOQ و EU

اسلاید ۷ :

در جهت شناسايي شركت هايي كه الگويي هستند براي تعالي (مديريت و نتايج)

در جهت ترغيب اذهان عمومي سازمان براي استفاده از مدل در رسيدن به سرآمدي

اسلاید ۸ :

نتيجه گرايي

مشتري مداري

رهبري و ثبات اهداف

مديريت از طريق فرآيندها و واقعيات

بهبود و مشاركت منابع انساني

يادگيري, نوآوري و بهبود مستمر

بهبود شراكت

مشاركت در مسئوليت هاي اجتماعي

اسلاید ۹ :

مفهوم

سرآمدي, دستيابي به نتايجي است كه منافع كليه ذينفعان را در بر گيرد.

فوايد

ايجاد ارزش افزوده براي تمامي ذينفعان

موفقيت پايدار براي تمامي ذينفعان

شناسايي الزامات عملكرد جاري و آينده براي ايجاد اهداف

توازن و تمركز در كل سازمان

رضايت و خشنودي ذينفعان

اسلاید ۱۰ :

سرآغاز

تمامي ذينفعان وابسته شناسايي مي شوند.

در مسير

نيازهاي ذينفعان به يك روش ساختار يافته اي ارزيابي مي گردد.

بلوغ

مكانيسم واضحي براي انتظارات متعادل ذينفعان وجود دارد.