لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تشكيلات و مقامات قضايي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تشكيلات و مقامات قضايي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

قسمت اول – دادسرا

                الف – دادسراي عمومي و انقلاب

 

    ۱- دادستان

۲- معاونين در استان

معاون قضايي            معاون اجرايي           معاون نظارت و بازرسي      معاون امور زندانها     سرپرست ناحيه

۳- بازپرس

۱/۳- جانشين بازپرس (در امر تحقيق)      الف – داديار تحقيق    

                                 ب – دادرس دادگاه بخش

۴- داديار

۱/۴- داديار تحقيق ۲ /۴ – داديار اظهار نظر     ۳/۴  داديار ناظر زندان      ۴/۴ – داديار اجراي احكام   ۵/۴- داديار نماينده دادستان در دادگاه

اسلاید ۲ :

ب – دادسراي نظامي

  • ۱- دادستان نظامي
  • ۲- معاونين دادستان
  • ۳- بازپرس
  • داديار

اسلاید ۳ :

ج – دادسراي ويژه روحانيت

  • ۱- دادستان مركز (منصوب رهبري)
  • ۲- معاونين

۱/۲- معاون قضايي

۲/۲- معاون امور استانها

۳/۲- معاون بررسي و پيشگيري

۴/۲- اداري و ماري

۵/۲- تحقيقات و امور اجرايي  

  • ۳- داديار
  • ۴- بازپرس وجود ندارد

اسلاید ۴ :

قسمت دوم – دادگاه

  • الف – دادگاه بدوي

۱- دادگاه عمومي

  ۱/۱- دادگاه شهرستان   رئيس شعبه

  دادرس شعبه

  ۲/۱ دادگاه بخش                         رئيس شعبه

  دادرس شعبه

۲- دادگاه انقلاب

  ۱/۲- دادگاه انقلاب مركز استان                      رئيس شعبه

                       دادرس شعبه

  ۱/۲-دادگاه انقلاب غير مركز استان    رئيس شعبه

    دادرس شعبه

۳- دادگاه كيفري استان

۱/۳- رئيس شعبه               ۲/۳- مستشار (دادرس) به تعداد چهار نفر

۴- دادگاه نظامي

                                   ۱/۴- نظامي يك      رئيس شعبه

      دادرس شعبه

                                  ۲/۴- نظامي دو                            رئيس شعبه

       دادرس شعبه

                                 ۳/۴- مشاور دادگاه                                     مشاور الزامي

                            مشاور اختياري

۵- دادگاه ويژه روحانيت

۱/۵- صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم روحاني را دارند

۲/۵- صلاحيت رسيدگي به اتهام شركا ، معاونين و مرتبطين روحاني را دارند

اسلاید ۵ :

ب – دادگاه تجديد نظر

۱- دادگاه تجديد نظر استان (نسبت به جرائم عمومي)

  رئيس شعبه

  مستشار (۱ يا ۲ نفر)

۲- دادگاه نظامي يك (نسبت به احكام نظامي ۲)

                  رئيس شعبه

  يا دادرس شعبه

  مشاور

۳- دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت

  رئيس شعبه

  مستشار (۲نفر)

۴- دادگاه تجديدنظر انقلاب

۱ /۴- دادستاني كل كشور و رئيس ديوانعالي كشور

(نسبت به برخي از احكام مربوط به مواد مخدر)

۱/۴- دادگاه تجديدنظر استان

(نسبت به جرايم عمومي (غير مواد مخدر) كه توسط دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود

اسلاید ۶ :

قسمت سوم – مراجع عالي

الف – ديوانعالي كشور

۱- رئيس ديوانعالي كشور

۲- معاونين رئيس ديوانعالي كشور

۳- شعب ديوانعالي كشور

۱ /۳- شعبه تشخيص

  رئيس شعبه

  مستشار (۴ نفر)

۲/۳- شعبه ديوانعالي كشور

  رئيس شعبه

  عضو معاون

  مستشار

۳/۳- هيأت عمومي ديوانعالي كشور

راي اصراري

راي وحدت رويه

ب – دادستان كل كشور

۱- دادستان كل كشور

۲- معاون اول

۳- ساير معاونين (قضايي ، سياسي و امنيتي و…)

۴- داديار ديوانعالي كشور

اسلاید ۷ :

فصل دوم – وكالت در دعاوي ، وظائف و اختيارات

قسمت اول – ايفاء نقش

الف – وكيل   ۱- وكيل پايه يك  وكيل اتفاقي

  ۲-   وكيل دائمي

  ۳- وكيل ويژه روحانيت  وكيل تسخيري

  معاضدت قضايي

ب – نماينده حقوقي  نماينده حقوقي سازمانها و مراجع دولتي

 

  حمايت قضايي ايثارگران

اسلاید ۸ :

قسمت دوم-وظايف و اختيارات نماينده حقوقي

۱-ارائه سمت و معرفي نامه

۲-شرايط احراز نمايندگي و مرجع صالح اعلام كننده

۳-طرح دعوي يا دفاع از اتهام

۴-دفاع از اتهام كاركنان سازمان در صورتيكه سازمان متبوع شاكي نباشد.

۵-طرح ايراد و پاسخ به آن

۶-حضور در مراحل مختلف رسيدگي

۷-مطالعه پرونده و اخذرو نوشت و…

۸-مطالبه ضررو زيان ناشي از جرم

۹-اعتراض به آرا و درخواست اجراء

۱۰-رورت به حضور متهم جهت تفهيم اتهام

۱۱-صلح و سازش نماينده حقوقي بايد با تغويض اختيار باشد

اسلاید ۹ :

فصل سوم-صلاحيت

  • قسمت اول –انواع صلاحيت الف-صلاحيت محلي

  ب-صلاحيت ذاتي

  ج- صلاحيت شخص 

الف- صلاحيت محلي

  ۱- معيار انتخاب محل  بر اساس تقسيمات جغرافيايي توسط وزارت كشور

  تعيين حدود حوزه قضايي توسط رئيس قوه قضائيه

         مركز بخش  جانشين دادسرا(جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري استان

  دادگاه مستقل(ساير جرائم)

 ۲-حوزه صلاحيت        شهرستان   دادسرا 

  دادگاه

         استان  دادگاه كيفري استان (دادگاه بدوي)

  دادگاه تجديد نظر

اسلاید ۱۰ :

۱/الف-تشخيص محل وقوع جرم  جرم مستمر

  جرم اعتيادي

  جرم مركب (عنصر مادي و نتيجه)

  شروع به جرم

۲/ الف-خارج از قلمروحاكميت

ايران(صلاحيت برون مرزي)  اتباع ايران  بزه ديده

  بزهكار

 

  اتباع غير ايراني      موضوع ما ده ۵ق.م.ا

 

            جرايم بين المللي   پولشويي

           مواد  مخدر

       هواپيما رباييي

        ……