لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تعاريف و اصطلاحات معمول در مورد عکس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تعاريف و اصطلاحات معمول در مورد عکس قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

انواع تصوير کردن ( Projection Types )

ïالف- تصوير موازي

ïب- تصوير مركزي

اسلاید ۲ :

تصوير کردن موازي

تصوير موازی تصويري است که تمام اشعه هاي تصوير با هم موازي هستند. تصوير موازي مي تواند بصورت تصوير قائم يا مايل باشد.

اسلاید ۳ :

تصوير کردن مركزي

ïوقتي که تمام اشعه هاي تصوير از نقطه اي ثابت بگذرند و بر صفحه تصوير ثبت شوند ، تصویر مرکزی ایجاد می شود. اين نقطه ثابت را مرکز تصوير گويند.

ïدر فتوگرامتري هوائي از تصوير مركزي استفاده مي شود.

اسلاید ۴ :

نگاتيو ، پوزيتيو و عکس

ïتعريف نگاتيو :  تصوير مركزي نقاط سطح زمين بر روي يك صفحة حساس به نور را نگاتيو گويند. در تصوير نگاتيو صفحه تصوير و سطح شئ در طرفين مرکز تصوير قرار دارند.

ïتعريف پوزيتيو : تصوير چاپ شده نگاتيو بر روي يک صفحه شفاف يا کاغذ ويا شيشه را پوزيتيو گويند. در تصوير پوزيتيو صفحه تصوير و سطح شئ در يک طرف مرکز تصوير قرار دارند.

ïتعريف عکس : تصوير مركزي نقاط سطح زمين بر روي يك صفحة مسطح را عكس گويند.

اسلاید ۵ :

محور نوری ، فاصله کانونی و فاصله اصلی

ïمحور اپتيكي يا نوري: اگر از مركز تصوير خطي عمود بر صفحة تصوير رسم كنيم به آن محورنوري دوربين مي گويند. اين محور عکس را در نقطه اي بنام نقطه اصلي عکسي ( p ) قطع مي کند. تصوير اين نقطه را روي سطح زمين، نقطه اصلي زميني ( P ) گويند.

ïفاصله کانوني: فاصله مرکز تصوير تا سطح فيلم را فاصله کانوني گويند و آنرا با f نمايش مي دهند.

ïفاصله اصلي: فاصله مرکز تصوير تا صفحه پوزيتيو را فاصله اصلي گويند و آنرا با c نمايش مي دهند.

اسلاید ۶ :

محور شاغولي و زاوية تيلت

ïمحور شاغولي: اگر از مركز تصوير خطي در امتداد شاغولي ترسيم كنيم به آن محور شاغولي دوربين مي گويند. اين محور عکس را در نقطه اي بنام نقطه ناديريا شاغولي عکسي ( n ) قطع مي کند. تصوير اين نقطه را روي سطح زمين، نقطه نادیر زميني ( N ) گويند.

ïزاوية تيلت: زاوية بين محور شاغولي و محور نوري دوربين را زاوية تيلت گويند. اگر اين دو محور برهم منطبق باشند عكس را قائم و در غير اينصورت عكس را غير قائم (مايل يا خيلي مايل) گويند. به دليل تكانهاي هواپيما در زمان عكسبرداري اين زاويه معمولاً صفر نيست و عكسي را كه زاوية تيلت آن كمتر از  باشد، عکس قائم گويند.

اسلاید ۷ :

مزایا و معایب عکسهای قائم

lAdvantages

lPredictable geometry and scale

lAllows easy measurement

lAllows simple stereo view

lDisadvantage

lUnfamiliar perspective

lStandard mapping photography

اسلاید ۸ :

مزایا و معایب عکسهای مایل

lAdvantages

lNormal perspective

lAllows easy qualitative assessment

lDisadvantage

lInconsistent geometry and scale

اسلاید ۹ :

زوج عکس ، مدل ، محور ايزوسنتر و خط اصلي

ïزوج عکس: دو عکس متوالي در يک باند پرواز را زوج عکس هوايي گويند.

ïمدل: قسمت مشترک زوج عکس هوايي را که مي توان بصورت سه بعدي مشاهده کرد، مدل گويند.

ïمحور ايزوسنتر: اگر از مركز تصوير نيمساز زاوية تيلت را رسم كنيم به آن محور ايزوسنتر گويند. اين محور عکس را در نقطه اي بنام نقطه ايزوسنتر يا همبار يا هم مرکز عکسي ( i ) قطع مي کند. تصوير اين نقطه را روي سطح زمين، نقطه ايزوسنتر ­زميني ( I ) گويند.

ïخط اصلي: اگر سه نقطة p ، i و n را بهم وصل كنيم، خط حاصل را خط اصلي گويند. خط اصلي بيانگر جهت ماکزيمم تيلت بر روي عكس است.

اسلاید ۱۰ :

موازي هاي بدون شيب

ïاگر بر روي عكس عمودهايي بر خط اصلي ترسيم كنيم، اين خطوط حاصل را موازيهاي بدون شيب مي گويند.

ï اين موازي ها داراي اين خاصيت هستند كه درصورت ثابت بودن ارتفاع پرواز مقياس روي آنها، مقداري ثابت است. از اين خاصيت براي بدست آوردن مقياس هر نقطه در روي عكس هاي تيلت دار استفاده مي شود.