لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تعریف و دنیــای مفاهیــم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تعریف و دنیــای مفاهیــم قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بیان قواعــد تعریف یعنـی چگونگـی شناختــن و شناسانـدن مفاهیم مجهـــول

اسلاید ۲ :

مفهوم کلی بر مصداق های متعدد منطبق می شـود.

مفهوم جزئی فقط بر یک مصداق و یک فرد منطبق

می شـود.

اسلاید ۳ :

مفهوم کلی همیشه دارای مصداقی  در خارج نیست

اسلاید ۴ :

مفاهیم جزیی قابل استفاده در تعریف نیستند

ماننند « مثلث : شکل سه ضلعی »

اسلاید ۵ :

  نسب اربــــــع

اگر دو مفهوم کلــی از جهت صدق بر افرادشان با هم مقایسه شوند، چهار حالت پیـــدا می کنند:

تساوی – عموم و خصوص مطلق –  عموم و خصوص من وجـه – تبایــن

اسلاید ۶ :

هر شکل سه ضلعی مثلث است

هر مثلثی شکل سه ضلعی است

اسلاید ۷ :

هر سیبی میوه است

بعضی میوه ها سیب  هستند

بعضی میوه ها سیب  نیستند

اسلاید ۸ :

بعضی  معلمها  ایرانی هستند

بعضی معلمها ایرانی نیستند

بعضی ایرانی ها معلم هسستند

بعضی ایرانی ها معلم نیستند

اسلاید ۹ :

هیچ گیاهی سنگ نیست

هیچ سنگی گیاه نیست

اسلاید ۱۰ :

ذاتی: مفاهیمی که سازنده و هویت بخش مفهومی دیگر هستند

 تفکر برای انسان

عرضی: مفاهیمی که ذات و هویت مفهوم دیگر را

نمی سازند ولی با آن در ارتباطند

 کارگر برای انسان