لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تكتونيك سيستان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تكتونيك سيستان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

چينه شناسي عمومي ايالت ساختاري سيستان

   بطور كلي از نظرچينه سنگي زون سيستان يك واحد آميزه اي – فليشي است كه به شدت خرد شده ودرهم ريخته مي باشد. بنابراين اين پهنه را ميتوان در دو گروه رسوبات فليشي – آذرآواري مشابه رسوبات حوضه هاي پيش كماني با دگرريختي شديد و منشورهاي بهم افزوده ملانژي – فليشي برش خورده مورد بررسي قرار داد. كه گروه ملانژي –فليشي متعلق به كرتاسه ي پسين بوده وگروه فليشي – آتشفشاني متعلق به

    ترشياري مي باشند.

اسلاید ۲ :

    گروه آميزه اي – فليشي : اين واحد سنگ چينه اي از جنوب بيرجند تا         جنوب زاهدان ادامه داشته و نسبت گسترش آن در طول پهنه ي سيستان

    پراكندگي مختلفي را نشان مي دهد. قديميترين واحد سنگي شناخته شده در       سيستان آهكهاي اربيتولين داربوده كه درشمال شرق زون درمجاورت بلوك

    افغان رخنمون دارند و آهكهاي توده اي برنگ آبي روشن و تبلور يافته با لايه بندي نامشخص حاوي فسيل اربيتولين ميباشد.سن اين آهكها نئوكومين تا آپسين ميباشد ولي ارتباط اين آهكها با گروه آميزه اي- فليشي نامشخص وگسل خورده ميباشد.گروه ملانژي- فليشي كرتاسه كه با افيوليت ملانژهاي شديداَ برش خورده شروع ميشود هيچ گونه نظم چينه اي را دارا نمي باشد بلكه اين بخش مجموعه ي درهمي از سنگهاي الترابازيك و رسوبي است كه آن را تحت عنوان آميزه ي افيوليتي ،آميزه ي رنگين معرفي كرده اند.

اسلاید ۳ :

   اين بخش را سنگهاي اولترامافيك ،مافيك و سنگهاي رسوبي مناطق عميق دريا مانند آهكهاي پلاژيك ،شيلهاي قرمزرنگ راديولردارو…تشكيل ميدهند. با توجه به اينكه آهكهاي پلاژيك به سن ماستريشتين بصورت عدسي دربين رسوبات روي سنگهاي اولترامافيك قراردارند سن آميزه رادراين منطقه به كرتاسه ي پسين نسبت ميدهند . با توجه به شواهد سنگ شناسي اين بخش

   كه تشابه زيادي به تركيب پوسته هاي اقيانوسي دارد وجايگزين شدن كامل قطعه اي از پوسته ي اقيانوسي برلبه قاره درصورتيكه متحمل برش ودرهم ريختگي نشده باشد به آن مجموعه سنگي زمينساختي واژه افيوليت اطلاق ميشود . لذا با توجه به شواهد سنگ شناسي اين بخش به افيوليتها با در

   نظرنگرفتن درهم ريختگي وقطعات بيگانه كه دراين منطقه ديده مي شوند بهتراست بجاي واژه آميزه از واژه آميزه ي افيوليتي(افيوليت درهم ريخته) استفاده كنيم.

اسلاید ۴ :

   دركنار واحد آميزه افيوليتي ترادف ضخيمي ازشيل و ماسه سنگ همراه

   تداخلهايي ازآهك ديده ميشود كه در بيشتر نقاط در اثر اعمال فرايند هاي

   تكتونيكي دگرگون شده و به فيليت و اسليت تبديل شده اند كه به دليل تحمل

   برش شديد نظم چينه شناسي آنها بهم خورده است. اين واحد رسوبي كه

   نشانگر يك محيط آشفته كم عمق ميباشد داراي سن كرتاسه فوقاني تا اوايل

   ترشياري ميباشد كه به اين مجموعه سنگي زمين ساختي رخساره ي فليش

   كرتاسه پسين اطلاق مي شود.

اسلاید ۵ :

   گروه فليشي – آتشفشاني :

   اين گروه سنگي زمين ساختي دربخش شرقي و جنوبي پهنه ي سيستان ازگسترش بيشتري برخوردار بوده و نشان دهنده ي يك حوضه ي پيش

   كماني (Forarc) مي باشند. اين گروه شامل ترادف بسيار ضعيفي از

   سنگهاي رسوبي آواري نظير شيل و ماسه سنگ با تداخلهايي ازآهكهاي

   لايه نازك و همچنين آهكهاي نوموليت دار مي باشند كه در بين اينها

   سيلهايي با تركيب بازيك تا حد واسط ديده مي شود. اين مجموعه سنگي

   در حاشيه ي گسلها متحمل دگرگوني حركتي گشته و لذا داراي بخشهاي

   دگرگوني از سنگهاي اسليت و فيليت ميباشد. بهترين مثال آن حوضه ي

   فليشي سفيدابه مي باشد. علاوه بر سنگهاي ذكر شده واحدهايي از

   سنگهاي آتشفشاني حدواسط با تركيب آندزيتي كه داراي لايه بندي بوده

   ونشان دهنده ي برجاي گذاري درمحيط دريايي است و متعلق به ائوسن

  ميباشند پوشاننده رسوبات فليشي بوده وبرروي اين سنگهاي آتشفشاني

  فليشهاي مناطق كم عمق به همراه آهكهاي مناطق كم عمق دريايي قرار

  گرفته اند. سن گروه فليشي-آذرآواري متعلق به پالئوسن تا اليگوميوسن

  مي باشد.

اسلاید ۶ :

رسوبات نئوژن:

   با يك ناپيوستگي زاويه دار رسوبات نئوژن به روي واحدهاي فوق الذكر قرار ميگيرند كه شامل كنگلومرا،ماسه سنگ،توف،توف مارني،گچ ومارن مي باشند كه دربخشهاي شمال شرقي،جنوب ومركزي زون سيستان ديده مي شوند.همچنين اين واحد سنگي را سنگهاي آتشفشاني همراهي مي كنند و اينها در پهنه ي سيستان و پهنه ي لوت داراي ويژگيهاي چينه سنگي مشابهي ميباشند.

اسلاید ۷ :

 ساختار كلي بخشي از زون جوش خورده

 سيستان(زون فليش شرق ايران)كه در حد

 بين بلوك لوت وافغان بوجود آمده وشامل

 سه واحد جداگانه:رتوك،حوضه سفيدابه و

 مجموعه نهبندان است(تيرول وهمكاران،۱۹۷۳)

اسلاید ۸ :

  پديده هاي دگرگوني در ايالت سيستان:

   درايالت سيستان نسبت به سايرسنگها سنگهاي دگرگوني ازگسترش كمتري

   برخوردارميباشند بطوريكه بيشتربصورت لكه هايي درمجاورت و يا برروي

   واحدهاي سنگي ديگرديده ميشوند. بطوركلي سنگهاي دگرگوني دراين زون را ميتوان شامل دگرگونيهاي مجاورتي درمجاورت با توده هاي نفوذي آذرين و سنگهاي دگرگوني منطقه دانست. گسترش سنگهاي دگرگوني ناحيه اي نسبت به سنگهاي دگرگوني مجاورتي بيشتربوده اما ازنظر درجه دگرگوني اينها داراي درجه ي پايين تري ميباشند.

سنگهاي دگرگوني مجاورتي:

   اين گونه سنگها كه درمجاورت توده هاي نفوذي درسنگهاي دربرگيرنده

   بوجود آمدند تشكيل اسكارن وهورنفلس در بخشهاي مختلف زون سيستان

   را داده كه ازاين جمله ميتوان رسوبات آواريدريايي دگرگون شده كمپلكس

   نهبندان دراثرنفوذ گرانيت زاهدان درشمال وشمال غرب زون را نام ببريم.

  همچنين مرمرهاي چين خورده دراين پهنه درحاشيه سيلهاي نفوذي قرار

  گرفته اند.

اسلاید ۹ :

   سنگهاي دگرگوني ناحيه اي:

   اينگونه سنگها حاصل دگرگوني رسوبات فليشي مي باشند كه هم فليشهاي كرتاسه وهم فليشهاي ترشياري را در برمي گيرند . سنگهاي دگرگوني رخساره بالا نسبت به سنگهاي رخساره پايين ازگسترش بسياركم برخوردارند بطوريكه بيشتر سنگها درحد اسليت وفيليت ميباشند. كه اينها قسمت اعظم كمپلكس نهبندان را در بر مي گيرند. همچنين دررشته كوه جنوب بيرجند نيزاين سنگها گسترش دارند. بيشترمحققين تشكيل اينها را تحت اثرفرايندهاي حركتي مي دانند. سنگهاي دگرگوني درجه حرارت پايين وفشاربالا نظير گلوكوفان شيست نيزدربخش مركزي زون سيستان وجود دارند كه طي دومرحله دگرگوني بوجود آمده اند. مرحله اول با گسترش كانيهاي گلوكوفان ،پومپله ايت و…همراه بوده ومرحله دوم موجب تبلور

   مجدد مانيتيت،كروميت و بيوتيت شده است.

اسلاید ۱۰ :

پديده هاي آذرين:

   سنگهاي آذرين در بخشهاي مختلف ايالت سيستان داراي گسترش قابل توجهي هستند. پيدايش اين سنگها در ارتباط مستقيم با عملكرد فرايند هاي زمينساختي ميباشد.بنابراين يك همسوئي با روند عناصرساختاري درمنطقه را نشان مي دهند. قديميترين سنگهاي آذرين در زون سيستان سنگهاي

   آتشفشاني آلكالن و سنگهاي نفوذي مربوط به گروه چشمه استاد با سن كرتاسه پيشين ميباشند. سنگهاي آتشفشاني با سن كرتاسه پسين– پالئوسن هستند كه دربخش شرق وشمال شرق با تركيب كالك –آلكالن ظاهرميشوند ودربخشي ازبلوك افغان نيزمعادل آن يافت ميشود.كه پيدايش آن رادرارتباط با فرورانش پوسته اقيانوسي به زير بلوك افغان ميدانند. ولي درداخل بخش مركزي وشمال غرب پهنه تظاهري ازاين سنگها ديده نميشود. بيشترين در صد حجمي سنگهاي آذرين در زون سيستان را سنگهاي آتشفشاني  ائوسن

   -اليگوسن كه شامل آندزيتهاي پورفيري،پيروكلاستيكها وگدازه هاي داسيتي

   مي باشند تشكيل مي دهد.