لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تنش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تنش قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نیرو چیست

نیرو (force) عاملی است برای انجام کار. یک کمیت برداری است که دارای بزرگا و جهت می‌باشد. معیار اندازه‌گیری نیرو (F) میزان تغییری است که در شتاب جسمی با معین ایجاد می‌کند.

 (Newton) 1 N = 1 kg・ m/s2

یک جسم به شرطی در حال تعادل اسل که

F1 + F2 + F3 +・ ・ ・+FN = 0

به عبارت دیگر

اسلاید ۲ :

نیرو (force) عاملی است برای انجام کار. یک کمیت برداری است که دارای بزرگا و جهت می‌باشد. معیار اندازه‌گیری نیرو (F) میزان تغییری است که در شتاب جسمی با معین ایجاد می‌کند.

 (Newton) 1 N = 1 kg m/s2

یک جسم به شرطی در حال تعادل است که

F1 + F2 + F3 +・ ・ ・+FN = 0

به عبارت دیگر

یا مجموع گشتاور آنها صفر باشد

M1 +M2 +M3 +・ ・ ・+MN = 0

به عبارتی

اسلاید ۳ :

ترکشن (Traction) و تنش چیست

ترکشن عبارت است از یک بردار نیرویی که با یک جهت معین بر سطحی وارد گردد.

هر چند واحد ترکشن و تنش یکس است اما تعربف این دو متفاوت است.

مجموع کلیه ترکشنها در کلیه جهتها، تنش وارده بر یک جست در آن نقطه را ایجاد می‌کند.

واحد  هر دو ۱ N/m2 = 1 Pa است.

واحدهای دیگر عبارتند از:

۱ kPa = 103 Pa

۱ MPa = 106 Pa           ۱ N/m2

۱ bar = 105 Pa = 0.1 MPa and 1 kilobar = 100 MPa.

 

 

اسلاید ۴ :

انواع تنش‌ها

تنش‌ها یا نرمال هستند یا برشی. تنش عمود بر یک صفحه نرمال و به موازات آن برشی خوانده می‌شوند.

تنش فشارشی مثبت و کششی‌ها منفی در نظر گرفته می‌شوند.

در مورد تنشهای برشی، در جهت عقربه‌های ساعت منفی و در خلاف آن مثبت در نظر گرفته می‌شوند.

اسلاید ۵ :

تنش‌ها در یک سطح و پیرامون یک نقطه

A force vector F acting on a surface can be decomposed into a normal (Fn) and a shear (Fs) component by simple vector addition. The stress vector σ can not be decomposed in this way, because it depends on the area across which the force acts.

به نظر شما کدام زاویه بیشترین و کمترین نیرو و تنش نرمال و برشی را خواهیم داشت؟

The normal and shear components of the force and stress vectors acting on a surface, plotted as a function of the vectors relative to the surface

اسلاید ۶ :

تنش‌ها در یک سطح و پیرامون یک نقطه

جسمی که زیر تاثیر نیرویی قرار دارد، دست کم در مقیاسی کوچک، پیرامون هر نقطه می‌توان یک بیضوی تنش در نظر گرفت، که در واقع میدان تنش پیرامون آن نقطه است. هر بردار تنش سطحی را می‌توان به سه مولفه متفاوت تجزیه نمود. دو مولفه موازی با سطح و یک مولفه عمود بر سطح. این سه مولفه عمود بر هم هستند

The stress acting on the faces of a small cube. Positive stress components are shown- corresponding stress components exist on the negative and hidden faces of the cube. σxx, σyy, σzz are normal stresses , the others are shear stresses and parallel to the edges of the cube.

اسلاید ۷ :

The stress acting on the faces of a small cube. Positive stress components are shown- corresponding stress components exist on the negative and hidden faces of the cube. σxx, σyy, σzz are normal stresses , the others are shear stresses and parallel to the edges of the cube.

اسلاید ۸ :

تنش‌های اصلی

اگر بردار تنش بر روی یک صفحه عمود باشد در این حالت بردار مذبور برابر تنش نرمال خواهد بود، بنابر تنش‌های برشی بر روی صفحه صفر می‌شوند. یعنی:

بنایر این ماتریکس تنش به  صورت زیر تغییر می‌یابد.

بنابر این مولفه‌های  σ۱, σ۲, σ۳ تنش‌های اصلی و صفحات عمود برآن را صفحات اصلی می‌نامند.

Two-dimensional illustration of stress at a point. These planes (a, c and c) are oriented perpendicular to the section in question, and their normal stresses are represented in the form of vectors (corresponding colors).

اسلاید ۹ :

اصطلاحاتی موجود برای تنش‌های اصلی

بنابر این مولفه‌های  σ۱, σ۲, σ۳ تنش‌های اصلی و صفحات عمود برآن را صفحات اصلی می‌نامند.

σ۱= σ۲ =۰; σ۳<0      Uniaxial tension

σ۲= σ۳ =۰; σ۱>0      Uniaxial compression

σ۲= ۰                      Biaxial (plane) stress

σ۱> σ۲> σ۳                    General, triaxial stress

σ۱= σ۲ = σ۳ =p       hydrostatic state of stress; all shear stresses are zero.  

در زمین شناسی  فشار سنگی (lithostatic pressure) به عنوان فشار هیدرواستاتیکی شناخته می‌شود که در عمق z از سطح زمین که تنها تحت تاثیر وزن سنگها است. یعنی  P=ρgh

در این صورت فشار برای عمق ۱ کیلومتر از سنگ با چگالی ۲٫۶۷ gr/cm3 چقدر خواهد بود؟

P = (2670 kg m-3)(9.81 m s-2)(103 m)
 = ۲۶۱۹۲۷۰۰ kg m-1s-2  (pascal)

= ۲۶ MPa

The geopressure gradient:

  dP/dz @ 30 MPa/km @ 0.3 kb/km (kb = 100 MPa)

i.e. P is @ 3 kb at a depth of 10 km

اسلاید ۱۰ :

تنش میانگین و انحرافی

تنش میانگین: عبارت است از میانگین سه تنش اصلی

 تنش انحرافی: این تنش باعث تغییر ریخت و کرنش می‌شود که مورد علاقه زمین‌شناسان می‌باشد.