لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت توربو پمپ ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت توربو پمپ ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

قانون بقاي ممنتوم زاويه‌اي براي يك حجم كنترل مشابه پروانه پمپ سانتريفوژ در حالت دائمي به صورت زير است:                      

 

كه در اثر آن M برآيند گشتاور اعمال شده بر حجم كنترل  و به ترتيب مؤلفه‌هاي مماسي سرعت مطلق سيال در نقاط ۱ و ۲ مي‌باشد. نقطه ۲ محل خروج سيال و ۱ ورود سيال به چرخ و به ترتيب شعاع چرخ در ورود و خروج است.

معادله برنولي بر روي يك خط جريان بين دو نقطه ۱ و ۲ درحالت دائمي و جريان
غير ويسكوز و بدون تبادل انرژي به صورت زير است.

(۲-۶)        

كه در آن هد استاتيكي و هد ديناميكي و Z ارتفاع نقطه مورد نظر از سطح مبنا مي‌باشد.

اسلاید ۲ :

توربو پمپ‌ها را مي‌توان براساس نوع حركت سيال در داخل آن به     سه دسته تقسيم‌بندي كرد:

الف ـ پمپ‌هاي شعاعي (سانتريفوژ كامل) Radial

 

ب ـ پمپ‌هاي مخلوط (نيمه سانتريفوژ) Mixed

 

ج ـ پمپ‌هاي محوري Axial

اسلاید ۳ :

اجزای اصلی توربو پمپ ها :

الف ـ هدايت كننده

ب ـ پروانه با چرخ (Impeller)

ج ـ كاهش دهنده يا جمع كننده

)شکل روبرو يك توربو پمپ و اجزاي آن را نشان مي‌دهد. هدايت كننده در اين پمپ قسمتي از پوسته مي‌باشد(

اسلاید ۴ :

در شكل زیر به وضوح جزء جمع‌كننده را كه به صورت حلزون مي‌باشد نشان مي‌دهد. در بعضي از پمپ‌ها به جاي حلزون از ديفيوزر استفاده مي‌شود

اسلاید ۵ :

۲-۳- محاسبه هد تولیدی پروانه

لازم است در ابتدا مثلث سرعت در ورود و خروج پروانه تعريف شود. چنانچه سرعت مطلق در هر نقطه را بهC ، سرعت چرخ در آن نقطه را به U و سرعت سيال نسبت به چرخ را به W
نشان دهيم، واضح است مقدار برداري سرعتC  برابر جمع دو سرعت U و  W است.

 

اسلاید ۶ :

 قانون بقاء ممنتوم زاويه‌اي براي حجم كنترل پروانه پمپ سانتريفوژ به صورت زير مي‌باشد:

 

 مقدار قدرت داده شده به سيال از رابطه  تعيين مي‌گردد كه در آن سرعت زاويه‌اي چرخ است. يعني:

 

از آنجا كه                 و               خواهيم داشت:

 

 اين معادله به معادله اولر موسوم است.

اسلاید ۷ :

هد توليدي پروانه(H)  را برابر انرژي به ازاء واحد وزن عبوري سيال تعريف مي كنيم. بنابراين:

 

با جايگذاري از رابطه                                               براي مقادير ورودي و خروجي پروانه و پس از ساده كردن داريم:

اسلاید ۸ :

۲-۴- منحنی مشخصه توربو پمپ ها

نمودار بين مشخصه‌هاي پمپ را منحني‌هاي مشخصه گويند

 مشخصات پمپ شامل دبي حجمي Q، هد توليدي H، راندمان ، قدرت P و دور پمپ  مي‌باشند

 نمونه منحني‌هاي مشخصه يك پمپ سانتريفوژ  در صحفه بعد می بینیم

 

اسلاید ۹ :

شكل تغييرات منحني مشخصهH(Q) در قطر ثابت و دورهاي مختلف را نشان مي دهد.

اسلاید ۱۰ :

۲-۴-۱- منحنی مشخصهH(Q) از لحاظ تئوری

              شعاع ورودي و خروجي پروانه    

              زواياي ورودي و خروجي پره‌ها

              پهنای ورودي و خروجي پروانه 

             ضخامت پره‌ها در ورود و خروج

Z تعداد پره‌ها

در صورتي كه پره مطابق روش‌هاي متداول طرح شده باشد و تغييرات

به صورت خطي باشد

، تأثير فرم پره روي مشخصه پمپ كمتر است.

   سطح مفيدي كه سيال از آن درشعاع R عبور مي‌كند برابر

    مي‌باشد كه در آن k ضريب انسداد پروانه است. ضريب انسداد به صورت زير تعريف مي‌شود.