لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ثبت پتانسیل عمل مرکب از عصب سیاتیک قورباقه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ثبت پتانسیل عمل مرکب از عصب سیاتیک قورباقه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

چگونگی تحریک سلول

žبرای تحریک سلول به محرک کافی نیاز داریم (Adequate stimulus)

žدر آزمایشگاه برای تحریک سلول از الکترود تحریک (stimulating electrodes) که به دستگاه استیمولاتور وصل است استفاده میشود. دستگاه استیمولاتور جریان الکتریکی با مقدار قابل تنظیم (شدت محرک) را با فواصل زمانی قابل تنظیم  به الکترودها وارد میکند.

žبرای ثبت پتانسیل عمل به الکترودهای ثبت (recording electrodes) نیاز میباشد این الکترودها مقاومت خیلی کمی دارند و اختلاف پتانسیل های ناچیز را به دستگاه آمپلی فایر منتقل میکنند. دستگاه آمپلی فایر این ولتاژهای کم را تقویت میکند و به اسیلوسکوپ منتقل میکند و اسیلوسکوپ آنرا نمایش میدهد.

اسلاید ۲ :

ثبت پتانسیل عمل

žروشهای ثبت پتانسیل عمل:

   ۱) داخل سلولی : در این روش یک الکترود روی سطح و یکی در داخل سلول قرار داده میشود و پس از تحریک سلول با یک محرک کافی پتانسیل عمل در آن تولید میشود و اختلاف پتانسیل داخل نسبت به خارج ثبت میشود.

اسلاید ۳ :

۲) خارج سلولی :  که دو حالت دارد

الف) دوفازی (Biphasic)

ب) تک فازی (Monophasic)

اسلاید ۴ :

با عبور جریان الکتریکی حاصل از پتانسیل عمل از زیر منطقه هر یک از الکترودها ولت سنج اختلاف پتانسیل بین دوالکترود خارج سلولی را نسبت به هم نشان میدهد

اسلاید ۵ :

 با نزدیک کردن فاصله بین دوالکترود در ثبت دوفازی دو منحنی به هم نزدیک میشوند

اسلاید ۶ :

ساختمان عصب سیاتیک که حاوی تعداد زیادی آکسون نورون حسی میباشد که شامل فیبرهای نوع  Aآلفا، A بتا ، A گاما ، A دلتا و C میباشد و بنابراین هنگام ثبت پتانسیل از یک عصب مجموعه ای ازپتانسیل عمل کل این فیبرها یکجا ثبت میشود که به آن پتانسیل عمل مرکب میگویند(compound action potential) .

اسلاید ۷ :

چون مجموعه متنوعی از آکسونها با قطر متفاوت در عصب وجود دارد بعضی آستانه تحریک پایین و بعضی بالا دارند و بنابراین بعضی برای تحریک شدن به محرک قویتری نیاز دارند.
 فیبرهای قطور با شدت محرک ضعیفتر و فیبرهای نازک با شدت محرک قویتری تحریک میشوند.

اسلاید ۸ :

اگر فاصله الکترودهای تحریک تا ثبت به حد کافی زیاد باشد میتوان پتانسیل مرکب هر دسته از فیبرها را به طور مجزا مشاهده کرد

اسلاید ۹ :

روش انجام آزمایش

žجدا سازی عصب سیاتیک بعد از تخریب مغز قورباقه

žقرار دادن عصب در محفظه عصب و ریختن محلول رینگر در کف محفظه

žوصل کردن الکترودها

žتنظیم اولیه پارامترهای دستگاه

žشروع کار با افزایش شدت محرک و مشاهده اولین قله پتانسیل عمل مرکب

نکته: در طول آزمایش عصب را مرطوب نگاه دارید

در هنگام ثبت هیچکدام از الکترودها و همچنین عصب در تماس با محلول رینگر نباشد

از برخورداشیاء فلزی با عصب اجتناب شود

ž

اسلاید ۱۰ :

وسایل لازم

žدستگاه CEPTU: این دستگاه ست کاملی از آمپلی فایر، استیمولاتور و اسیلوسکوپ در یکجا میباشد.

žکالیبراتور جهت تنظیم سیگنال ورودی به آمپلی فایر و گرفتن نویز آن میباشد.

žخط کش دقیق

žمحفظه نگهداری عصب Nerve Chamber مجهز به الکترودهای ثبت و تحریک.

žوسایل جراحی, وسایل غیر فلزی برای جدا کردن عصب

žمحلول رینگرقورباقه

žقورباقه

ž