لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت جعل اسناد و راههاي مقابله با آن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت جعل اسناد و راههاي مقابله با آن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

تعريف سند

درمعناى لغوى:

سند را همان تكيه گاه، آنچه پشت به آن دهند و يا هر چيزى كه بتوان به آن استناد جست و قابل اعتماد باشد، گويند.

در فرهنگ ادارى :

به طور كلى، سند، حاصل خدمت و فعاليتى است كه افرادو سازمان هاى مختلف، به صورت نوشته يا اشكال مختلف ديگر، با رعايت موازين و مقررات، تهيه و تنظيم كرده ا ند، و براى مراجعات بعدى نگه داشته ا ند.

بنا به تعريف معاون پيشين اسناد ملي:

سند، هرگونه اطلاعاتي است كه دردستگاه دولتي توليد شود يا به آن برسد و به طور دائمي در تصرف دولت باشد و از نظر قضائي، سياسي، اجتماعي،هنری و تاريخي، ارزش نگهداری داشته باشد.

 

 

اسلاید ۲ :

در قوانين مدني ايران:
 سند، عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع، قابل استناد و وسيلة اثبات باشد.
 

اسلاید ۳ :

انواع اسناد

سند بر چند نوع است:

۱ – سند در وجه حامل:  نوشته ا ى كه امضاكنندۀ آن تعهدمى كند، وجه يا وجوهى را در موعد معين، به هركس كه آن نوشته را ابراز دارد، بپردازد؛ يعنى دارندۀ آن،مالك آن شناخته مى شود.

۲ – سند رسمى:  سندى است كه در ادارۀ ثبت اسناد واملاک و يا دفترهای اسناد رسمى يا در نزد مرجعى

ذيصلاح يا ساير مأموران رسمى، در حدود صلاحيت آن ها و بر طبق مقررات قانونى تنظيم شده باشد.

۳ – سند عادى:  هر سندی كه رسمى نباشد، بر مبنای قانون، سند عادى تلقي مي گردد. در واقع، سندى كه فاقد شرايط سند رسمي باشد، سند عادی است.

قانونگذار، از حيث اعتبار و آثار حقوقى، اسناد را به سه دستة رسمى، عادى و لازم ا لاجرا، تقسيم كرده است.

اسلاید ۴ :

اسناد تجاري

اسناد تجاري ازقبيل چك ، سفته و برات جزء اسناد عادي محسوب ميشوند،كه از نظرمقررات تنظيم داراي ضوابط خاصي ميباشند.

قانونگذار مزاياي خاصي را براي اينگونه اسناد تجاري نسبت به ساير اسناد عادي قائل شده است.

اسلاید ۵ :

مفهوم جعل

جعل در معناى لغوى:

به معني ساختن، قرار دادن ،نهادن، وضع كردن، زشتى را نيكو گردانيدن، مبدل ساختن و ديگرگون كردن، آمده است.

در قوانين بيشتر كشورها از جمله ايران، جرم جعل تعريف نشده و صرفاً به ذكر مصاديق، روش های ارتكاب و مجازات مرتكب آن، بسنده شده است

برخي حقوقدانان در تعريف جعل گفته ا ند: جعل عبارت از قلب  متقلبانة حقيقت در سند، نوشته يا چيز ديگر است، به قصد اضرار به غير، به روش های پيش بيني شده در قانون.

 

 

 

اسلاید ۶ :

در تعريفي ديگر جعل تغيير دادن آگاهانة نوشته يا ساير چيزهای مذكور در قانون دانسته شده است كه به قصد جا زدن آن به عنوان اصل، برای استفادۀ خود يا ديگری و به ضرر غير صورت مي گيرد.

حقوقدان ديگری نيز، جعل را قلب متقلبانة حقيقت به زيان ديگری در سند،نوشته يا هر چيز ديگر، به يكي از طرق مذكور در قانون ناميده است.

 

اسلاید ۷ :

از ديدگاه قانونگذار:

جعل عبارت از ساختن نوشته يا  سند يا ساختن مهر يا امضای اشخاص رسمي يا غيررسمي،بدون اجازۀ صاحب آن و نظاير اين ها، به قصد تقلب است.

همان گونه كه ملاحظه مي شود، عنصر اصلي تعاريف ارائه شده قلب متقلبانة حقيقت است. يعني هر قلب  حقيقت، جعل محسوب نمي شود؛ بلكه قلب به قصد تقلب مشمول اين عنوان است.

به عنوان مثال، هر حروفنگاردادگستری، ممكن است روزانه مرتكب لغزش های تايپي زيادی شود و منشي يا قاضي، ناچار به تصحيح يا تغييراين لغزش ها باشد؛ اما باتوجه به اين كه قلب صورت گرفته متقلبانه نميباشد، آن عمل جرم محسوب نمي شود.در جعل سند، بايد توجه داشت كه قلب حقيقت وقتي جعل مي شود كه مربوط به حكم سند يا مربوط به اموری باشد كه سند يا نوشته، برای اثبات يا نفي آن تنظيم شده است.

اسلاید ۸ :

در اصطلاح حقوق، جعل را تزوير  و وضع و جاعل را،مزوّر و وضّاع گويند
 جعل، عبارت است از ساختن امرى از روى قصد و برخلاف واقع؛ مانند جعل اسناد و ساختن سكة قلب و جعل نسب دروغين. پس جعل سند، شعبه ا ى است از جعل و جعل خود، نوعى از غش است.

اسلاید ۹ :

جعل , جاعل

بر اين اساس، به كارگيرى هرگونه اسناد رسمى يالازم ا لاجرائى كه بتوان در مقام دعوا يا دفاع بدان استنادكرد، آن هم به قصد تزوير، تقلب و غش در معامله –كه داراى جنبة مادى و معنوى جرم باشد – جعل، و فرد، بهره بردار از سند مجعول را، جاعل گويند

 

اسلاید ۱۰ :

مصاديق جرم جعل

 

 

با استناد به قانون، در تبيين مصاديق جرم جعل،ميتوان گفت كه عبارت ا ند از: ساختن يا تغيير آگاهانة

نوشته يا سند، ساختن مهر يا امضاى اشخاص رسمى ياغيررسمى، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، سياه كردن يا دست بردن در تاريخ سند يا الصاق نوشته ا ى به نوشتة ديگر، يا به كار بردن مهر ديگرى بدون اجازۀ صاحبش، به قصد جا زدن آن به عنوان اصل براى استفاده خود يا ديگرى، به ضرر غير و به قصد تقلب.