لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت جونده كش ها (RODENTICIDES) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت جونده كش ها (RODENTICIDES) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

-عموما بعنوان مرگ موش شناخته مي شوند.            

 • الكالوئيد.كريستالهاي سفيدرنگ بدون بو و تلخ مزه -امروزه بيشتر بعنوان داروي تقليبي به مواد مخدر مثل كوكائين و هروئين افزوده مي شود. -بعلت مهار گليسين(نوروترانسميتر مهاري در نخاع ) موجب ابتدا سفتي و كرامپ هاي عضلاني و سپس انقباضات ژنراليزه تشنج مانند در عضلات اسكلتي مي شود. )انقباض همزمان فلكسور اكستانسور)                                                 -هر مقدارمصرف ان را بايد جدي گرفت.۱۵ميلي گرم دراطفال و ۲-۱  ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم در بالغين كشنده است.                                           -علائم در عرض ۱۵ تا ۳۰ دقيقه شروع و تا چند ساعت به طول مي انجامد. -اسپاسم عضلات صورت sardonic grin-risus sardonicusانقباضات متناوب و با كوچكترين محرك فيزيكي هيجاني رخ ميدهند.             استريكنين موجب تشنج واقعي نمي شود وفرد كاملا بيدار و هوشيار است. مرگ بدنبال ارست تنفسي ثانويه به انقباض عضلات تنفسي و يا هيپرترمي. ميوگلوبينوري. رابدوميوليز و نارسائي كليه رخ مي دهد.

 

اسلاید ۲ :

 • خوردن جونده كش و يا تزريق وريدي مواد الوده
 • اندازه گيري استريكنين محتويات معده ادرار خون
 • درمان كلاسيك هيپرترمي اسيدوز متابوليك و رابدوميوليز
 • مرفين جهت كاهش درد
 • به حداقل رساندن تحريكات فيزيكي
 • لاواژ معده در ساعت اول-شاركول(ايپكا ممنوع)
 • رفع اسپاسم با ديازپام وميدازولام ودرموارد شديد ازبلوك كننده نوروماسكولارغيردپلاريزان(پانكرونيوم۱٫ميليگرم به ازاي هركيلوگرم)
 • علائم با درمان نگهدارنده شديد طي چند ساعت فروكش ميكند.

اسلاید ۳ :

 • فلز,كريستال سفيد بدون بو و طعم
 • نمكهاي سولفات و كربنات ان بعنوان افت كش و موبر
 • جريان پتاسيم را در غشاهاي بيولوژيك مهار مي كند.
 • حداقل دوز توكسيك۱۵-۱۲ميلي گرم به ازاي هر كيلو گرم وتقريبا يك گرم ان كشنده است.(پوست استنشاق گوارش)
 • علائم حاد:ظرف ۱۴-۱۲ ساعت موجب درد شكم تهوع استفراغ و اسهال(گاها خوني)وسپس شوك ودر عرض ۳-۲ روزدليريوم تشنج نارسائي تنفسي ومرگ مي شود.
 • علائم مزمن:ظرف۴-۲هفته نوروپاتي محيطي دردناك.ميوپاتي.كره. استوماتيت.الوپسي وديستروفي ناخن ها(mees line)رخ مي دهد.

اسلاید ۴ :

 • بيماراني كه بدنبال گاستروانتريت و پارستزي دردناك دچار الوپسي ميشوند.
 • سطح تاليوم ادرار بيش از-۲۰mcg.Lراديواپك بودن تاليوم
 • درمان شوك
 • لاواژمعده-شاركول مكرر(سيكل انتروهپاتيك)
 • كلريد پتاسيم)Ivافزايش دفع كليوي)
 • ابي پروس با دوز۲۵۰mg.kg.dayبا NG TUBEمنجر به قطع سيكل انتروهپاتيك مي شود.
 • تاثير همودياليز و هموپرفيوژن به اثبات نرسيده است.

اسلاید ۵ :

 • شبه فلز –عنصر با شيوع۱۵-سم جنائي-بدون طعم وبو
 • دو فرم۳ظرفيتي(ارسنيت-فرم غير ارگانيك كه بعلت عدم حلاليت سمي تر است)و۵ظرفيتي(ارسنات-فرم ارگانيك)
 • در علف كشها-حشره كشها-جونده كشها-قارچ كشها-مواد سراميكي-تركيبات موبر
 • مكانيسم مسموميت اتصال به گروههاي سولفيدريل واختلال درمتابوليسم سلولي است.(مهار فسفوريلاسيون اكسيداتيو با نشستن بجاي فسفر)
 • دوز كشنده دربالغين ۲۵۰-۲۰۰ميليگرم ودراطفال۲ميليگرم به ازاي هر كيلو گرم است.

اسلاید ۶ :

 • مسموميت فولمينانت:شايع نيست.در مصرف مقادير بسيار زياد بيش از۵-۳گرم باشوك وكلاپس عروق محيطي سريعا موجب مرگ
 • مسموميت حاد:شروع با گاستروانتريت شديد(استفراغ –دردشكم-اسهال ابكي شديد خوني يا اب برنجي شبيه وبا-ديسفاژي-سردرد شديد-كرامپهاي عضلاني-تشنج وكوما كه درعرض ۴۸-۲۴ساعت منجر به دهيدراتاسيون-هيپوتانسيون-كلاپس و مرگ مي شود اگر فرد زنده بماند بعد از۳-۱روزدچار زردياوليگوريانوري مي شود.
 • مسموميت مزمن:درتماس طولاني ويا۸-۲هفته پس از مسموميت حاد علائم گول زننده مانند بيماريهاي طبيعي.ابتدا علائم عمومي وزكام با بوي سيردرتنفس. سپس تغييرات پوست مو وناخن بصورت پيگمانتاسيون.هيپركراتوز(كف دست وپا)ودرماتيت(كانسر) ضخيم شدن ناخنهاوخطوط الدريچ ميس.الوپسي(اغلب)اسيب كليوي و كبدي علائم عصبي(حس وضعيت-ارتعاش.نوريت محيطي.ضعف)علائم هماتولوژيك(BMساپرشن-انمي)اسيب عروقي(بيماري پاي سياه)

اسلاید ۷ :

 • اندازه گيري ارسنيك خون(<5mcg.l)ادرار. مو.ناخن ((<1ppm بويژه در مسموميت مزمن(تاچند هفته درمسموميت حاد بالامي ماند)
 • تست راينش(REINSCH)روي محتويات معده.استفراغ و ادرار
 • ارسنيك راديو اپك است (راديوگرافي شكم)
 • ازمايشات روتين(انمي.لكوپني.بازوفيليك استيپلينگ) انزيمهاي كبدي QT )ECG طولاني.Tغيرطبيعي.تاكي كاردي فيبريلاسيون بطني)

اسلاید ۸ :

 • اقدامات اورژانسي.راه هوايي.درمان كما.شوك(هيدراتاسيون)اريتمي
 • از كينين.پروكائين اميد(۱a) وفنوتيازين ها وساير انتي سايكوتيك ها استفاده نكنيد.
 • لاواژمعده وشاركول فعال
 • پني سيلامينDMSA-DMPS-BAL-(10mg.kgهر۸ساعت تا۵روزسپس هر۱۲ساعت تا۱۴روز بصورت خوراكي)
 • ‌BALابتدا(۳-۵mg.kg ) هر۴ساعت سپس (۳mg.kg)هر۶ساعت وسپس(۳mg.kg) هر۱۲ساعت تا ۷روز (تزريق عضلاني)
 • در صورت بهبود علائم مسموميت و يا امكان استفاده از انتي دوت خوراكي از سوكسيمر و يا دي-پني سيلامين استفاده مي شود.
 • BALدر كمبودG6PD(هموليز).مسموميت با اهن(كمپلكس سمي) و نارسائي كبد(مگر بعلت ارسنيك) كنتراانديكه است.

اسلاید ۹ :

 • امروزه در دنيا كمتر از تركيبات وارفاريني استفاده مي شود.
 • سوپروارفارين ها شايعترين علت مسموميت با جونده كش ها در انسان هستند.به۴فرم دانه گندمي.خميري.رشته اي ومايع استفاده مي شوند.
 • Brodifacoum.diphacinone.bromadilone.flocoumafenمهمترين هاي سوپر وارفاريني:.difenacoum.coumatetralyl
 • مكانيسم مسموميت:مهار سنتز فاكتورهاي انعقادي وابسته به vit k
 • پيك اثر۳-۲روز بعد بوده و طول اثروارفاريني ها۷-۲روز و سوپروارفارين ها هفته ها تا ماهها طول مي كشد.
 • دوز توكسيك:مصرف حاد وارفاريني ها اغلب موجب خونريزي نمي شود بلكه مصرف۲۰-۵ميلي گرم براي بيشتر از۵ روز مسموميت زا است.ولي مصرف تك دوز سوپروارفاريني ها ميتواند تا۴ ماه اثرات ضدانعقادي داشته باشد.

اسلاید ۱۰ :

 • علامت اصلي خونريزي است كه مي تواند ۲-۳ روز به تاخير افتد. اكيموز.هموپتيزي.هماچوري.اپيستاكسي.هماتمز.ملنا.خونريزي ازلثه .خونريزي واژينال.ICH,GI.BLEEDING
 • PT,INRكمك كننده هستند كه اگر تا۴۸ ساعت فاقد تغييرات باشند مسموميت جدي مطرح نيست.
 • اقدامات اوليه درماني ودرمان شوك گاها با پلاسما و خون كامل جلوگيري از وارد شدن هرگونه تروما من جمله لوله معده ولوله تراشه –شاركول فعال-اگر ازمايشات فوق بيش از۲ برابر نرمال باشد بايد vit k تويز شود.اگر خونريزي فعال وجود ندارد۵۰-۱۰ ميلي گرم۴-۲بار در روز بصورت خوراكي ودراطفال  ۰٫۴mg.kg.dose
 • و يا ۲۵-۱۰ميلي گرم عضلاني يا زير جلدي وسپس درمان خوراكي
 • در صورت درمان پروفيلاكسي بيمار تا۵روز بعد بايد مانيتور شود.