لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حافظه هاي ثانوي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حافظه هاي ثانوي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

انواع مختلف حافظه هاي ثانوي کدامند؟

 حافظه هاي با دسترسي مستقيم    (Direct Access Devices)

 ديسکهاي مغناطيسي   (Magnetic Disks)

  • ديسکهاي سخت : (Hard Disks) ظرفيت بالا
  • ديسکت ها : (Floppy Disks) ظرفيت پايين و سرعت کم

 ديسکهاي نوري ) يا ليزري ( يا CD-ROM : ظرفيت خيلي بالا

 حافظه هاي با دسترسي سريال  (Sequential Access Devices)

 نوارهاي مغناطيسي : (Magnetic Tapes) دسترسي Sequential سريع

اسلاید ۲ :

ساختار ديسکهاي سخت  (Hard Disks) 

ساختار ديسکهاي سخت چگونه ميباشد؟

 مجموعه اي از صفحات مغناطيسي سوار شده روي يک محور که به وسيله تعدادي هد(Head) به طور همزمان خوانده يا نوشته مي شوند.

اسلاید ۳ :

شيار (Track) چيست؟

 هر صفحه به چندين شيار بصورت دايره هاي متحد المرکز تقسيم ميشوند.

بخش (Sector) چيست؟

 هر شيار به تعدادي بخش که کوچکترين واحد آدرس دهي (addressable units) ميباشند تقسيم ميشود.

سيلندر (Cylinder) چيست؟

 شيارهاي صفحات مجاور تشکيل يک سيلندرمجازي مي دهند که بطورهمزمان بوسيله مجموعه هد ها قابل خواندن يا نوشتن ميباشند.

اسلاید ۴ :

 ساختار ديسکهاي سخت  (Hard Disks)چگونه ميباشد؟

 تعداد سيلندرها ؟

  =                       تعداد شيارها در يک صفحه

 ظرفيت هر شيار؟

 =                        تعداد سکتور در شيار   * تعداد بايت در سکتور

 ظرفيت هر سيلندر؟

 =                        تعداد سطوح مغناطيسي  *  ظرفيت هر شيار

 ظرفيت ديسک؟

 =                        تعداد سيلندرها  *  ظرفيت هر سيلندر

اسلاید ۵ :

 مثال:

 فايلي با تعداد ۵۰,۰۰۰ رکورد ۲۵۶ بايتي در نظر ميگيريم،

 ديسکي با سکتورهاي ۵۱۲ بايتي ، شيارهاي ۶۳ سکتوري و سيلندرهاي ۱۶ شياري به تعداد ۴۰۹۲ در نظر ميگيريم.

سوال:

 چند سيلندر براي نگاهداري اين فايل لازم ميباشد؟

 تعداد رکورد در هر شيار ۱۲۶ = ۲ * ۶۳ =

 تعداد رکورد در هر سيلندر ۲۰۱۶ = ۱۶ * ۱۲۶ =

 تعداد سيلندر لازم   ۲۴٫۸ =۵۰۰۰۰ / ۲۰۱۶ =

  اگر ديسک فضاي آزاد با اين تعداد سيلندر بطور متوالي نداشته باشد ؟

اسلاید ۶ :

 انواع سازماندهي داده ها روي ديسکهاي سخت چگونه ميباشد؟

(۱سازماندهي شيارها بر حسب سکتور

(۲سازماندهي شيارها بر حسب بلوک 

                                                                    (ديسکهاي؟)

 نوع اول: سازماندهي شيارها بر حسب سکتور:

 

  هر شيار به چند بخش مساوي به نام سکتور تقسيم ميشود.

  سکتورها کوچکترين واحد قابل آدرس دهي روي شيار ميباشند.

  شماره گذاري سکتورها ممکن است بطور متناوب باشد!                  ) چرا؟(

اسلاید ۷ :

 کلاستر (Cluster)چيست ؟

  تعداد مشخص و ثابتي از سکتورهاي متوالي ميباشد.                           (منطقا؟)

 که بوسيله File Manager خوانده ، نوشته ، رزرو يا حذف مي شود.

 

                                                                      (چه تعداد؟)

                                                             (کجا تعيين ميشود؟)

  قسمت (Extent) چيست؟

 تعدادي کلاستر متوالي ) منطقا؟ ( که بطور يکجا براي يک فايل رزرو شده باشند.

                                                                                        (چه تعداد؟) 

                                                            (کجا تعيين ميشود؟)

 

اسلاید ۸ :

 ناپيوستگي (Fragmentation) چيست؟

 تقسيم فضاي ديسک به اجزاء غير قابل استفاده…

 چگونه ناپيوستگي ايجاد ميشود؟

(۱ناهمخواني طول رکوردهاي يک فايل با طول سکتورهاي ديسک…

 در صورتي که نخواهيم که يک رکورد روي دو سکتور تقسيم شده باشد!

 مثال:  اگر طول رکورد ۳۰۰ و طول سکتور ۵۱۲ باشد براي هر رکورد ۲۱۲ بايت بي استفاده خواهد ماند .

  (۲ناهمخواني طول فايل با طول کلاسترها  …

 ممکن است آخرين کلاستر فايل فضاي خالي داشته باشد.

 مثال:   اگرفايلي به طول يک بايت وهر کلاستر برابر با سه سکتور۵۱۲ بايتي باشد، در اين صورت ۱۵۳۵ بايت از فضاي رزرو شده بي استفاده خواهد ماند .

اسلاید ۹ :

 نوع دوم: سازماندهي شيارها برحسب بلوک:

 هر شيار به چند بخش به نام بلوک تقسيم ميشود.

  بلوکها هيچ ربطي با سکتورها ندارند!                                       (چرا؟)

 تعداد رکوردها در هر بلوک  را فاکتور بلوکاژ (Blocking Factor ) ميناميم.

 هر بلوک شامل چند قسمت (subblock) ميباشد:

(۱: Count Sub Block  حاوي طول بلوک بر حسب بايت.

(۲: Key subblock حاوي کليد دسترسي (Hard) به بلوک.

(۳: Data subblock حاوي  داده هاي بلوک.

اسلاید ۱۰ :

 اطلاعات سربار(Non Data Overhead) چيست؟

  انواع داده هاي مخصوص سيستم  مديريت ديسک …

 که ربطي به داده هاي فايلها ندارند.

 اطلاعات سربار در ديسکهاي سکتوري کدامند؟

 آدرس سکتور ، آدرس شيار ، شرط صحت سکتور  (Condition) و نيز فضاي خالي (Gap)  بين دو سکتور.

  اطلاعات سربار در ديسکهاي بلوکي کدامند؟

 زير بلوکهاي غيرداده اي (Count   و  KEY) و نيز فضاي خالي (Gap) بين بلوکها.