لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حسابداري اجاره ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حسابداري اجاره ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سابقه تاریخی

نخستین رویکردحرفه ای مربوط به اجاره بلند مدت درسال ۱۹۴۹باانتشاربولتن پژوهشهای حسابداری ش ۳۸میباشدبعد آن انجمن حسابداری آمریکادرسال ۱۹۶۲باانتشاربررسی های پژوهشی حسابداری شماره ۵،هیات تدوین اصول حسابداری باانتشاربیانیه شماره ۵درسال ۱۹۷۳،SECباصدوردستورالعمل ۱۴۷( تبصره ای بربیانیه ۳۱هیات تدوین اصول حسابداری)همگی درجهت بهبود گزارشگری اجاره بلندمدت کوشیدند.

سرانجام درسال ۱۹۷۶FASBبیانیه شماره ۱۳خورد رادرمورد اجاره ها منتشرکرد ویکسال بعد  SECاعلام کرد حسابداری اجاره ها باید برمبنای این بیانیه صورت پذیرد

درایران استاندارشماره ۲۱مربوط به حسابداری اجاره ها میباشد که تاریخ الزام اجرای آن از۱/۱/۱۳۸۰میباشد

اسلاید ۲ :

تعریف اجاره

موافقتنامهاي است كه به موجب آن، اجارهدهنده در قبال دريافت مبلغ يا مبالغ مشخصي حق استفاده از دارايي را براي مدت مورد توافق به اجارهكننده واگذار ميكند.

اسلاید ۳ :

مزایای اجاره بلندمدت

افزایش قابل توجه فروش تولیدات اجاره دهنده

انعطاف پذیری بیشترقراردادهای اجاره ومحدود يت كمتر

کمک به حال بحران نقدینگی وبهره مندي ازمزاياي ما لكيت بدون سرمايه گذاري وكاهش هزينه ها واحتمال خطرزيان مالكيت

کاهش ریسک منسوخ شدن تجهیزات

مزاياي ماليات بردرآمد براي طرفين

ایجاد سود برای اجاره دهنده

هر گونه افزايش درنسبت بدهي به ارزش ويژه وساير نسبتها راكاهش ميدهد

اسلاید ۴ :

تعاريف واصطلاحات اجاره بلندمدت

اجاره بهاي متعارف:اجاره بهايي كه انتظارميرود براي اموال مشابه درشرايط يكسان پرداخت گردد.

برآوردارزش مازاد:برآورد مبلغ ارزش متعارف مورداجاره درپايان مدت قرارداد راگويند.

هزينه هاي اجرايي:هزينه هايي شامل هزينه بيمه،تعمير ونگهداري،ماليات و… كه مربوط به اموال استيجاري مي باشد(معمولا توسط مالك پرداخت ميشود)

ارزش متعارف اموال:مبلغي كه دارايي دريك مبادله آزاد بين طرفين غيروابسته ميتواند مبادله شود.

آغاز اجاره:تاريخ توافق ياتاريخ تعهد كتبي بين طرفين قراردادنسبت به مفاد اصلي قرارداد اجاره هركدام زودتر است.

مخارج مستقيم اوليه:هزينه هايي كه درارتباط باتهيه قرارداداجاره درزمان مذاكره ياتكميل قرارداد براي اجاره دهنده رخ ميدهد(مانند كميسيون وهزينه هاي قانوني…)

مدت اجاره:شامل يك دوره كوتاه مدت تاحداكثر طول عمر مفيد اقتصادي اموال مورد اجاره.

اسلاید ۵ :

طبقهبندي اجارهها
طبقهبندي اجارهها مبتني بر ميزان مخاطرات و مزاياي ناشي از مالكيت دارايي است كه به اجارهدهنده يا اجارهكننده تعلق ميگيرد.

مخاطرات:مخاطرات شامل امكان وقوع زيان ناشي از ظرفيت بلااستفاده يا منسوخ شدن فناوري و كاهش در بازده دارايي به دليل تغييرشرايط اقتصادي است.

 

مزايا:مواردي از قبيل انتظار عمليات سودآور در طول عمر اقتصادي دارايي و هر گونه سود حاصل از افزايش ارزش دارايي يا تحقق ارزش باقيمانده .

 

اجاره سرمايه اي: اجارهاي كه به موجب آن تقريباً  تمام مخاطرات و مزاياي ناشي از مالكيت دارايي به اجارهكننده منتقل ميشود.

 

اجاره عملياتي:به اجارهاي غير از اجاره سرمايهاي اطلاق ميشود.

نكته:نوع اجاره (يعني سرمايهاي يا عملياتي) به محتواي معامله و نه شكل قرارداد بستگي دارد

 

اسلاید ۶ :

بيانيه شماره۱۳FASB

طبق‌ قرارداد اجاره‌، مالكيت‌دارايي‌درپايان‌دوره‌اجاره‌به‌اجاره‌كننده‌ منتقل‌شود(اجاره‌به شرط‌تمليك‌)

اختيار خريددارايي مورداجاره به بهايي كمترازارزش متعارف درقراردادبراي اجاره كننده پيش بيني شده باشد

مدت قرارداداجاره‌ حداقل‌۷۵ درصدعمرمفيداقتصادي‌اموال مورد اجاره باشد.

ارزش‌ فعلي‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌ در آغازقرارداد اجاره‌ معادل يا بيش از ۹۰ درصد ارزش‌ متعارف اموال مورد اجاره‌به كسرهرنوع مزاياي مالياتي انباشته شده توسط اجاره دهنده باشد.

اسلاید ۷ :

بيانيه۲۱استانداردايران

طبق قرارداد اجاره، مالكيت دارايي در پايان دوره اجاره به اجارهكننده منتقل شود (اجاره به شرط تمليك)

اجارهكننده اختيار داشته باشد كه دارايي مورد اجاره را در تاريخ اعمال اختيار خريد به قيمتي كه انتظار ميرود به مراتب كمتر از ارزش منصفانه دارايي در آن تاريخ باشد خريداري كند و در آغاز اجاره، انتظار معقولي وجود داشته باشد كه اجارهكننده از اين اختيار استفاده خواهد كرد.

دوره اجاره حداقل ۷۵ درصد عمر اقتصادي دارايي را دربر گيرد، حتي اگر مالكيت دارايي نهايتاً منتقل نشود.

ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره در آغاز اجاره حداقل برابر با ۹۰ درصد ارزش منصفانه دارايي مورد اجاره باشد.

دارايي مورد اجاره داراي ماهيت خاصي باشد به گونهاي كه تنها اجارهكننده بتواند بدون انجام تغييرات قابل ملاحظه، از آن استفاده كند.

اسلاید ۸ :

دامنه كاربرد

الزامات اين استاندارد بايد براي حسابداري كليه اجارهها به استثناي موارد زير بكار گرفته شود :

الف.قراردادهاي اجاره براي اكتشاف يا بهرهبرداري از منابع طبيعي مانند نفت، گاز، جنگل، فلزات و ساير حقوق مربوط به معادن،

ب  .قراردادهاي اعطاي مجوز درخصوص استفاده از مواردي نظير فيلمهاي سينمايي و ويديويي، نمايشنامه، حق اختراع، حق تأليف و نرمافزارهاي رايانهاي.

اين استاندارد، براي قراردادهايي كاربرد دارد كه حق استفاده از دارايي را انتقال ميدهد، حتي اگر بخش عمدهاي از خدمات تعمير و نگهداري دارايي توسط اجارهدهنده ارائه شود. ازسوي ديگر، اين استاندارد براي قراردادهاي خدماتي كه حق استفاده از دارايي را از يك طرف قرارداد به طرف ديگر منتقل نميكند، كاربرد ندارد.

اسلاید ۹ :

شرايط فسخ قراردادهاي اجاره سرمايه اي

به دليل برخي از رويدادهاي جزئي احتمالي

 

بااجازه اجاره دهنده

 

انعقاد قرارداد جديد بين طرفين

 

درصورت پرداخت مبلغي به عنوان جرائم مربوطه تمديد قرارداد اجاره توسط اجاره كننده

اسلاید ۱۰ :

حسابداري اجارهها توسط اجارهكننده

اجاره سرمايه اي:

اجاره ‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ بايد تحت‌ عنوان‌ دارايي‌ و بدهي‌ و به مبلغي‌ معادل‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارايي‌ مورد اجاره‌ در آغاز اجاره‌ يا به‌ ارزش‌ فعلي‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌، هر كدام‌ كمتر است‌، در ترازنامه‌ اجاره‌كننده‌ منعكس‌ شود. براي‌ محاسبه‌ ارزش‌ فعلي‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌، از نرخ‌ ضمني‌ سود تضمين‌شده‌ اجاره‌ و در صورتي‌ كه‌ تعيين‌ نرخ‌ ضمني‌ سود تضمين‌شده‌ اجاره‌ امكان‌پذير نباشد از نرخ‌ فرضي‌ استقراض‌ براي‌ اجاره‌كننده‌ استفاده‌ مي‌شود.

چنانچه‌ اين‌ اجاره‌ها در ترازنامه‌ اجاره‌كننده‌ منعكس‌ نشود، منابع‌ اقتصادي‌ و تعهدات‌ واحد تجاري‌ كمتر از واقع‌ ارائه‌ و بدين‌ ترتيب‌ نسبتهاي‌ مالي‌ آن‌ نيز مخدوش‌ مي‌شود. بنابراين‌ انعكاس‌اجاره‌هاي‌سرمايه‌اي‌، از يك‌ سو به عنوان‌ دارايي‌ و از سوي‌ ديگر به عنوان‌ تعهد پرداخت‌ مبالغ‌ اجاره‌بهادر آينده‌، در ترازنامه‌ مناسب‌ است‌.

انعكاس‌ بدهيهاي‌ مربوط‌ به‌ اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ به‌ شكل‌ مبلغ‌ كاهنده‌ داراييهاي‌ مربوط‌ در ترازنامه‌ مجاز نيست‌. اگر در متن‌ ترازنامه‌، بدهيها به‌ جاري‌ و غيرجاري‌ تفكيك‌ شود، با بدهيهاي‌ مربوط‌ به‌ اجاره‌ نيز به همين‌ شكل‌ برخورد خواهد شد.مخارج‌ مستقيم‌ اوليه‌ مرتبط‌ با هر يك‌ از اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ از قبيل‌ هزينه‌هاي‌ ثبتي‌ و تأمين‌ تضمينهاي‌ مربوط‌ به عنوان‌ بخشي‌ از مبلغ‌ دارايي‌ شناسايي‌شده‌ انعكاس‌ مي‌يابد.