لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

„

„بيش از يكصد سال از استفاده بشر از مواد و پرتوهاي يونساز مي گذرد.

„با وجود اينكه كاربرد پرتوهاي يونساز در امور مختلف بسيار مفيد و بعضاً منحصر بفرد است ، ليكن عدم رعايت نكات ايمني خطرات جدي براي كاركنان، مردم، محيط زيست و حتي نسل هاي آينده بهمراه داشته باشد.

اسلاید ۲ :

„فيزيك بهداشت:

  حفاظت انسان و محيط زيست در برابر اثرات زيانبار مواد پرتوزا و دستگاه هاي پرتوساز از طريق وضع قوانين و مقررات مربوطه و همچنين كنترل و نظارت بر رعايت آنها، علم فيزيك بهداشت ناميده ميشود.

„بطور كلي هدف حفاظت در برابر اشعه، استفاده از مزاياي كاربرد پرتوها در زمينه هاي گوناگون و كاهش هر چه بيشتر خطرات ناشي از اثرات آن بر كاركنان، مردم ، محيط زيست و نسل هاي آينده است.

اسلاید ۳ :

اثرات پرتوهاي يونساز 

اثرات پرتوهاي يونساز به دو دسته اثرات قطعي و احتمالي تقسيم ميشوند.

—الف) اثرات قطعي

وقوع اثرات قطعي نياز به يك سطح آستانه دز دارد( كاتاراكت۲-۱۰گری، عقیمی۲/۵ تا ۶ گری، مرگ۴۰۰۰میلی سیورت، سوختگی پوستی و …).

با افزايش ميزان پرتوگيري از سطح آستانه، شدت اثرات قطعي

    افزايش مي يابد.

با پايين نگه داشتن دز زير سطح آستانه، حفاظت و

    ايمني در برابر اثرات قطعي تضمين مي گردد.

اسلاید ۴ :

ب) اثرات احتمالي

اثرات احتمالي در تمام سطوح پرتوگيري اتفاق مي افتند (سرطان).

اثرات احتمالي داراي سطح آستانه نيستند.

احتمال وقوع اين اثرات متناسب با ميزان دز دريافتي است.

هيچگونه سطح ايمن دز براي پرتوگيري هاي احتمالي وجود ندارد، گرچه با كنترل پرتوگيري ها، ميزان خطر دريافتي كاهش مي يابد.

اسلاید ۵ :

اصل ALARA  

( As Low As Reasonably Achievable)

—با توجه به غيرآستانه اي بودن اثرات احتمالي پرتوهاي يونساز، اصول حفاظت در برابر اشعه نيازمند تدوين و آماده نمودن سطح پرتوگيري با حداقل ممكن آن مي باشد.

—قبل از شروع به فعاليت با پرتو، برآورد سود و زيان ناشي از كار با آن ضروري است.

—كار با پرتو زماني قابل توجيه است كه سود آن بيش از مضرات ناشي از كار با آن باشد.

—برآورد سود و زيان با در نظر گرفتن كليه موازين و عوامل اقتصادي و اجتماعي صورت مي پذيرد.

اسلاید ۶ :

„اصل ALARA يا

 هر چه كمتر موجه شدني

به معني آن است كه بايستي

ميزان دز دريافتي موجه بوده

و به حداقل ممكن، كاهش يابد.

اسلاید ۷ :

„كميسيون بين المللي حفاظت راديولوژيكي (ICRP) در سال ۱۹۷۷ سيستم محدوديت دز را تدوين كرد كه بر سه اصل استوار بود:

الف) توجيه نمودن فعاليت پرتوي: هرگونه فعاليت در رابطه با مواد پرتوزا، قابل توجيه باشد . به عبارت ديگر سود حاصل از فعاليت پرتوي براي جامعه بيش از ضرر آن باشد.

ب) بهينه نمودن حفاظت در برابر اشعه: احتمال پرتوگيري از منابع پرتو به كمترين مقدار ممكن برسد و انجام اقدامات حفاظتي در برابر هزينه صرف شده و با در نظر گرفتن موازين اقتصادي و اجتماعي موجه و امكان پذير است.

ج) رعايت حدود دز: پرتوگيري افراد از منابع پرتو قابل كنترل، با رعايت حدود دز و كنترل خطر  ناشي از پرتوگيري هاي بالقوه آن باشد.

اسلاید ۸ :

یکاها و کمیت ها

  • الکترون ولت(ev): انرژی که یک الکترون در ولتاژ ۱ ولت کسب می کند – یکای بسیار کوچکی برای انرژی در حفاظت در برابر اشعه است .

بخاطر همین از واحد های KeV و MeV استفاده می شود.

  • پرتودهی(X): کل بارهای هم علامت تولید شده در واحد جرم هوا توسط فوتونها

üیکای جدید: کولن بر کیلوگرم (C/Kg)

üیکای قدیم:  رونتگن (R)

اسلاید ۹ :

  • کرما (K): کمیتی که مجموع انرژی جنبشی اولیه ذرات باردار تولید شده در اولین برخورد پرتوهای یونساز غیر مستقیم را در واحد جرم ماده جاذب اندازه گیری می کند

Pیکای کرما: گری (Gy)

  • دز جذبی (D) : انرژی جذب شده از کلیه پرتوها در واحد جرم ماده

üیکای جدید: گری (Gy)       انرژی معادل ۱ژول ناشی از انواع پرتوها که به ۱ کیلوگرم ازماده منتقل می شود.

üیکای قدیم: راد (rad)

اسلاید ۱۰ :

  • دز معادل(HT,R ): کمیتی که اثرات بیولوژیکی ناشی از جذب انواع پرتوها در بافت را منظور می دارد. و برابر است با حاصل ضرب دز متوسط جذب شده از پرتو R در بافت T ( ) در ضریبی به نام ضریب توزین پرتو ( )

üیکای جدید: سیورت (Sv)

üیکای قدیم: رم (rem)

„ضریب توزین پرتو: ضریبی که کیفیت پرتو (نوع و انرژی پرتو) را جهت محاسبه دز معادل در نظرمی گیرد.