لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حقوق و دستمزد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حقوق و دستمزد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

 در حال حاضر حقوق كاركنان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي ، آيين نامه اجرايي آن و ساير بخشنامه هاي صادره بر اساس آن پرداخت مي گردد.

اسلاید ۲ :

عدد مبنا

  فواصل اعداد مبناءگروههاي متوالي بعد از  گروه ۱۱ به ترتيب ۷۰ و حداكثر گروه قابل احراز گروه ۲۰ خواهد بود.

اسلاید ۳ :

ضريب حقوق

 

دولت هر سال با توجه به شاخص هزينه زندگي ، ضريب حقوق كاركنان را تعيين و ابلاغ مي نمايد كه در سال ۱۳۸۶ ، ضريب حقوق جدول نظام هماهنگ ، برابر با ۴۵۴مي باشد. بعنوان مثال ، براي مستخدمي كه در گروه ۸ قرار دارد ، عدد مبنا در جدول فوق ۸۱۰ است كه با ضرب شدن در ضريب حقوق سال ۱۳۸۶ ، حقوق مبناي وي در اين سال برابر با رقم ۳۶۷۷۴۰ ريال خواهد شد.

اسلاید ۴ :

حقوق

 

 حقوق مستخدم برابر است با حاصل جمع حقوق مبنا و افزايش سنواتي.

اسلاید ۵ :

حقوق مبنا

 

 براساس ماده يك قانون نظام هماهنگِ پرداختِ حقوق  كاركنان دولت ، حقوق مبناي مستخدمين برابر است با حاصلضرب ضريب حقوق در عدد مبنا

اسلاید ۶ :

 

گروه ورودي افرادي كه در طول جنگ تحميلي از تاريخ ۳۱/۰۶/۱۳۵۹ لغايت ۲۹/۰۵/۱۳۶۷ به مدت حداقل يك سال متوالي يا متناوب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل مسئوليت فرماندهي گروهان به بالاراداشته اند به شرح زير تعيين مي گردد:

الف- گروه ورودي افرادي كه فرماندهي گروهان تا سطح گردان و عناوين همتراز(يا۲ سال فرماندهي دسته ) را به عهده داشته اند همانند متصديان مشاغلي است كه گروه ورودي آنان ۶ تعيين شده است.

ب- گروه ورودي افرادي كه فرماندهي گردان تا سطح تيپ و سطوح بالاتروعناوين همترازبه عهده داشته اند همانند متصديان مشاغلي است كه گروه ورودي آنان ۷ تعيين شده است.

ج-گروه ورودي افرادي كه فرماندهي تيپ و سطوح بالاتروعناوين همتراز رابرعهده داشته اند همانند متصديان مشاغلي است كه گروه ورودي آنان ۸ تعيين شده است .

تبصره ۲:درصورتيكه مفاد مزبور ازنظرمدرك تحصيلي و سوابق تجربي خود واجدشرايط هريك از گروههاي ۶ -۷ و۸ باشند همواره ازدو گروه بالاترازگروه استحقاقي خودقرارخواهندگرفت.

 

ضمنا با توجه به بخشنامه شماره ۲۲۴۰۰/۴۱/۲ مورخ۰۶/۰۶/۱۳۷۵ سازمان اموراداري و استخدامي كشورفرماندهان موضوع بند ۷ مخير به استفاده از مزاياي فرماندهي يا ساير امتيازات ايثارگري مندرج در بندهاي۲و۳ بخشنامه مي باشند و برخورداري توامان از امتيازات مزبور مجوزي ندارد.  

 

اسلاید ۷ :

ب – گروه استحقاقي

ماده۱:

ارتقاءگروه عبارت است ازانتصاب مستخدم به پست يا شغل مستمري كه طبقه شغلي آن درگروه بالاترقراردارد يابراساس طرح هاي طبقه بندي مشاغل به سبب احراز شرايط تجربي وياتحصيلي ويا سايرشرايط مقرر درطرح هاي مذبوردرطبقه شغلي كه گروه آن بالاتراست  .

ماده۲:

ارتقاءگروه براساس نتايج حاصله ازامتحانات و ارزشيابي مستخدم موردتاييدكميته موضوع ماده۱۲ آئين نامه به اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل از تاريخ استحقاق خواهدبود.

اسلاید ۸ :

ج – گروه تشويقي

 

به استناد بند الف وب وج تبصره۴ ماده۳ قانون نظام هماهنگ وبخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۰۵/۷۱ سازمان امور اداري و استخدامي كشورسابق دولت مي تواند در موارد زير به مستخدمين ۱ الي ۲ گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي آنان اعطا نمايد :

الف: آزادگان

ب:جانبازان

ج :رزمندگاني كه حداقل ۶ماه متوالي يا ۹ماه متناوب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل خدمت نموده اند .

 

اسلاید ۹ :

ايثارگران

 

آزادگان –اسراء ومفقودين تاحداكثر سه سال سابقه اسارت يامفقوديت-جانبازان تا حداكثر۴۰%ازكارافتادگي –رزمندگان باحداقل ۶ ماه سابقه خدمت متوالي يا ۹ ماه متناوب درجبهه درفاصله زماني ۳۱/۰۶/۱۳۵۹ لغايت۲۹/۰۵/۱۳۶۷ همواره از يك گروه تشويقي بالاتر از گروه استحقاقي خود برخوردار خواهند شد.

آزادگان –اسراء و مفقودين با بيش از ۳ سال سابقه اسارت يا مفقوديت –جانبازان بابيش از ۴۰%از كارافتادگي –رزمندگان با بيش از ۳ سال سابقه خدمت در جبهه در فاصله زماني فوق الذكر همواره از دو گروه تشويقي بالاتر از گروه استحقاقي خود برخوردار مي گردند.

امتيازات بندهاي ۲و۳ درمورد آزادگان و جانبازان پس از اعمال بند۱ اعمال خواهد شد.

تبصره:به موجب بخشنامه ۲۲۴۰۰/۴۱/۲ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۷۵ سازمان اموراداري و استخدامي كشوردر صورت اجتماع عوامل رزمندگي –جانبازي –اسارت و مفقوديت اعطاي گروه تشويقي به ايثارگران موصوف حداكثرتا سقف ۲گروه مجاز مي باشد.

 

 

اسلاید ۱۰ :

 

د:مديران

ه:مستخدميني كه خدمات برجسته انجام داده باشند.