لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دايره تجسس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دايره تجسس قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

الف) اهميت

درتشكيلات جديدكلانتري دايره تجسس راه اندازي و با آگاهي انتظامي درتقويت اقدامات ‍‍‍‍‌‍پيشگيرانه عوامل پيشگيري كلانتري نقش مؤثري داشته است

اسلاید ۲ :

تعدادمجرمين ساكن درحوزه استحفاظي

وجوداماكن مستعدجرم خيزي درحوزه استحفاظي

وجودزمينه ناآرامي هاي اجتماعي درحوزه استحفاظي

وجودمحروميتهاي اجتماعي به صورت نسبي درحوزه استحفاظي

اسلاید ۳ :

دريافت ماموريت

نظارت براقدامات  مربوط به دريافت اطلاعيه واخبارراجع به وظايف تجسس

نظارت براجراي اقدامات مربوط به شناسايي محل سكونت وتردد مجرمين آزادشده وكنترل آنان

نظارت برانجام تحقيقات درزمينه اخبارواطلاعيه هاي واصله در خصوص صحت وسقم آنها

 

اسلاید ۴ :

نظارت براقدامات مربوط به اخذدستورات قضايي در خصوص دستگيري بازداشت افرادوبازرسي ازاماكن

نظارت برانجام تحقيقات ازمتهم وسايرافراددستگيرشده درپرونده

هدايت عمليات تعقيب ومراقبت ونظارت برحسن اجراي ماموريتهاي محوله

نظارت بر نحوه نگهداري متهمين دربازداشتگاه وتكميل پرونده ها وارسال آن به مراجع قضايي

اسلاید ۵ :

دريافت پرونده

مصاحبه بامتهم وسعي در جلب اعتماد آنها

طرح سوالات مناسب درراستاي كشف جرم

احضارشاكي،متهم،شهود وگواهان

انجام تحقيقات براساس اسنادومدارك وشواهدموجوددرپرونده

انجام تححقيقات محسوس وغيرمحسوس

تلاش درجهت تعيين صحت وسقم اظهارات متهم يامتهمين

اخذسوابق احتمالي متهميناز مراجع مربوطه

 

اسلاید ۶ :

اقدامات اوليه باهماهنگي عوامل انتظامي جهت حفظ صحنه

انجام امور بررسي صحنه جرم

اقدام درجهت جمع آوري آلات وادوات جرم درصحنه ونزداشخاص

جمع آوري اخبارواطلاعات پيرامون موضوع

بررسي صحنه واقدام درجهت جلوگيري ازفرار متهم

اقدام درخصوص دستگيري وانتقال متهمين ومظنونين

انجام انگشت نگاري وعكاسي ازمتهمين ومظنونين كلانتري و… 

اسلاید ۷ :

جمع آوري اطلاعات واخبارمربوط به جرايم ازمنابع ومخبرين

انجام تحقيقات لازم پيرامون اخلاق ورفتاراشخاص موردنظرومتقاضي همكاري

ارزيابي ميزان فعالت مخبرين براساس آماروفعاليت وميزان كشفيات

پيشنهادپرداخت پاداش وسايرتشويقات مادي ومعنوي درمقابل ميزان فعاليت

انجام اقدامات مربوط به شناسايي وبكارگيري مخبرين درمحلهاي مورد نياز

برنامه ريزي وتماس با مخبرين به منظور آموزش وهدايت آنها

شناسايي مناطق آلوده ازلحاظ ارتكاب جرايم قاچاق

تهيه شناسنامه اطلاعاتي براي افسران وفعالين باندقاچاق

اسلاید ۸ :

    اهمیت

   يكي ازوظايف شعبه مبارزه باموادمخدردرحوزه استحفاظي كلانتري ، جلوگيري ازتوزيع موادمخدردرحوزه استحفاظي وحفاظت ازمردم به خصوص حفاظت ازجوانان درمعرض خطر ازاعتيادمي باشد بايداذعان داشت كه اعتيادسرچشمه بسياري ازمفاسدموجود درجامعه بوده ومبارزه بامواد مخدر مبارزه باجرايم گوناگون در حوزه استحفاظي مي باشدهرچه در اين مبارزه موفق ترعمل نماييم به همان مقدار حوزه استحفاظي راازخطرات وجرايم ديگرمصون نگه داشته ايم

اسلاید ۹ :

تحويل متهمين  دستگيرشده توسط گشتيهاي كلانتري

ثبت وانعکاس روزانه عملکردشعبه به رئیس کلانتری

تهیه گزارش نوبه ای ازوضعیت کاهش یاافزایش توزیع ومصرف موادمخدر همراه باتحلیل وارزیابی وارایه آن به رییس کلانتری ومدیریت مبارزه بامواد مخدر

رسیدگی به اخبارواطلاعات واصله ازدایره اطلاعات کلانتری

ثبت مشخصات محکومین موادمخدرباقیدآخرین وضعیت آنان

کنترل محکومین آزادشده

اجرای دستورالعملهای ارسالی ازمدیریت مبارزه باموادمخدر

اسلاید ۱۰ :

شناسایی وتهیه مشخصات معتادین برحسب نوع اعتیاد

شناسایی وتهیه ثبت مشخصات عناصرتامین کننده موادمخدر

شناسایی وتهیه ثبت مشخصات عناصرتامین کننده موادمخدر

شناسایی اماکن عمومی وخصوصی مشکوک به نگهداری وتوزیع موادمخدر

اقدام درجهت جذب منابع ومخبرین وایجادشبکه منابع

اقدام درجهت دستگیری عناصرتوزیع ومصرف موادمخدر

تهیه شناسنامه اطلاعاتی ازوضعیت قاچاق ومصرف موادمخدر

تحقیق وبررسی پیرامون گزارش واطلاعات بدست آمده

تحویل متهمین دستگیرشده وموادمخدروموادمکشوفه به مراجع قضایی