لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت درآمد عمومی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت درآمد عمومی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارت خانه ها,موسسات دولتی,مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت وسایر درآمدهایی که در قانون    بودجه کل کشور تحت عنوان درآمدعمومی منظور میشود.     

 

برای آن دسته از دستگاههای اجرایی که وصول درآمدعمومی در بودجه سالانه و موارد دیگر برای آنان پیش بینی شده است به منظور نگهداری حساب درآمدهای عمومی بایستی با از افتتاح حساب جاری(غیر قابل برداشت) تحت عنوان“بانک تمرکزوجوه درآمد عمومی“ از سر فصلهای حسابهای درآمد عمومی استفاده گردد.

اسلاید ۲ :

۱)معادل اقلام برآورد درآمدهای عمومی که در بودجه سالانه دستگاه برابر موافقتنامه متبادله براساس         طبقه بندی درآمدهای مربوطه پیش بینی میشودبه شرح ذیل در دفاتر ثبت میگردد: 

برآورد درآمد عمومی در بودجه:

    حساب درآمدهای واحدهای دستگاه

                                    حساب درآمدهای پیش بینی شده   

 

۲)  معادل اقلام درآمد تحقق یافته برای وصول درآمد:

                                       

   حساب درآمد پیش بینی شده

                             حساب درآمد تحقق یافته

 ۳) در صورت افزایش وصول برخی از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه معادل افزایش درآمد وصولی:

حساب درآمدهای واحدهای دستگاه                                   حساب مازاد درآمد پیش بینی شده

             حساب مازاد درآمد پیش بینی شده                                        حساب درآمد تحقق یافته

                                                                                                                                                 

اسلاید ۳ :

۴) هنگام وصول درآمدهای تحقق یافته به صورت نقد:

                                                    

                                              بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی

                                                                       حساب درآمد عمومی وصولی

۵)انتقال درآمد عمومی به حساب خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی:

                                          خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی

                                                     بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی

۶)انتقال وجوه مذکور به حساب درآمد عمومی کشور و اخذ تاییدیه از خزانه براساس برگه بستانکاری ۸۰۰۱ حاوی مشخصات درآمدهای عمومی:

                                                  حساب درآمد ارسالی  

                                      خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی

    

اسلاید ۴ :

 ۷)معادل مطالبات قابل وصول براساس صورتحسابها و سایر مدارک همزمان با ثبت درآمد تحقق یافته :

                                       حساب درآمد پیش بینی شده 

                                                                 حساب درآمد تحقق یافته

                                       

                                  حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران

                                                                       حساب کنترل درآمدها

۸)ثبت سفته ها و سایر وثیقه ها  بابت اقساط مطالبات در صورتیکه طبق قانون مجاز به این کار باشد:

                                         حساب اسناد دریافتنی

                                                         حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران

۹)هنگام ارسال اسناد دریافتنی به بانک جهت وصول:

                                      حساب اسناد در جریان وصول

                                                              حساب اسناد دریافتنی

۱۰) هنگام عدم وصول (نکول)اقساط در موعد مقرر:

                                      حساب اسناد نکول شده

                                                       حساب اسناد درجریان وصول

۱۱)هنگام ارسال اسناد نکول شده به اجرا و واحد حقوقی :

                                   حساب اجرا و دعاوی حقوقی

                                                            حساب اسناد نکول شده

                                         

                                        

اسلاید ۵ :

۱۲)هنگام واریز وجه به حساب درآمد دستگاه در هر یک از مراحل ۷-۸-۹-۱۰-۱۱ حسب مورد :

                                             بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی

                                                                    درآمد عمومی وصولی

 

                                              حساب کنترل درآمدها

                                                                   حساب بدهکاران

                                                                   حساب اسناد دریافتنی

                                                                   حساب اسناد وصول شده

                                                                   حساب اسناد در جریان وصول

                                                                   حساب اسناد نکول شده

                                                                   حساب اجرا و دعاوی حقوقی

۱۳)ثبت وصول درآمد عمومی توسط دستگاه اجرایی استان و سایر دستگاهها بابت درآمد پیش بینی شده قسمت سوم قانون بودجه سالانه کل کشور:

   الف)ثبت در دفاتر دستگاه اجرایی استان و سایر دستگاههای وصول کننده:

       ۱)هنگام وصول درآمد                            

                                                          بانک تمرکزوجوه درآمد عمومی

                                                                               حساب درآمد عمومی انتقالی                                                  

اسلاید ۶ :

۲)هنگام انتقال وجه به حساب خزانه تمرکز وجوه دستگاه مربوطه :

                                           حساب درآمد عمومی انتقالی

                                                           بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی

ب)ثبت درآمدهای مذکور در دستگاه اجرایی مربوطه:

 ۱)هنگام دریافت فهرست وجوه از واحد استانی و سایر دستگاهها:

                                                                وصولی استان و سایر دستگاهها

                                                                                         حساب درآمد عمومی وصولی

۲)هنگام دریافت اعلامیه بانکی مبنی برواریز وجوه به حساب تمرکز وجوه درآمد عمومی:

                                                                خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی

                                                                                         وصولی استان و سایر دستگاهها

۱۴)ثبت درآمد وصولی توسط واحدهای تابعه در ذیحسابی مرکز استان:

    ۱)هنگام دریافت فهرست وجوه واریزی                   وصولی واحدهای تابعه در استان

                                                                                                  حساب درآمدعمومی وصولی                     

   ۲)هنگام دریافت اعلامیه بانکی مبنی بر واریز وجوه به حساب تمرکز وجوه درآمد عمومی:

                                               

                                                                    خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی

                                                                                           وصولی واحد های تابعه در استان

                                                       

اسلاید ۷ :

۱۵)آن قسمت از درآمد عمومی وصولی که به موجب قوانین مربوط , درآمد اختصاصی تلقی میشود با انتقال           وجوه به حساب خزانه تمرکز وجوه اختصاصی به حساب درآمد اختصاصی منظور میگردد:

                                       حساب درآمد عمومی وصولی

                                                         حساب درآمد اختصاصی وصولی

                                      حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی

                                                         خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی

۱۶)باتوجه به اینکه طبق ماده ۶۴ قانون محاسبات عمومی درآمدهای اختصاصی صرفا در حد

اعتبارات اختصاصی پیش بینی شده قابل مصرف میباشد و مابه التفاوت دریافتی از این بابت میبایست به حساب

درآمدعمومی واریز گردد و ثبت آن در ذیحسابی دستگاه بر اساس تائیدیه اخذ شده از خزانه به شرح ذیل است:

                                    حساب درآمد اختصاصی وصولی

                                                     حساب درآمد عمومی وصولی

                               

                                       خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی

                                                      خزانه تمرکز وجوه درآمد اختصاصی

                                          

اسلاید ۸ :

۱۷)با توجه به اینکه بعضا اتفاق می افتد قبل از تشخیص مالیات برای دستگاه اجرایی مانند شرکتهای دولتی از آنها مبلغی تحت عنوان پیش دریافت درآمد مالیاتی یا عوارض وصول نمایند. ثبت آن برای دستگاه وصول کننده:

                                                   بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی

                                                                     پیش دریافت درآمد / عوارض

۱۸)ثبت احتساب درآمد عمومی پس از تعیین مالیات و عوارض فوق:

                                                 پیش دریافت درآمد / عوارض

                                                                    حساب درآمد عمومی وصولی

۱۹)با دریافت اعلامیه واریزی وجوه پیش دریافت درآمدهای گمرگی به حساب بانک تمرکز وجوه , پیش دریافت           حقوق گمرکی قبل از تعیین درآمدهای گمرکی بصورت قطعی به شرح ذیل در دفاتر منعکس می شود:

                                                بانک تمرکز وجوه پیش دریافت حقوق گمرکی

                                                                                  پیش دریافت حقوق گمرکی

۲۰)پس ا ز تعیین درآمدهای حقوق گمرکی بصورت قطعی  دردفاتر بشرح ذیل ثبت میشود:

                                             پیش دریافت حقوق گمرکی

                                                                 حساب درآمد عمومی وصولی

 

اسلاید ۹ :

۲۱)پس از انتقال وجوه از حساب بانک تمرکز وجوه پیش دریافت حقوق گمرکی به حساب تمرکز وجوه                درآمدهای گمرکی :

                                             بانک تمرکز وجوه درآمدهای گمرکی

                                                                 بانک تمرکز وجوه پیش دریافت حقوق گمرکی

۲۲)با انتقال درآمدهای گمرکی به حسابهای خزانه ثبت ذیل زده میشود:

                                            حساب درآمد عمومی وصولی

                                                                بانک تمرکز وجوه درآمد گمرکی

تذکر:دستگاههای وصول کننده مالیات به موجب قانون حسب مورد مکلف هستند درصدی از درآمد مشمول مالیات یا مالیات تشخیص داده شده را به عنوان سهم شهرداری وصول نمایند که در این صورت بابت وجوه سهم شهرداری از سر فصلهای درآمد خصوصی ارسالی و درآمد خصوصی وصولی استفاده میشود.

 

تذکر:در صورتیکه پیش دریافت درآمد و یا پیش دریافت حقوق گمرکی < مبلغ مورد مطالبه     

        مابه التفاوت وصول و به حساب درآمد عمومی منظور میگردد     

    در صورتیکه پیش دریافت درآمد و یا پیش دریافت حقوق گمرکی > مبلغ مورد مطالبه

     ما به التفاوت از محل تنخواه گردان رد وجوه اضافه دریافتی پرداخت میگردد    

اسلاید ۱۰ :

بستن حسابها:

قبل از بستن حسابها باید:

۱) مانده حساب درآمد عمومی وصولی و ارسالی برابر . در صورتیکه موازنه بین این دو برقرار نبود ابتدا ما به التفاوت به خزانه واریز میگردد و در نتیجه مانده بانک وجوه درآمد عمومی صفر خواهد شد.

۲) مانده حساب درآمد عمومی انتقالی و وصولی استان و سایر دستگاهها و وصولی واحدهای تابعه استان نیز باید صفر باشد.

در پایان دوره موازنه های ذیل برقرار است:

مانده درآمد تحقق یافته + مانده درآمد پیش بینی شده = مانده درآمد واحدهای دستگاه

 مانده مطالبات قابل وصول + مانده اسناد دریافتنی +اسناد در جریان وصول

                                                                                                                          = مانده کنترل درآمدها

         مانده اسناد نکول شده + مانده اجرا و دعاوی حقوقی +