لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

بسیاری ازعوامل اجرايي پسماند از اقشاری هستند كه در پايين ترين پله نردبان طبقات اجتماعی قرارمی گیرند وبدلیل انجام کارهای سخت وبا عوامل مخاطره آمیز در معرض انواع بیماریها وحوادث قرار دارند. بر این اساس شرعا وعرفا بایستی به ايمني و بهداشت اين افراد توجه زیادی نمود. در زندگی قرن بیست ویکم بشر در فعالیت های مختلف از فعالیتهای عادی گرفته تا فعالیتهای اداری، صنعتی، کشاورزی، بهداشتی درمانی دائما در حال تولید زباله هایی با تركيبی متنوع خطرناک ، عفونت زا وحتی نامشخص است حال این زباله تولید ، جمع آوری ، حمل ، بازیافت، پردازش ودفع می گردد وافرادی که با این زباله ها سروکار دارند سلامتی انان مورد تهدید قرار می گیرد .

براي تامین سلامت عوامل اجرایی پسماندهاست برنامه کشوری در نظر گرفته شده که سرلوحه ان دستورالعمل سلامت ، ایمنی وبهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت پسماندهاست .

اسلاید ۲ :

سلامت،ایمنی،بهداشت عوامل اجرای پسماند

عوامل اجرايي پسماندها:  به كليه كساني اطلاق مي گرددكه در مراحل جمع آوري ، ذخيره سازي  ، جداسازي ،حمل ونقل ، بازيافت ، پردازش  و دفع پسماندها اعم از پسماندهاي عادي ، پزشكي(بيمارستاني) ،ويژه ،كشاورزي و صنعتي و نيز مرحله توليد پسماندهاي مخاطره آميز مشغول بكار مي باشند

اسلاید ۳ :

عوامل اجرایی در پسماند 

الف –شهرداري ها ، بخشداريها و دهياريها : مدير اجرايي كليه پسماندهاي عادي ،كشاورزي و نيز مدير اجرايي پسماندهاي ويژه پس از تبديل آن به پسماند عادي وقرار گيري آن در خارج از واحد توليد پسماند ، از معابر ، گذرگاهها و خيابانها قلمداد مي گردند.

ب – كارفرمايان كارگاهها ،كار خانجات ، شركتهاي دولتي ، نيمه دولتي وخصوصي و مديران شهركهاي صنعتي ، بعنوان مدير اجرايي پسماند تا تبديل پسماندصنعتي و ويژه به پسماند عادي و تحويل آن به عوامل اجرايي شهرداري ،شهرداريها ، دهياريها قلمداد مي گردند.

ج – مدير ارشد بيمارستانها ، مراكز بهداشتي درماني ، آزمايشگاههاي تشخيص طبي ، مراكز تحقيقات و خدمات پزشكي و پيراپزشكي  و ساير مراكز مشابه ،بعنوان مدير اجرايي پسماندهاي ويژه توليدي ويا تبديل پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني) به پسماند عادي و   تحويل آن به عوامل اجرايي شهرداري ،شهرداريها ، دهياريها قلمداد مي گردند

اسلاید ۴ :

ادامه…

در هر کارگاه یا واحد شغلی ممكن است يك يا چند و يا اينكه تمامي انواع پسماندهاي عادي، پزشكي(بيمارستاني)، وي‍ژه، كشاورزي و صنعتي  وجود داشته باشد كه عوامل اجرايي پسماند در اين واحدها در مراحل مختلف جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل ونقل، بازيافت، پردازش و دفع  هر يك از اين پسماندها در معرض انواع مخاطرات تهديد كننده سلامتي هستند. و مديريت اجرايي وظیفه سنگین کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامت این گروه کثیر شاغلین رابرعهده دارند

اسلاید ۵ :

مراحل انجام تعهدات :۱- تعیین گروه اولی با توجه به گستردگی عوامل اجرایی که بایستی تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی قرار گیرند .

نکته : طبق برنامه، مطابق با الزامات همه شاغلین بایستی تحت پوشش قرار گیرند بنابراین در یک برنامه حداکثر پنج ساله پنج گروهی که در الویت اول تا پنجم قرار می گیرند در پوشش این خدمات قرار خواهند گرفت .

اسلاید ۶ :

۲- اجرای الزامات مندرج در دستورالعمل که در دوازده مبحث تنظیم شده است. اهم مطالب مباحث مصوب شامل :

o تعیین مسئول اجراي اين دستورالعمل تحت عنوان مدیر اجرایی ومسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای وتشکیل کمیته ای مرکب از مسئولین مذکور وسرپرستان مرتبط با عوامل اجرایی واحد شغلی مربوطه

oتعيين اولويت گروههای شاغلین با پسماندها

oبرنامه ریزی برای تامین سلامت وایمنی گروه اولی شاغلین پسماندها

oشناسايي و تعيين احتمال خطر براي سلامت، ايمني و بهداشت در هر يك از مشاغل موجودگروه اولی

o تدوین برنامه پايش (مونيتورينگ) هوا و پايش فردي مشتمل بر روش‌هایی فني نمونه برداري محيطي و وسايل و تجهيزات مورد نياز، روش‌هایی نگهداري، كاليبراسيون دستگاه‌های مربوطه، نوع و دفعات پايش کنترل یا حذف عوامل زیان آور

oاطمينان ازبرقراری مستمر روشهای کنترلی  عوامل مخاطره زا .

o

اسلاید ۷ :

ادامه…تامین تجهيزات حفاظت فردي متناسب با نوع پسماند و براي گروه اولی عوامل اجرايي درتمامي مراحل از توليد تا دفع پسماندها.
-تدوین برنامه آموزشي و بازآموزي سلامت، ایمنی و بهداشت شاغلين وفراهم آوردن امكانات لازم براي آموزش و بازاموزي عوامل اجرايي گروه اولی .شامل:
– آشنايي عوامل اجرایی پسماندها با مسئول/مسئولين ايمني و بهداشت و جانشين آن‌ها در واحد ذی‌ربط
– آشنايي عوامل اجرایی پسماندها با مخاطرات تهديدكننده سلامت كه در واحد ذی‌ربط وجود دارد.
– آشنايي عوامل اجرایی پسماندها با وسايل حفاظت فردي و نحوه استفاده و نگهداري صحيح آن‌ها

اسلاید ۸ :

تجهيزات حفاظت فردي

تجهيزات حفاظت فردي متناسب  با نوع پسماند را براي محافظت تمامي عوامل اجرايي  پسماندها در مراحل توليد ، جمع آوري ، ذخيره سازي ،جداسازي ،حمل ونقل ،بازيافت ،پردازش و دفه پسماندها تامين نمايید.

تجهيزات حفاظت فردي مورد استفادة  عوامل اجرايي  پسماندها بايستي داراي تأييديه هاي لازم از سازمانهاي ذيربط ازجمله وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي باشد.

انتخاب  تجهيزات حفاظت فردي بايستي توسط متخصصين بهداشت حرفه اي صورت گرفته و براي افرادي كه داراي محدوديتهاي پزشكي هستند متخصصين مزبور اين انتخاب را با مشورت متخصصين طب كار انجام دهند.

شده به منظور اعمال اصلاحات لازم.

اسلاید ۹ :

برنامه استفاده از تجهيزات حفاظت فردي

برنامه استفاده از تجهيزات حفاظت فردي عوامل اجرايي  پسماندهاي تحت پوشش خود را ،بعنوان قسمتي از برنامه سلامت ،ايمني وبهداشت عوامل اجرايي ،براساس اصول زير تدوين نمايد:

۱- ارزيابي خطرات موجود يا بالقوه در كانونهاي مواجهه با عوامل مخاطره آميز و انتخاب تجهيزات حفاظت فردي براساس نوع خطرات موجود.

۲ –قابليتها و محدوديتهاي تجهيزات حفاظت فردي انتخاب شده در انطباق با تامين حفاظت فردي شاغلين.

۳- روشهاي نظافت و نگهداري تجهيزات حفاظت فردي .

۴- آلودگي زدايي و دفع تجهيزات حفاظت فردي علي الخصوص در مورد عوامل اجرايي پسماند هاي ويژه ،پزشكي  ومخاطره آميز.

۵ – ارزيابي تناسب تجهيزات حفاظت فردي مورد استفاده با خصوصيات جسمي عوامل اجرايي پسماندها.

۶- ارائه آموزشهاي لازم در زمينه بكار گيري صحيح تجهيزات حفاظت فردي .

۷- بازرسي وكنترل تجهيزات حفاظت فردي قبل از استفاده ،در طول مدت استفاده و  پس از استفاده از تجهيزات حفاظت فردي با روشهاي مناسب جهت اطمينان از سالم بودن آنها.

۸- بررسي وتعيين ميزان اثر بخشي تجهيزات حفاظت فردي بكار گرفته

اسلاید ۱۰ :

-آشنايي عوامل اجرایی پسماندها با دستورالعمل انجام كار سالم و ايمن به نحوی كه شاغلين بتوانند با حداقل احتمال بروز خطر وظايف كاري خود را به انجام رسانند.
– آشنايي عوامل اجرایی پسماندها با استفاده صحيح و مناسب از دستگاه‌ها، تجهيزات، ابزار كار و سیستم‌های كنترل عوامل زيان آور
– آشنايي عوامل اجرایی پسماندها با قوانين، مقررات و ضوابط مراقبت‌های پزشكي و نيز شناخت علائم و نشانه‌هایی از بيماري كه می‌تواند معرف مواجهه بيش از حد فرد با مخاطرات باشد.
– آشنايي عوامل اجرایی پسماندها با مقررات مرتبط: وسايل حفاظت فردي، پايش محيطي، جابجايي و حمل دستي و ماشینی مخازن و بشكه ها
– آشنايي عوامل اجرایی پسماندها با برنامه سلامت، ايمني و بهداشت