— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

lفراهم نمودن دسترسی تمامی جمعیت ساکن حاشیه شهرها، سکونتگاه های غیررسمی و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر به خدمات پایه سلامت، برقراری عدالت در سلامت و ارتقاء وضعیت سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان

اسلاید ۲ :

lواژه نامه

lجمعیت هدف

lبسته خدمات سلامت

lارکان اجرایی و وظایف

lدستورعمل اجرایی کار

lالگوی نظام ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی و ترکیب مشارکت دولتی-خصوصی

اسلاید ۳ :

فصل های دستورعمل:

نظام مدیریت

نحوه خرید خدمات سلامت

نظام ارجاع

استانداردهای موردنیاز

آموزش

نظام اطلاعات سلامت

اسلاید ۴ :

 پایش و ارزشیابی

 اعتبارات موردنیاز

 پیوست ها

 

اسلاید ۵ :

تعريف واژه ها

 پایگاه های سلامت به طور معمول در جايي نزديك به محل زندگي گروه هدف این برنامه قرار دارند و در آن، نخستين تماس فرد با نظام سلامت از طريق تیم سلامت اتفاق مي‌افتد. اين دسته از خدمات با اولويت برون‌سپاري و خريد خدمت از بخش غيردولتي فراهم و ارائه می‌گردد. در صورت نبود داوطلب برای واگذاري ارائه خدمات در بخش غیردولتی، بايد خدمات از طريق بخش دولتي ارائه شود.

اسلاید ۶ :

تعريف واژه ها

 مراکز سلامت جامعه با تبدیل مرکز بهداشتی درمانی موجود در منطقه(درصورت نبود، ایجاد)، و افزودن نیروهای کارشناس تغذیه و سلامت روان و سلامت محیط و کار، (و در صورت ضرورت، دندانپزشک و خدمات پاراکلینیک)، پذیرای ارجاعات افقی از پایگاه­های سلامت تحت پوشش خود خواهند بود.

اسلاید ۷ :

تعريف پزشک

 فردی با حداقل مدرک دکترای پزشکی عمومی و دارای مجوز معتبر کار پزشکی (پروانه حرفه پزشکی) که مسوولیت ارائه خدمات به موارد ارجاعی ازسوی کاردان / کارشناس مراقب سلامت خانواده را بدون تبعيض به عهده دارد. پزشک در مراکز سلامت جامعه مستقر می باشد که مسوولیت  خدمات فنی مرکز، قبول ارجاعات از سوی کاردان/کارشناس مراقب سلامت خانواده یا ماما و نظارت بر پایگاه­های سلامت تحت پوشش را به عهده خواهد داشت.

پزشك وظیفه دارد براي حفظ و ارتقاي سلامت، برابر دستورعمل، فرد را در صورت نیاز به ساير ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و سطوح بالاتر ارجاع دهد.

اسلاید ۸ :

فردیست که سابقه تحصیلی و حرفه ای در حیطه های بهداشت خانواده؛ بهداشت عمومی؛ پرستاری؛ مامایی و مبارزه با بیماریها دارد که پس از  طی دوره ۱۲۰ ساعته (حدوداً ۱ ماه کاریبه کاردان/کارشناس چندپیشه به نام” مراقب سلامت خانواده” تبدیل می شود. استمرار آموزش بصورت بازآموزی های یک روز در ماه نیز باید در نظر گرفته شود.

 

اسلاید ۹ :

وظیفه مراقب سلامت خانواده

lاین فرد موظف به استفاده از نتایج سرشماری جمعیت (که توسط مرکز سلامت جامعه انجام می­شود)، شناسایی ترکیب جمعیت، غربالگری به منظور تعیین سطح سلامت آنان (سالم، دارای عامل خطر، بیمار) و ارائه بسته خدمات به خانوارهای تحت پوشش خود را به عهده دارد.

lمسووليت پیگیری و تداوم خدمات با کاردان/کارشناس مراقب سلامت خانواده خواهد بود. نظارت و ارزیابی نحوه ارائه بسته خدمات سلامت توسط کاردان/کارشناس مراقب سلامت خانواده با مرکز سلامت جامعه می باشد.

 

اسلاید ۱۰ :

جمعیت هدف

 تمامی ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی/غیرمجاز و حاشیه‌نشین شناسایی شده توسط ستاد ملی و استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و واحد گسترش شبکه مراکز بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور و نیز ساکنین شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر.

 اتباع خارجی ساکن در این مناطق