لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال۱۳۹۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال۱۳۹۱ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

واحد آموزش و توانمندسازي منابع انساني

يكي از واحدهاي معاونت توسعه مديريت منابع موسسه است كه سطح دانش و مهارتهاي شغلي مناسب براي كارمندان رادر راستاي انجام وظايف، ماموريتهاو دستيابي به اهداف موسسه تعيين مي نمايد و موظف به اجراي مراحل اصلي فرايند آموزش در موسسه مي باشد كه به اختصار واحد آموزش ناميده مي شود.

 

 

 

اسلاید ۲ :

ساختار مديريت و راهبري آموزش منابع انساني

خط مشي گذاري آموزشي ،طراحي و برنامه ريزي آموزشي،اجرا،نظارت،ارزشيابي و اثربخشي آموزشي مراحل اصلي چرخه آموزش در موسسه است كه مجموعه آنها ساختار مديريت و راهبري آموزش منابع انساني را تشكيل مي دهد

اسلاید ۳ :

دوره هاي آموزشي بلند مدت:

آموزشهايي است كه مدت آن بيشتر از يكسال بوده وبراي افزايش دانش ومهارتهاي فرد جهت ايفاي نقشهاي جديد ارائه مي گردد.

دوره آموزشي كوتاه مدت :

آموزشهايي است كه مدت آن كمتر از يكسال بوده ومحتواي آموزشي مشخص و از پيش تعيين شده اي با استفاده از امكانات آموزشي به منظور ايجاد مهارت ، افزايش دانش ويا تغيير نگرش به فراگيران انتقال داده مي شود.

 

اسلاید ۴ :

آموزش پودماني:

شكلي از آموزشهاي شغلي است كه تخصص هاي شغلي در قالب مهارتهاي مستقل و جدا از هم به كارمندان آموزش داده مي شود و هر يك از آموزشها، مهارت و دانش خاصي را ايجاد مي كند و در عين حال در كنار ساير پودمانهاي آموزشي منجر به ايجاد يك مهارت و يا دانش جديد وجامع مي گردد.

آموزش مديران :

تمامي دوره ها و فعاليتهاي آموزشي كه به منظور افزايش دانش وبينش مديريتي وبهبود مهارتهاي فني، انساني و ادراكي وتعالي معنوي مديران در چارچوب نظام آموزش طراحي واجرا مي گردد.

اسلاید ۵ :

آموزشهاي بدو انتصاب:

به آن دسته از آموزشهايي اطلاق مي شود كه گذراندن آنها قبل يا در سال اول انتصاب به پست هاي سرپرستي ومديريتي ضروري است.

دوره هاي آموزشي الزامي:

دوره يا پودمان هايي كه گذراندن آنها براي كارمندان اجباري است اين دسته از دوره ها تحت عنوان دوره هاي اصلي نيز ناميده مي شوند

اسلاید ۶ :

دوره هاي آموزشي اختياري:

دوره هايي كه كارمندان با توجه به شغل مورد تصدي، علايق،تجارب شخصي يا نياز سازمان از بين دوره ها يا پودمان هاي اعلام شده انتخاب مي نمايند اين دوره ها تحت عنوان دوره هاي مكمل نيز ناميده مي شوند.

آموزش مداوم جامعه پزشكي:

مجموعه آموزشهاي مورد تاييد دفتر آموزش مداوم جامعه پزشكي كه به منظور ارتقاء سطح دانش ومهارتهاي شغلي و حرفه اي مشمولين جامعه پزشكي توسط دفاتر آموزش مداوم جامعه پزشكي موسسات و يا ساير مراكز آموزشي مجاز ارائه مي شود.

اسلاید ۷ :

بورس آموزشي :

فرصت وامكاني است كه يك دانشكاه، موسسه داخلي يا خارجي ويا موسسسه بين المللي در اختيار موسسه قرار مي دهد وكارمندان مي توانند با استفاده از آن در يك يا چند دوره آموزشي كوتاه مدت كه با شغل و وظايف جاري يا آينده آنان ارتباط داشته و موجب افزايش دانش و مهارت هاي شغلي آنان مي شود شركت نمايند.

برون سپاري آموزش:

انتقال ومحول نمودن يك فعاليت خاص آموزشي مورد نياز از داخل موسسه به يكي از موسسات دانشگاه ها و مراكز ذيصلاح واجراي آن توسط آن موسسه، دانشگاه و مركز را برون سپاري آموزش مي گويند.

اسلاید ۸ :

نياز سنجي آموزشي:

فرايند جمع آوري وتجزيه وتحليل اطلاعات است كه براساس دستور العمل هايي كه توسط كميته راهبري وزارت متبوع ابلاغ مي گردد. فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب مورد شناسايي قرار گرفته ونيازهاي آموزشي كارمندان تعيين مي گردد.

شناسنامه آموزشي:

كار برگي الكترونيكي است كه تمامي اطلاعات آموزشي هر يك از كارمندان موسسه اعم از اطلاعات پرسنلي، آموزشهاي مورد نياز، آموزشهاي گذرانده شده و معادل سازي فعاليت علمي مرتبط با شغل كارمند(تاليف،تحقيق، ترجمه وتدريس و…) در آن ثبت ونگهداري مي گردد و در ارتقاء، انتصاب وارزشيابي عملكرد كارمندان مورد استفاده قرار مي گيرد.

اسلاید ۹ :

 

گواهينامه آموزشي:

برگه اي است كه در پايان دوره آموزشي در ازاء كسب نمره قبولي به هر يك از شركت كنندگان اعطا مي شود اين برگه حاوي اطلاعات شخصي شركت كننده، عنوان دوره، سمينار و… شماره مجوزبرگزاري، زمان برگزاري، مدت ونمره كسب شده است كه با امضاي بالاترين مقام آموزش منابع انساني موسسه معتبر خواهد بود، درج نمره قبولي در گواهينامه آموزشي همايش ها وسمينارها الزامي نيست

اسلاید ۱۰ :

گواهينامه نوع اول

به گواهينامه هايي اطلاق مي گردد كه پس از اتمام هر دوره آموزشي، به شركت كنندگاني كه در ارزشيابي آن دوره موفق شده ان اعطا مي گردد.

گواهينامه نوع دوم

به گواهينامه هايي اطلاق مي شودكه با گذراندن دوره هاي آموزشي و دريافت گواهينامه هاي نوع اول وانجام فعاليت هاي علمي مرتبط با شغل كارمند (تاليف، تحقيق، ترجمه و تدريس و…) با در نظر گرفتن حدنصاب ساعات آموزشي مورد نياز ، پس از تاييد كميته آموزش به فراگيران اعطا مي گردد و دارندگان آن مي توانند از مزاياي استخدامي آن نظير دارندگان مدارك تحصيلي فوق ديپلم ، ليسانس، فوق ليسانس ودكترا در شرايط احراز مشاغل مربوط در چارچوب رعايت تمامي قوانين ومقررات مربوط برخوردار گردند.