لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دورسنجي ، رديابي و فرمان TTC توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دورسنجي ، رديابي و فرمان TTC قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

   دورسنجي ، رديابي ، فرمان
TT&C

       بخشي از اين سيستم ها بر روي ماهواره و بخشي ديگر در ايستگاه كنترل زميني قرار مي گيرد . سيستم دور سنجي داده هاي مستخرج از سنگرهايي را كه بر روي سفينه فضايي قرار دارند ارسال مي كند . اين داده ها وضعيت عادي و شرايط سفينه فضايي را از طريق يك اتصال دور سنجي با ايستگاه كنترل دامنه و فراز زاويه هاي سمت ماهواره فراهم مي آورد . اندازه گيريهاي مكرر اين سه شاخص امكان محاسبه عناصر و اجزاي مدار را فراهم مي كنند كه از طريق آنها مي توان تغيير در مدار ماهواره را كشف و آشكار كرد.

    بر اساس داده هاي دورسنجي دريافت شده از ماهواره و داده هاي مداري بدست آمده از سيستم ردگيري ، سيستم كنترل در جهت تصحيح موقعيت و مختصات سفينه فضايي مورد استفاده قرار مي گيرد . همچنين از اين داده ها جهت كنترل جهت نشانه روي آنتن تركيب بندي نظام ارتباطاتي جهت تناسب يابي با مقتضيات جابه جايي اطلاعات و عمل قطع و وصل بر روي سفينه فضايي نيز استفاده مي شود .

اسلاید ۲ :

TT&Cچيست ؟

اهداف:

ذخيره سازي و آناليز اطلاعات به وسيله ماهواره فضايي و مخابره كردن آن در ايستگاه زميني .

تعيين موقعيت و سرعت ماهواره هاي مختلف.

TT&Cمغز ماهواره ها و سيستم هاي عامل هستند .

دريافت فرمان از پايگاه زميني.

مقدمه چيني و عمليات پاكسازي

دریافت فرمان از ایستگاههای زمینی

کنترل کردن سیستم های مختلف ماهواره

اسلاید ۳ :

اتصال با پايگاه زميني TT&C

زير سيستم TT&Cدر ماهواره ها

قادر به نظارت و كنترل عمليات

در طول عمر ماهواره در شرايط

طبيعي و اضطراري مي باشد.

اسلاید ۴ :

سيستم پشتيباني زميني (GSS)

پايگاه TT&C

مركز كنترل ماهواره SCC

مدار آزمايش سرويس پايگاه بازبيني

ماهواره هاي شبيه سازي شده پويا

شبكه اتصال زميني

اسلاید ۵ :

وظايف ايستگاه هاي TT&C:

نشانه گذاري با استفاده از آنتن هاي ماهواره  كه به صورت اتوماتيك پيگيري مي شود.

دريافت و كشف رمز مسافت سنجي از ماهواره ها .

پخش و توزيع اطلاعات مسافت سنجي كشف رمز شده به ايستگاه هاي SCCوIOT/ISM

دريافت دستور العمل از SCCواجراي فرمان .

انتقال فرمان ها به ماهواره .

انتقال دريافت و تفسير محدوده سيگنال ها.

اسلاید ۶ :

مركز كنترل ماهواره

SCCوظايف زير را انجام مي دهد:

.۱استقبال از بررسي مسافت سنجي و دامنه اطلاعات .

.۲نمايش فرمان واقعي مسافت سنجي اطلاعات ،شرايط ماهواره و پيكره بندي آن .

.۳محدود كردن ازمايش و زنگ خطر .

اسلاید ۷ :

۴٫محاسبات مدار براي نگهداري ايستگاه ماهواره (مدار محاسبات ايستگاه هاي ماهواره اي براي ماندن ).

۵٫تحليل عملكرد برنامه ها .

۶٫توليد فرمان.

۷٫پيكره بندي سيستم ارتباطات و نمايش وضعيت (درجه).

اسلاید ۸ :

ايستگاه IOT/ISM

تست مدار/سرويس بررسي و نظارت

اسلاید ۹ :

وظايف IOT/ISM:

آزمايش هاي درجه بندي كردن /آزمايش هاي تنظيم كردن يا كاليبره كردن .

انجام آزمايش هاي ارتباط براي تعيين كردن عملكرد دستگاه در مدار.

اجراي خود كار و نظارت تاثير پذير ترافيك ترانسپاندر(اجراي خود كار و نظارت و بررسي تاثير پذير ارتباط تراسپاندر)

انجام آزمايش  براي تعيين طول دوره تنزل ترانسپاندر.

بررسي خودكار ماهواره براي كاربرد نشانه گذاري.

اسلاید ۱۰ :

شبيه سازي ماهواره هاي پويا

ماهواره هاي شبيه سازي پويا همه زير سيستم ها را در ماهواره شبيه سازي و طراحي مي كنند ،مثل يك وسيله كمك اموزشي پرسنل مركز كنترل زميني را با عمليات كنترل ماهواره اشنا مي كند و همچنين عمليات پرواز هواپيما  را چك مي كند وبررسي امادگي نرم افزار و سخت افزار زميني را  براي عمليات اصلي ميسر ميسازد.