لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دیافراگم وفشارسنج تفاضلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دیافراگم وفشارسنج تفاضلی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اساس اندازه گيري فشارسيالات
قبل ازاينكه اساس اندازه گيري فشار سيالات را شرح دهيم بايستي اين نكته را يادآو شويم كه فشار سيالات به دو صورت فشارنسبي وفشارمطلق بيان مي شود:
فشارمطلق-(Absolute Pressure)-هرگاه فشارسيالات نسبت به خلامطلق سنجيده شود ،آنرابه نام فشارمطلق خوانده وباPabsنشان مي دهند.به عنوان مثال وقتي مي گوييم فشاراتمسفريك كيلوگرم برسانتيمترمربع است،مقصود فشار مطلق هوا مي باشد.
فشار نسبي-(gage pressure)-
اگر فشار سيال نسبت به فشار اتمسفرسنجيده شود ،آنرافشارنسبي خوانده وPgageنشان مي دهند.رابطه بين فشارهاي نسبي ومطلق به شرح زير است:
Pabs=Patm+Pgage

اسلاید ۲ :

درمكانيك سيالات وبه ويژه درهيدروليك،غالباًفشار نسبي سيالات موردنظراست.تنهادربعضي مواردنادر-مثل فشاربخاراشباع مايعات-ناچاريم كه ازفشارمطلق استفاده كنيم .بدين ترتيب هركجا كه مقصود فشار مطلق باشد آنرامشخص خواهيم كرد ودرغير اين صورت مقصود فشار نسبي مي باشد.
حال كه با مفهوم فشار نسبي ومطلق آشنا شديم،مي توانيم به شرح اساس اندازه گيري فشارسيالات بپردازيم:
فشار سيالات به وسيله دستگاه هاي فشار سنج (
Piezometer)اندازه گيري مي شود.مبناي كاراين دستگاه ها،اندازه گيري ارتفاع نظير فشار يعني كميتP/үمي باشد.ساده ترين فشارسنج ها كه براي اندازه گيري فشارمايعات به كار مي روديك لوله شيشه اي قائم است كه انتهاي آن به هواي آزادمرتبط است وانتهاي ديگرآن توسط سوراخ كوچكي به نقطه اي كه منظور اندازه گيري فشارآن است وصل شده است.

اسلاید ۳ :

ازآنجا كه فشارسنج هاي ساده را نمي توان براي اندازه گيري فشارگازها بكاربردوازطرفي براي اندازه گيري فشارمايعات پرفشارنيزبه لوله طويلي احتياج است،لذافشارسنج ها را به صورت يك لولهUشكل كه داخل آن جيوه يا مايع سنگين ديگري ريخته شده ،مي سازند.

اگر بخواهيم فشاردرنقطه اي مثلAازيك لوله حاوي سيال را محاسبه كنيم ،دراين نقطه سوراخي احداث كرده واين سوراخ را به وسيله يك لوله لاستيكي به فشارسنج متصل مي كنيم .باتوجه به اختلاف ارتفاع جيوه دردوشاخه لولهUشكل مي توان فشار درنقطه Aرابه دست آورد.
Ү=وزن مخصوص مايع
P(B)+yү۲=Patm=0  → P(B)= – yү۲           
       
          
P(A’)=P(B)+
Ү۱z = – yү۲ + Ү۱z            
P(A)= P(A’)→P(A)/
ү۱= Z- yү۲           

اسلاید ۴ :

¨وسایل و روش های اندازه گیری فشار بسیار متفاوتند ، در زیر شرح کوتاهی از آن ها را می آوریم:
۳-۱-۱-     اندازه گیری فشار توسط مانومتر ها (Manometers)
ساختمان مانومتر ها که به فشار سنج های اولیه موسومند ، از شیشه ای محکم ساخته شده و صفحه ی آن ها بر حسب اینچ ، سانتی متر یا میلی متر مدرج شده و مایع درون آن ها معمولا آب یا جیوه می باشد. از مانومترها برای اندازه گیری فشارهای کم استفاده می شود که در خواندن فشارهای خیلی کم از نوع آبی آن استفاده می گردد. مانومترها انواع زیادی دارند که در زیر به گونه های عمده ی آن ها اشاره شده است:
·        مانومتر یک شاخه ای (Single Leg Manometer)
·        مانومتر دو شاخه ای (V-Tube Manometer)
·        مانومتر مورب (Inclined Manometer) ، این مانومتر حد تفکیک بهتری را فراهم می کند.
·        انواع بالا را نیز می توان با خاصیت القای مغناطیسی به کار برد که معمولا یا از سیالی با خاصیت مغناطیسی به کار می رود و یا این که شناوری روی سطح به عنوان هسته ی مغناطیسی به کار می برند.

اسلاید ۵ :

اندازه گيري فشار استاتيكي

¨سيال درحال سكون،درهرنقطه فشاري اعمال مي كند كه به نام فشاراستاتيكي آن خوانده مي شودونيزمي دانيم كه سيال درحال حركت علاوه برفشاراستاتيكي ،دراثرسرعت فشاري وارد مي كند كه فشارديناميكي (حاصلرب ارتفاع نظيرسرعت دروزن مخصوص سيال )نام دارد .براي اندازه گيري فشاراستاتيكي دستگاه هاي مختلفي وجوددارد كه اينك به شرح بعضي انواع آن مي پردازيم:

اسلاید ۶ :

فشارسنج ساده

¨ساده ترين نوع فشارسنج يك لوله شفاف است كه درامتدادعمودبرجهت حركت سيال نصب مي شود.مهمترين مسئله اي كه دراين مورد وجوددارد اين مطلب است كه فشارسنج بايستي به گونه اي درمسير جريان قرارگيردكه اختلالي درآن به وجودنياورد. 

 

 

اسلاید ۷ :

اندازه گيري به وسيله لوله استاتيك(Static  tube)

¨اين وسيله براي اندازه گيري فشاراستاتيكي سيالات درحال حركت ،مناسب است.دستگاه درواقع لوله ايست كه طي زاويه ۹۰درجه خم شده است.انتهاي قسمتي ازلوله كه درمقابل جريان قرارمي گيرد بسته بوده ودرسرتاسرمحيط اين قسمت،تعدادي سوراخ احداث شده است.براي اندازه گيري انتهاي بسته لوله راطوري دربرابرجريان قرارمي دهندكه حتي المقدورباخطوط جريان موازي باشد.

اسلاید ۸ :

فشارسنج جيوه اي

¨عيب فشارسنج هاي ساده دراين است كه براي اندازه گيري فشارهاي كم نيزبه لوله هاي طويلي احتياج است.براي رفع اين عيب ازفشارسنج جيوه اي استفاده مي كنند.دستگاه ازيك لولهUشكل محتوي جيوه تشكيل شده است به كمك يك شير مي توان هواي درون لوله را تخليه كرد.

 

اسلاید ۹ :

¨فشارسنج جیوه‌ای (Mercury Barometer)

¨ این فشار سنج اساساً از یک لوله خالی از هوا درست شده است که یک طرف آن مسدود و طرف دیگر آن که باز است در ظرف پر از جیوه فرو برده شده است. فشار هوای بیرون ، جیوه را از منبع به سمت داخل لوله می‌راند. جیوه تا حدی که وزن آن در داخل لوله ، دقیقاً معادل نیروی ناشی از فشار هوا گردد در لوله فشار سنج بالا می‌رود و سپس در حالت تعادل و سکون باقی می‌ماند. با تغییر فشار هوا ، سطح جیوه در داخل لوله نیز بالا و پایین خواهد رفت. در شرایط نرمال جیوه به اندازه ۹۲/۲۹ اینچ یا ۷۶۰ میلیمتر در لوله بالا می‌آید که فشاری معادل ۱۵/۱۰۱۳ میلی بار است. جیوه در داخل لوله فشارسنج به دلیل خاصیت کشش سطحی دارای یک سطح محدب است که هنگام تعیین فشار، باید بالاترین سطح محدب قرائت شود

¨

اسلاید ۱۰ :

فشارسنج فلزي

¨براي اندازه گيري فشارهاي بالا ونيزسهولت حمل ونقل دستگاه ازفشارسنج هاي فلزي استفاده مي شود.اين دستگاه بيشتربراي اندازه گيري فشارگازها كارمي رود.دراين دستگاه ها فشارسيال به يك لوله حلقوي شكل مرتبط ميشود كه بسته به ميزان فشارموثرانحناي آن كم وزيادشده واين تغييرانحنا به وسيله يك سيستم مكانيكي به عقربه اي منتقل مي شودكه مي توان فشاروارده توسط آن راروي صفحه مدرج قرائت كرد.بعضي فشارسنج ها رابراي تنظيم بادلاستيك اتومبيل ها بكارمي برند.