لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ذرۀ ‌باردار در ميدان مغناطيسي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ذرۀ ‌باردار در ميدان مغناطيسي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نظريۀ كلاسيك

ميدان‌هاي الكتريكي و مغناطيسي:

تبديلات پيمانه‌اي:

براي ذره‌اي با جرم و بار در يك ميدان الكترومغناطيسي نوعي، لاگرانژي بصورت زير است:

مي‌توان از روي لاگرانژي، تكانۀ كانوني

را تعريف كرد:

اسلاید ۲ :

هاميلتوني براي ذره‌اي در يك ميدان الكترومغناطيسي:

پس چگونه هاميلتوني مي تواند حركت ناشي از ميدان مغناطيسي را براي يك ذره

 باعث گردد، هنگاميكه ميدان مغناطيسي ظاهراً در رابطه بالاوارد نمي‌شود!!

اسلاید ۳ :

نظريۀ كؤانتومي

شكل كلي هاميلتوني:

عملگر سرعت:

عملگر نيرو:

اسلاید ۴ :

نمايش مختصهاي

هاميلتوني:

اغلب انتخاب مي كنيم:

شكل عمومي هاميلتوني در نمايش مختصه‌اي:

چگالي جريان احتمال

معادلة پيوستگي:

اسلاید ۵ :

تبديل پيمانه اي دربررسي كوانتومي

ميدان‌هاي الكتريكي و مغناطيسي تحت تبديلات (۲) براي پتانسيل ها تغيير نمي‌كنند.

… ولي هاميلتوني تحت اين تبديلات ناوردا نيست!

براي معادله شرودينگر

تبديلات پيمانه اي به صورت زير است:

معادلۀ تبديل يافته:

مقدار چشم‌داشتي سرعت

تحت تبديلات پيمانه‌اي ناورداست .

همچنين مي‌توان نشان داد اگر چه شكل عملگر سرعت،                    ، به انتخاب خاص پتانسيل

برداري بستگي دارد، طيف ويژه‌مقادير مؤلفۀ سرعت، پيمانه‌اي- ناورداست.

اسلاید ۶ :

حركت در يك ميدان مغناطيسي ايستاي يكنواخت

فرض مي‌كنيم كه پتانسيل برداري ايستاست و پتانسيل‌ نرده‌اي صفر است.

ترازهاي انرژي

اسلاید ۷ :

ويژه‌مقادير      :

از روابط بالا نتيجه مي گيريم كه

ويژه‌مقادير انرژي براي يك ذرۀ باردار در ميدان مغناطيسي

ايستاي يكنواخت  به صورت زير هستند:

بسامد سيكلوتروني حركت كلاسيكي در صفحه اي عمود بر راستاي ميدان در يك مدار مستدير

جدايي متناظر با ترازهاي گسسته انرژي طبق نظريه كلاسيك بور

اسلاید ۸ :

براي بدست آوردن توابع حالت پتانسيل برداري را به صورت زير انتخاب مي كنيم:

معادلۀ ويژه‌مقداري:

از آنجا كه     همچنين مي تواند ويژه تابع همزمان     و     نيز باشد،مي توانيم قرار دهيم:

با انتقال مبدأ به نقطۀ

انرژي همبسته با حركت در صفحه     است.

اسلاید ۹ :

انرژي‌هاي ذرۀ باردار در ميدان

مغناطيسي:

مركز چند جمله‌اي‌هاي هرميت:

طول مغناطيسي:

اسلاید ۱۰ :

مختصات مركز مداري

معادلات

مكان و سرعت مداري ذره

مختصات مركز مداري

 كلاسيكي

عملگرهاي مركز مداري مكانيك كؤانتومي

عملگرهاي مركز مداري براي پتانسيل برداري خاص

درمي‌آيند.

بنابراين: