لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

روشهای تقریبی

میانگین حسابی

میانگین هندسی

مجموع سطری

مجموع ستونی

اسلاید ۲ :

میانگین حسابی

۱-  ماتریس مقایسه زوجی را نرمالایز کنید. (مجموع هر ستون را محاسبه کرده و مولفه های هر ستون را به مجموع تقسیم کنید.)

اسلاید ۳ :

میانگین حسابی

۲- میانگین حسابی هر سطررا بدست آورید . بردار ستونی حاصل بردار وزن است.

اسلاید ۴ :

میانگین هندسی

۱-  میانگین هندسی هر سطر را محاسبه کنید.

۲- بردار ستونی حاصل را نرمالایز کنید. (هر عدد به مجموع ستون تقسیم می شود.

اسلاید ۵ :

مجموع سطری

۱- مجموع هر سطر را بدست آورید.

۲- بردار ستنونی حاصل را نرمالایز کنید.

اسلاید ۶ :

مجموع ستونی

۱- مجموع هر ستون را بدست آورید.

۲- عناصر بردار سطری حاصل را معکوس کنید.

۳- بردار سطری حاصل را نرمالایز کنید.

اسلاید ۷ :

nاگر ماتریس مقایسات زوجی سازگار باشد آنگاه بردار وزن حاصل از ۴ روش یکسان خواهد بود. در این شرایط بردار وزن از نرمالیزه کردن هر یک از ستونها بدست می آید.

nماتریس سازگار ماتریسی است که رابطه زیر برای هرسه عضو دلخواه آن برقرار باشد:

aij: ارجحیت عنصر ردیف i ام بر عنصر ستون j ام

aik*akj=aij 

اسلاید ۸ :

محاسبه بردار وزن با روش میانگین حسابی برای یک ماتریس سازگار

اسلاید ۹ :

روش آنتروپی (دقیق)

.۱ابتدا ستونهای ماتریس را نرمالایز کنید. (رابطه ۱)

.۲به ازای هر ستون رابطه  (۲)  را محاسبه کنید.

.۳وزن هر شاخص را از رابطه (۳) بدست آورید.

.۳بردار وزن را با استفاده از رابطه (۴) نرمالایز کنید.

(n: تعداد شاخصها

m: تعداد گزینه ها

 rij: ارزیابی گزینه i ام به ازای شاخص j ام)

اسلاید ۱۰ :

روش آنتروپی (دقیق)

nاگر تصمیم گیرنده از قبل یک قضاوت ذهنی راجع به اهمیت هر شاخص داشته باشد(       )

آنگاه وزن هر شاخص از رابطه (۵ ) بدست می آید.