لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش شمارش پلاکت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش شمارش پلاکت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  • روش شمارش پلاکت بااستفاده ازهموسیتومترومیکروسکپ فازکنتراست:
  • نمونه خون وریدی برروی EDTAگرفته می شود.استفاده ازخون مویرگی تغییرات بیشتری رانشان می دهد.
  • محلول رقیق کننده اگزالات آمونیوم۱%درآب مقطراست.
  • نمونه خون به نسبت ۱:۱۰۰بارقیق کننده رقیق می شود.
  • پلاکت درزیرمیکروسکپ فازکنتراست به شکل گردیابیضی که غالبا یک یابیش ازیک زائده دارند دیده می شوند.
  • پلاکتهادر۱۰مربع کوچک (هرطرف ازهموسیتومتر۵مربع)شمرش می شوند.چنانچه تعدادکل پلاکتهای شمرده شده کمتراز۱۰۰است بایدازتعدادمربعهای بیشتری استفاده شود.اگرکل تعدادپلاکتهادرهمه ۵۰مربع کوچک کمتراز۵۰عددباشد،شمارش بایدبارقت ۱:۲۰یا۱:۱۰تکرارشود.
  • محاسبه:
  • شمارش پلاکت=۲۵۰ * رقت * تعدادمربعها/تعدادپلاکتهای شمرده شده
  • CVاین روش چنانچه حداقل ۱۰۰پلاکت شمرده شود۱۱%است.
  • خون گرفته شده روی EDTAدر۲۰درجه به مدت ۵ساعت ودر۴۰درجه به مدت ۲۴ساعت نتایج رضایت بخشی خواهد داشت.

اسلاید ۲ :

—چنانچه تجمع پلاکت وجودداشته باشدآزمایش بایدبانمونه جدید تکرارشود.

—شمارش الکترونیک: بکارگیری تکنیک دقیق درهمه مراحل شمارش پلاکت اهمیت زیادی دارد.همچنین محلول رقیق کننده بایدعاری ازذرات اضافی بوده ،ظروف ومنفذدستگاه شمارشگرتمیزباشند.

—دردستگاههایی که پلاسمای غنی ازپلاکت استفاده می کنند،زیادبودن تعدادRBCدرپلاسماباعث شمارش کاذب پایین خواهدشد.

—شمارش WBCبالابطورکاذب باعث پایین بودن شمارش پلاکت می شود.

—پلاکتهای بزرگ (دراندازه RBC)توسط دستگاه شمارش نمی شوندوباعث شمارش پایین کاذب می شوند.

—RBCهای بسیارمیکروسیتیک یاقطعات RBCباعث شمارش بالای کاذب می شوند.

—قطعات سیتوپلاسم لکوسیتها که گاه درلوسمی هازیاداست می تواندبطورکاذب شمارش پلاکتهارابالاببرد.

—هنگامیکه پلاکتهابه نوتروفیل می چسبند(ساتلیتیسم پلاکتی )شمارش پلاکت بطورکاذب پایین است .همچنین درصورت کلامپ شدن پلاکتهابه دلیل وجودآگلوتیینین ها،اگرگاسیون خودبخودی یاایجادلخته شمارش پلاکت پایین خواهدبود.

 

اسلاید ۳ :

—هرزمان که شمارش پلاکت انجام شده توسط دستگاه مشکوک باشد(شمارش خیلی پایین یاخیلی بالایاوجودflag)پیش ازگزارش نتیجه بایدگسترش خون بررسی شودودرصورت لزوم شمارش بروش هموسیتومترانجام شود.

—شمارش رتیکولوسیت:

—رتیکولوسیتهاگلبولهای قرمزنابالغ بدون هسته ای هستندکه دارای RNAبوده وبه سنتزHbادامه می دهند.

—هنگامی که خون به مدت کوتاهی درحضورنیومتیلن بلویابریلیانت کریزیل بلوانکوبه شود،RNAبصورت یک کمپلکس رنگ ریبونوکلئوپروتئین رسوب می کند.درنمای میکروسکوپی کمپلکس بصورت یک شبکه (رتیکولوم )آبی تیره یاگرانولهای آبی تیره مشخص می شود.

—معرف ۱%نیومتیلن بلودرمعرف سیترات سالین (یک قسمت سیترات سدیم ۳۰g/l+4قسمت کلریدسدیم ۹g/l)

—روش :سه قطره معرف راباسه قطره خون دریک لوله آزمایش مخلوط کرده وبمدت ۱۵دقیقهدردمای اتاق قرارمی دهیم .سپس دوگسترش تهیه کرده وخشک می کنیم .درصدرتیکولوسیتهادربین حداقل ۱۰۰۰گلبول قرمز تعیین میشود.

اسلاید ۴ :

—شمارش مطلق رتیکولوسیتها حاصل ضرب درصدآن درشمارش گلبولهای قرمز است.

—درافرادبالغ سالم درصدرتیکولوسیت ۵-۱/۵%وشمارش مطلق آن ۸۴-۲۴می باشد.

—درنوزادان هنگام تولددرصدلکوسیت ۶/۵-۲/۵است ودرانتهای هفته دوم زندگی به حدبالغین می رسد.

—ازآنجاکه رتیکولوسیتها گلبولهای قرمز نابالغ هستند،تعدادآنهاتخمین زننده میزان تولیدگلبولهای قرمز است۰

—ازآنجاکه عملاتعدادکمی رتیکولوسیت شمارش می شوند،خطانسبتا زیاداست  .

—محدوده اطمینان ۹۵%رامی توان بصورت زیربیان کرد:

—R±۲√R₍۱۰۰-R⁾∕Ν

—

—درصدشمارش رتیکولوسیت وNتعدادRBCهای شمارش شده است.

—امروزه روش شمارش فلوسیتومتری رتیکولوسیتها قابل دسترس است .

—رنگهای فلورسنت مانندآکریدین اورانژیاتیوفلاوین Tبه RNAمتصل شده وشناسایی رتیکولوسیتهاراامکانپذیر می سازند.ازآنجاکه تعدادزیادی سلول شمارش می شونددقت وصحت این روش بسیاربیشتراست.

اسلاید ۵ :

—:ESRفاکتورهای مختلفی درESRدخالت دارند:

—فاکتورهای مربوط به پلاسما:

—افزایش میزان فیبرینوژن وبه میزان کمتری افزایش α۲،βوγگلوبولینهاباعث افزایش ESRمی شود.

—خارج کردن فیبرینوژن ازراه دفیبریناسیون سدیمان راکاهش می دهد.

—آلبومین ولکتین ESRراکاهش داده وکلسترول آنراافزایش می دهد.

—فاکتورهای مربوط به گلبول قرمز:

—آنمی باعث افزایش ESRمی شود،زیراتغییرات درنسبت اریتروسیت به پلاسماباعث افزایش تشکیل رولو می شود.

—ESRباوزن توده سلولی نسبت مستقیم وباسطح آن نسبت عکس دارد.

—میکروسیتهانسبت به ماکروسیتهاآهسته تررسوب می کنند،درماکروسیتهانسبت سطح به حجم کاهش یافته است.

—دررولونیزنسبت سطح به حجم کاهش یافته وESRافزایش می یابد.

اسلاید ۶ :

—معرف :ازمحلول ۰٫۱۰۵مولارسیترات سدیم به عنوان ضدانعقاداستفاده می شود.

—۳۱گرم Na3C6H5O7.H2Oبه ۱لیترآب مقطراضافه می شود،این محلول راصاف کرده ودریخچال نگهداری می نمایند.

—۴میلی لیترخون به ۱میلی لیترسیترات سدیم اضافه می شود.

—اگردرهنگام خواندن نتیجه حدودپلاسماوگلبول قرمزواضح نباشداولین نقطه ای که تراکم کامل صورت گرفته به عنوان عددسدیمان درنظرگرفته می شود.

—روش وسترگرین تغییریافته :

—۲میلی لیترازخون حاوی EDTAکه بخوبی مخلوط شده با۰/۵میلی لیترسیترات سدیم ۳/۸%یا۰/۵میلی لیترکلریدسدیم رقیق می شود.

—ESRباافزایش سن بتدریج افزایش می یابد.مقادیرحداکثرنرمال اصلی وسترگرین mm/h10برای مردان وmm/h20برای زنان است.

—براساس مطالعات جدیداین مقادیربایدبه صورت زیرباشد:

—مرد                                                 زن :

—۱۵                                                  ۲۰                سن زیر۵۰سال

—۲۰                                                  ۳۰                 ”   بالای۵۰ ”                    

اسلاید ۷ :

—۳۰                                        ۴۲                    سن بالای ۸۵سال

—منابع خطا: 

—اگرغلظت ضدانعقادبالاترازمقدارتوصیه شده باشد،ESRافزایش می یابد.

—هپارین پتانسیل غشایی زتارا تغییرمی دهدومناسب نیست.

—وجودحباب هوادرپیپت ESRراتغییرمی دهد.

—وجودهمولیزESRراتغییرمی دهد.تمیزبودن لوله اهمیت دارد.

—کج شدن لوله باعث افزایش ESRمی شود.۳درجه انحراف مقدارESRرا۳۰%افزایش می دهد.

—دمای اتاق باید۲۵-۲۰درجه باشد،دمای پایین تریابالاترESRراتغییرمی دهد،اگرنمونه دریخچال نگهداری شده بایدبه دمای اتاق برسد.

—آزمایش بایدحداکثر۲ساعت پس ازجمع آوری خون یا۱۲ساعت پس ازنگهداری دریخچال انجام شود.اریتروسیتهادراثرماندن تمایل به کروی شدن دارندکه باعث عدم تشکیل رولووکاهش ESRمیشود.

 

اسلاید ۸ :

—ZSR(Zeta Sedimentation Rate):

—یک سانتریفوژمخصوص(زتافیوژ)لوله های مویینه رادرموقعیت عمودی در۴دوره ۴۵ثانیه ای می چرخاند.این کارباعث می شودکه تشکیل ورسوب رولودرمدت ۳دقیقه انجام گیرد.سپس لوله مویینه رامانندهماتوکریت قرائت می کنند(زتاکریت).سپس مقدارهماتوکریت رابرزتاکریت تقسیم کرده ونتیجه راکه بصورت درصدبیان می شودZSRمی نامند.

—این روش توسط آنمی تحت تاثیرقرارنمی گیرد.حساسیت آن نسبت به تغییرات فیبرینوژن همانندوسترگرین است.برای انجام آن تنها۱۰۰میکرولیترخون لازم است .مقدارنرمال بالغین ۵۴-۴۱%برای هردوجنس است.

—دستگاههای ریدرسدیمان:

—دراین دستگاههانقطه پایان بااستفاده ازاشعه مادون قرمزوپس از ۲۰دقیقه مشخص می شود.این روش مطابقت خوبی باروش وسترگرین داردوروشی ایمن تر،سریعترواستانداردشده است.

—روش میکرو:

—درسال۱۹۸۰Barretروش ESRمیکرورابااستفاده از۲/.میلی لیترخون وباکمک یک لوله پلاستیکی به طول mm230وقطرداخلی mm1شرح داد.

اسلاید ۹ :

—مقادیرانجام شده باخون مویرگی بخوبی باخون وریدی وروش وسترگرین مطابقت دارد.این روش بیشتربرای کودکان مورداستفاده است.

—تفسیر:

—ESRیکی ازقدیمیترین تستهای آزمایشگاهی است که علیرغم آمدن روشهای اختصاصی تری مانندCRPهنوزهم مورداستفاده است.

—درحاملگی ESRبطورمتوسط افزایش می یابد.شروع افزایش درهفته ۱۲-۱۰است وتقریبایک ماه پس اززایمان به حدطبیعی برمی گردد.

—دراختلالات پروتئینی منوکلونال مانندمولتیپل میلوم یاماکروگلوبولینمی ونیزدرهایپرگلوبولینمی پلی کلونال ناشی ازبیماریهای التهابی ونیزدرهایپرفیبرینوژنمی افزایش چشمگیرمی یابد.

—دربیماریهای التهابی فعال مانندروماتوئیدآرتریت،درعفونتهای مزمن،بیماریهای کلاژن وبیماریهای نئوپلاستیکافزایش متوسطESRشایع است.ESRدرتشخیص این بیماریهاارزش کمی داردولی می توانددرپایش فعالیت بیماری سودمندباشد.

—ازآنجاکه نتایج ESRنرمال دربیماران مبتلابه نئوپلاسمفبیماریهای بافت همبندوعفونتهادیده می شود،یکESRنرمالاحتمال تشخیص این بیماریهاراردنمی کند.

اسلاید ۱۰ :

—ESRدرغربالگری بیماران بی علامت ارزش کمی دارد،شرح حال ومعاینه فیزیکی معمولادلیل یک ESRبالارافاش می سازد.

—ESRدرتاییدتشخیص وپایش آرتریت تمپورال وپلی میالژیاروماتیکاسودمنداست.

—دربیماری هوچکین ESRیک آزمایش تشخیصی سودمنددرغیاب نشانه های سیستمیک (تب،کاهش وزن،عرق شبانه )است.