لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش عناصر محدود (برای دوره کارشناسی ارشد مکانیک سنگ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش عناصر محدود (برای دوره کارشناسی ارشد مکانیک سنگ) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فرمول بندی روش عناصر محدود در تحليل خطی

 • اثر برش در فرمول بندی وارد نمی شود؛
 • مقاطع مسطح که در ابتدا عمود بر محور خنثی می باشند، بعد از تغييرشکل نيز مسطح باقی می مانند؛
 • مقاطع مسطح که در ابتدا عمود بر محور خنثی می باشند، همچنان عمود باقي مي مانند.
 • زاويه دوران مساوی است با:

اسلاید ۲ :

 • اثر برش در فرمول بندی وارد می شود؛
 • مقاطع مسطح که در ابتدا عمود بر محور خنثی می باشند، بعد از تغييرشکل نيز مسطح باقی می مانند؛
 • مقاطع مسطح که در ابتدا عمود بر محور خنثی می باشند، در حالت کلی بعد از تغييرشکل عمود باقی نمی مانند؛
 • زاويه دوران مساوی است با:

اسلاید ۳ :

( اگر چنانچه بطور معمول در تحليل قاب از تغييرشكل هاي محوري صرف نظر شود، فقط لازم است كه در هر گره دو درجه آزادي مدنظر قرار گيرد، يك خيز قائم بر تير w و يك دوران حول محور y (       )).

توجه شود که خیز، یک متغیر حالت مستقل و دوران، یک متغیر حالت وابسته می باشد).

اسلاید ۴ :

پ-۳) عنصر تنش مسطح: از اين عناصر براي مدل نمودن سازه هاي غشايي، رفتار درون صفحه اي تيرها و صفحه ها استفاده مي شود. در هر يك از اين حالات، يك وضعيت تنش دو بعدي در صفحه x-y وجود دارد و تنش هاي                       مساوي صفر مي باشند. 

اسلاید ۵ :

پ-۴) عنصر كرنش مسطح: از اين عناصر براي نمايش قسمتي( با ضخامت واحد) از يك سازه بكار مي روند كه در آن مولفه هاي كرنش                         مساوي صفر مي باشند. اين وضعيت در تحليل يك سد طويل بكار مي رود.

اسلاید ۶ :

پ- ۵) عناصر خمش صفحه ای:

از این عناصر در تحلیل صفحات نازک نظیر دال های سازه پل ها و واحدهای کف سازی تحت اثر بارهای جانبی قائم ( و/ یا لنگر های خمشی ) استفاده می شود (مقایسه با سازه های شبکه ای). ویژگی های این نوع سازه ها عبارتند از:

۱- ضخامت نسبت به طول و عرض ناچیز می باشد،

۲- تخت می باشند،

۳- تحت اثر بارهای جانبی قائم و لنگر های خمشی حول محورهای x و y قرار دارند،

۴- تحت اثر بارهای درون صفحه ای قرار ندارند،

۵- متغیرهای حالت عبارتند از:

– نکته اساسی در این است که در سازه خمش صفحه ای که در یک بعد نازک می باشد، تنش در سرتاسر ضخامت صفحه (در جهت عمود بر میان سطح) صفر است (σzz=0).

اسلاید ۷ :

 • اثر برش در فرمول بندی وارد نمی شود؛
 • مقاطع مسطح که در ابتدا عمود بر ميان سطح می باشند، بعد از تغييرشکل نيز مسطح باقی می مانند؛
 • مقاطع مسطح که در ابتدا عمود بر ميان سطح می باشند، بعد از تغييرشکل نيز همچنان عمود باقی می مانند؛
 • زوايای دوران مساوی است با:

اسلاید ۸ :

 • اثر برش در فرمول بندی وارد می شود؛
 • مقاطع مسطح که در ابتدا عمود بر ميان سطح می باشند، بعد از تغييرشکل نيز مسطح باقی می مانند؛
 • مقاطع مسطح که در ابتدا عمود بر ميان سطح می باشند، در حالت کلی بعد از تغييرشکل عمود باقی نمی مانند؛
 • زوايای دوران مساوی است با:

اسلاید ۹ :

اکنون می توان فرمول بندی عناصر محدود عنصر خمش صفحه ای را با استفاده از مفهوم مختصات تعمیم یافته به دست آورد:

– عنصر خمش صفحه ای را به شکل مستطیل در نظر می گیریم (با ۱۲ درجه آزادی):

متغیر حالت مستقل

متغیر حالت وابسته

متغیر حالت وابسته

دوران ها طبق قانون دست راستی عقربه های ساعت تعریف می شوند.

اسلاید ۱۰ :

– بنابراین چهار معادله چهار مجهولی داریم، پس به اندازه کافی معادله برای حل ضرایب مربوط به این مقادیر  موجود است و لذا واضحا تغییر مکان های u , v  در امتداد لبه ۱-۳ کاملا به وسیله حرکات انتهایی  لبه ( گره های ۱ و ۳) به طور منحصر بفرد تعیین می شوند، به عبارت دیگر پیوستگی u , v  در امتداد لبه هایی که y ثابت است، کسب می شود. به همین ترتیب می توان ثابت کرد که پیوستگی u , v در امتداد لبه هایی که x  ثابت است ارضا می گردد، به عبارت دیگر در دو المان مجاور در تمام نقاط مزبور مشترک، تغییر مکان های  u , v برابر هستند. بنابراین توابع انتخابی، توابع ایده الی می باشند.