لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مقدمه

 • رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه، یعنی رویدادهایی که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ گزارش حسابرس رخ می دهد ، و حقایق شناسایی شده پس از تاریخ گزارش حسابرس را نیز در بر می گیرد.
 • این رویدادها به جهت تاثیر احتمالی بر صورتهای مالی مورد توجه حسابرس می باشند.
 • استاندارد حسابداری شماره ۵ با عنوان ” رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه “ نحوه برخورد با رویدادهای مساعد و نامساعد واقع شده پس از تاریخ ترازنامه در صورتهای مالی را توصیف ، و آنها را به دو گروه زیر طبقه بندی کرده است :
 • • رویدادهایی که شواهد بیشتری را درباره شرایط موجود در تاریخ        ترازنامه فراهم می کند که در این صورت تعدیل صورتهای مالی        ضروری است .
 • • رویدادهایی که بیانگر شرایطی است که پس از تاریخ ترازنامه ایجاد        شده است ، در صورتی که افشا نشدن آنها تاثیر منفی بر امکان        ارزیابی و تصمیم گیری صحیح بگذارد ، افشای رویدادهای مذکور        در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی ضروری است.

اسلاید ۲ :

شرح کلی مسئولیتهای مدیریت و حسابرس

 • حسابرس برای شناسایی رویدادهایی که در حد فاصل تاریخ ترازنامه و تاریخ گزارش حسابرس رخ داده و ممکن است مستلزم تعدیل صورتهای مالی یا افشاگری در آن باشد باید روشهای حسابرسی لازم را به منظور گردآوری شواهد کافی و مناسب به اجرا درآورد.
 • حسابرس مسئولیتی در قبال اجرای روشهای حسابرسی و پرس وجو درباره صورتهای مالی پس از تاریخ گزارش خود ندارد.
 • مسئولیت آگاه کردن حسابرس از رویدادهای موثر بر صورتهای مالی که در فاصله بین تاریخ گزارش حسابرس و تاریخ انتشار صورتهای مالی رخ می دهد، به عهده مدیریت واحد مورد رسیدگی است.
 • اگرچه پس از انتشار صورتهای مالی حسابرس نسبت به پرس وجو در باره صورتهای مالی مسئولیتی ندارد ، اما اگر حسابرس  پس از انتشار صورتهای مالی از رویدادهایی آگاه شود که در تاریخ گزارش حسابرس وجود داشته ، و آگاهی وی از آن رویدادها می توانست  بر صورتهای مالی تاثیر بگذارد ، آنگاه حسابرس مسئولیتهایی پیدا خواهد کرد.
 • با توجه به نکات مذکور ، تاریخ گزارش حسابرس ، مقطعی حساس برای تعیین مسئولیت حسابرس در قبال رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه است.

اسلاید ۳ :

مطالب اصلی بخش ۵۶

 • بخش ۵۶ استانداردهای حسابرسی، راهنماییهای لازم را درباره سه طبقه اصلی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه به شرح زیر ارائه کرده است :
 • • رویدادهای بین تاریخ ترازنامه و تاریخ گزارش حسابرس.
 • • رویدادهای شناسایی شده بین تاریخ گزارش حسابرس و پیش از            انتشار صورتهای مالی.
 • • رویدادهای شناسایی شده پس از انتشار صورتهای مالی.

اسلاید ۴ :

توضیحات بیشتر درباره رویدادهای شناسایی شده
 پس از تاریخ گزارش حسابرس

 • هرگاه رویدادهای شناسایی شده پس از تاریخ گزارش حسابرس بتواند تاثیر با اهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشد ، مسئولیتهای حسابرس به شرح زیر خواهد بود:
 • • حسابرس باید ضرورت تعدیل صورتهای مالی را ارزیابی کند.
 • • حسابرس باید موضوع را با مدیریت واحد مورد رسیدگی در میان        گذارد.
 • • حسابرس باید اقدامات مناسبی را به عمل آورد.

اسلاید ۵ :

اقدامات مناسب

 • اقداماتی که در شرایط موجود مناسب قلمداد می شود، به زمان شناسایی رویدادها و موافقت یا مخالفت مدیریت با تعدیل یا تجدید نظر در صورتهای مالی بستگی دارد.
 • اگر حسابرس تعدیل یا بازنگری صورتهای مالی را ضروری بداند و مدیریت با این موضوع موافقت کند،حسابرس باید روشهای حسابرسی مورد نیاز را در شرایط موجود اجرا نماید تا بتواند گزارش خود را درباره صورتهای مالی صادر کند.

   تبصره ۱ : حسابرس باید شواهد کافی و مناسبی را درباره تعدیل مذکور گردآوری کند.

 • پس از انجام اقدامات مندرج در بند قبلی حسابرس باید گزارش جدیدی را درباره صورتهای مالی تعدیل شده صادر کند.

   تبصره ۲ : تاریخ گزارش جدید حسابرس نباید پیش از تاریخ امضا یا تایید صورتهای مالی تعدیل شده باشد و بنابراین، روشهای بررسی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه باید تا تاریخ جدید گزارش حسابرس اجرا شود.

اسلاید ۶ :

اقدامات مناسب

 • سایر اقدامات حسابرس بستگی به ارسال یا عدم ارسال گزارش حسابرس ] برای مدیریت واحد مورد رسیدگی [و انتشار یا عدم انتشار صورتهای مالی اولیه به شرح زیر خواهد بود:

   الف)   در صورت ارسال گزارش اولیه حسابرس و

  عدم انتشار صورتهای مالی اولیه

 • اگر صورتهای مالی اولیه هنوز منتشر نشده باشد،اما صورتهای مالی و گزارش حسابرس در اختیار واحد مورد رسیدگی قرار گرفته باشد ، حسابرس باید به هیئت مدیره واحد مورد رسیدگی هشدار دهد که گزارش حسابرس و صورتهای مالی را منتشر نکند، که در این صورت حسابرس گزارش جدیدی را نسبت به صورتهای مالی تعدیل شده صادر خواهد کرد و این صورتهای مالی به تاریخ جدیدی تاریخ گذاری خواهد شد.

اسلاید ۷ :

  ب)  در صورت ارسال گزارش اولیه حسابرس و

       انتشار صورتهای مالی اولیه

 • اگر صورتهای مالی قبلاً منتشر و اینک تجدید نظر شده باشد، گزارش جدید شامل یک بند تاکید بر مطلب خاص خواهد بود که این بند توضیحی باید به یادداشت صورتهای مالی که در آن علت تجدیدنظر در صورتهای مالی به تفصیل تشریح شده است، اشاره کند.
 • همچنین حسابرس باید اقدامات مدیریت را بر کسب اطمینان از آگاه شدن کلیه دریافت کنندگان صورتهای مالی قبلی (وگزارش حسابرس درباره آن) بررسی کند.

اسلاید ۸ :

 • در مواردی که مدیریت واحد مورد رسیدگی به منظور آگاه کردن دریافت کنندگان صورتهای مالی قبلی (وگزارش حسابرس درباره آن) اقدامات لازم را به عمل نمی آورد و با وجود اعتقاد حسابرس به ضرورت تجدید نظر در صورتهای مالی، در صورتهای مالی مزبور تجدید نظر نمی کند، حسابرس باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از اتکا به گزارش اولیه نسبت به صورتهای مالی به عمل آورد.
 • اقدامات حسابرس با توجه به اختیارات و مسئولیتهای قانونی وی و توصیه های مشاور حقوقی اش انجام می شود.

اسلاید ۹ :

گذشت مدت زیاد از انتشار صورتهای مالی اولیه

 • در صورت گذشت مدت زیاد از انتشار صورتهای مالی اولیه، و نزدیک بودن زمان انتشار صورتهای مالی دوره بعد ، می توان صورتهای مالی تجدید ارائه شده دوره قبل را همراه با صورتهای مالی دوره جاری، و البته با افشای مناسب موضوع منتشر کرد.

اسلاید ۱۰ :

عدم انتشار گزارش حسابرس

 • چنانچه رویدادهایی پس از تاریخ گزارش حسابرس و پیش از انتشار صورتهای مالی شناسایی شود، اقدام حسابرس به همکاری مدیریت با وی بستگی خواهد داشت.
 • اگر مدیریت با اجرای روشهای حسابرسی لازم برای تعیین ضرورت تعدیل موافقت کند، اما با تعدیل موافق نباشد، حسابرس باید اظهار نظر مشروط یا مردود ارائه کند.
 • اگر مدیریت با اجرای روشهای حسابرسی موافقت نکند ، دامنه رسیدگی حسابرس محدود می شود که در این صورت حسابرس ممکن است اظهار نظر مشروط یا عدم اظهار نظر ارائه کند، یا در صورت منع قانونی از ادامه کار انصراف دهد.
 • اگر حسابرس انصراف از ادامه کار را مد نظر داشته باشد، ممکن است به توصیه های مشاوران حقوقی نیاز پیدا کند.