لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ریاضی عمومی ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ریاضی عمومی ۲ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعريف: هر گاه c يك منحني(منحني هادي استوانه) در يك صفحه و L خطي ناواقع بر اين صفحه باشد، خطي كه متكي بر c و موازي با Lحركت كند(مولد استوانه) رويه اي توليد ميكند كه استوانه يا رويه استوانه اي نام دارد

  • مثال:
  • استوانه

اسلاید ۲ :

راه حل كلي حل مسايل:فرض

  • هادي وD يك مولد استوانه باشد:
  • D را به شكل فصل
  • مشترك دو صفحه در نظر ميگيريم و دستگاه معادلات حاصل را با حذف x,y,z, حل ميكنيم و سپس بجاي مقدار ميگذاريم. معادله استوانه بدست ميآيد.

اسلاید ۳ :

مثال:معادله استوانه اي را بنويسيد كه خم هادي و امتداد مولد آن داده شده است:

حل:فرض كنيد:

داريم:

اسلاید ۴ :

ادامه حل:

اسلاید ۵ :

ادامه حل:x,y,z را در معادله كره قرار ميدهيم:

پس از ساده كردن و جايگذاريt,r بر حسب x,y,z داريم:

اسلاید ۶ :

ادامه حل:

پس از ساده كردن نتيجه نهايي چنين ميشود:

اسلاید ۷ :

تعريف: منحني c وخط L را كه هر دو روي يك صفحه واقع هستند را در نظر ميگيريم:اگر c (مولد رويه) حولL (محور دوران) دوران كند. رويه اي ايجاد ميشود كه رويه دوار نام دارد.

روش حل:در صورتي كه منحني در يكي از صفحات مختصات و محور دوران يكي از محور هاي مختصات باشد كافي است در معادله منحني فقط بجاي نام متغيري كه محور دوران نيست جذر مجموع مربعات دو محور غير دوران را جايگذاري كنيم.

اسلاید ۸ :

معادله رويه دوار      محور دوران معادله منحني

اسلاید ۹ :

مثال: رويه حاصل از دوران خم xy=1 حول محور x را پيدا كنيد.
حل:

اسلاید ۱۰ :

۳- ساير رويه هاي درجه دوم