لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت زبان تخصصی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت زبان تخصصی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Autonomous Action: Strategy Making by Lower- Level Managers

Another criticism leveled at the rational planning model of strategy is that too much importance is attached to the role of top management, and particularly the CEO.

An alternative view now widely accepted is that individual employees deep within an organization can and often do exert a profound influence over the strategic direction of the firm.

اقدام مستقل: استراتژی گیری های مدیران میانی

یکی دیگر از نقدهای سطح بندی شده در مدل استراتژی برنامه ریزی منطقی اهمیت پیوسته نقش مدیران سطح بالا بخصوص مدیر عامل است.

اکنون یک دیدگاه جایگزین بطور گسترده ای پذیرفته شده است. به این صورت که فرد فرد پرسنل سازمان در جهت دهی استراتژی شرکت تاثیر عمیقی می گذارند.

Autonomous: Free – مستقل

Criticism: Analysis – نقد

Rational: Logical – منطقی

Attached: Devoted to – پیوسته

Particularly: Especially – مخصوصا

Alternative: Replacement – جایگزین

Widely: Usually – گسترده ای

Individual: Singular – منفرد

Exert: Apply – بکاربردن

Profound: Thoughtful – عمیق

     Direction: Way – جهت

     Firm: Company – شرکت

     Within: Inside – درون

     Influence: Effect – تاثیر

اسلاید ۲ :

Writing with Robert Burgelman of Stanford University, Andy Grove, the former CEO of Intel, noted that many important strategic decisions at Intel were initiated not by top managers but by the autonomous action of lower-level managers deep within Intel—that is, by lower-level managers, who on their own initiative, formulated new strategies and worked to persuade top-level managers to alter the strategic priorities of the firm.

اقدام مستقل: استراتژی گیری های مدیران میانی

در نوشته ی رابرت بورگمن، اندی گرو مدیر عامل سابق اینتل به این موضوع اشاره شده که تصمیمات مهم استراتژیک شرکت اینتل از مدیران سطح بالا شروع نمی شود. اما توسط اقدام مستقل مدیران میانی به طور عمیق شروع می شود که با ابتکار خودشان، استراتژی را دوباره خلق نموده و مدیران سطح بالا را ترغیب به تغییر در اولویت های استراتژی شرکت می کنند.

Former: Previous – قبل

Important: Vital – مهم

Initiate: Start – آغاز

Initiative: Idea – ابتکار

Formulate: Create – خلق کردن

Persuade: Convince – ترغیب کردن

Alter: Change – تغییر دادن

Priority: Importance – اولویت

اسلاید ۳ :

At Intel, strategic decisions that were initiated by the autonomous action of lower- level managers included the decision to exit an important market (the DRAM memory chip market) and develop a certain class of microprocessors (RISC- based microprocessors) in direct contrast to the stated strategy of Intel’s top managers.

The Strategy in Action feature tells how autonomous action by two young employees drove the evolution of Microsoft’s strategy toward the Internet..

اقدام مستقل: استراتژی گیری های مدیران میانی

در اینتل، انتخاب استراتژی که توسط اقدام مستقل از مدیران میانی آغاز شد شامل تصمیم به خروج از بازار مهم (بازار تراشه حافظه DRAM) و توسعه یک کلاس خاصی از ریزپردازنده ها (ریزپردازنده مبتنی بر RISC) که در تقابل مستقیم استراتژی مقرر مدیران ارشد اینتل است.

استراتژی در عمل از خصوصیاتی می گوید که چگونه اقدام مستقل توسط دو گروه از کارمندان جوان، تکامل نزدیک استراتژی مایکروسافت به شبکه جهانی کامپیوترها (اینترنت) می باشد.

Decision: Choice – انتخاب

Action: Act – اقدام

Included: Contained within – شامل

Market: Shop – بازار

Develop: Improve – توسعه دادن

 Certain: Specific – خاص

 Direct: Straight – مستقیم

 Contrast: Difference– تقابل

 Stated: Specified – مقرر

 Feature: Attribute – خصوصیات

Employee: Staff – کارمند

Drove: Group – گروه

Evolution: Development – تکامل

Toward: Near – نزدیک شدن

اسلاید ۴ :

Autonomous action may be particularly important in helping established companies to deal with the uncertainty created by the arrival of a radical new technology that changes the dominant paradigm in an industry.

Top managers usually rise to preeminence by successfully executing the established strategy of the firm.

اسلاید ۵ :

اقدام مستقل: استراتژی گیری های مدیران میانی

اقدام مستقل ممکن است بطور خاصی در کمک به شرکت های تاسیس شده برای مقابله با تردید بوجود آمده توسط ورود یک بنیان تکنولوژی جدید که الگوی نامعلوم در صنعت دارند مهم باشد.

مدیران ارشد معمولا شروع شگرفی با تکمیل موفق استراتژی تاسیس شرکت دارند.

Particularly: Mostly – بخصوص

Established: Traditional – ریشه دار

Uncertainty: Doubt – تردید

Arrival: Entrance – ورود

Radical: Basic – بنیان

 Dominant: Forceful – مسلط

 Paradigm: Model – نمونه

Preeminence: Excellence – برتر

Executing: Complete – تکمیل

Rise: Start – شروع

اسلاید ۶ :

As such, they may have an emotional commitment to the status quo and are often unable to see things from a different perspective. In this sense, they are a conservative force that promotes inertia.

Lower- level managers, however, are less likely to have the same commitment to the status quo and have more to gain from promoting new technologies and strategies within the firm.

به این ترتیب، آنها ممکن است یک تعهد عاطفی به وضع موجود دارند و قادر به دیدن همه چیز از دیدگاه های مختلف نیستند. به عبارت دیگر، یک نیروی محافظه کار در جهت ترویج سکون هستند.

مدیران میانی، با این حال، کمتر احتمال دارد در وضع موجود مشابها متعهد باشند و بیشتر برای به دست آوردن ترویج فن آوری و استراتژی های جدید در داخل شرکت میکوشند.

اقدام مستقل: استراتژی گیری های مدیران میانی

به این ترتیب، آنها ممکن است یک تعهد عاطفی به وضع موجود دارند و قادر به دیدن همه چیز از دیدگاه های مختلف نیستند. به عبارت دیگر، یک نیروی محافظه کار در جهت ترویج سکون هستند.

مدیران میانی، با این حال، کمتر احتمال دارد در وضع موجود مشابها متعهد باشند و بیشتر برای به دست آوردن ترویج فن آوری و استراتژی های جدید در داخل شرکت میکوشند.

Commitment: Promise – تعهد

Status quo: Current Situation – وضع موجود

Perspective: Viewpoint – دیدگاه

Sense: Meaning – معنا

Conservative: Careful – محافظه کار

Promote: Further – ترویج

Inertia: Inactivity – سکون

Gain: Get – بدست آوردن

اسلاید ۷ :

As such, they may be the ones to first recognize new strategic opportunities (as was the case at Microsoft) and lobby for strategic change.

اقدام مستقل: استراتژی گیری های سطح پایین تر مدیران

به این ترتیب، ممکن است آنها اولین کسانی باشند در تشخیص فرصت های استراتژیک جدید و تحمیل برای تغییر استراتژیک (به عنوان مورد در مایکروسافت بود).

Recognize: Know – تشخیص دادن

Opportunity: Chance – فرصت

اسلاید ۸ :

سرنوشت و استراتژی

Replete: Full – مملو

Accidental: Unplanned – حوادث

Profitable: Moneymaking – سود آور

Well-thought-out: Carefully Planed – هوشمندانه

Stumbling: faltering – لغزیدن

 Unexpectedly: Suddenly – غیر منتظره

 Serendipity: Destiny – سرنوشت

Business history is replete with examples of accidental events that help to push companies in new and profitable directions.

What these examples suggest is that many successful strategies are not the result of well-thought-out plans but of serendipity, that is, stumbling across good things unexpectedly. One such example occurred at 3M during the 1960s.

تاریخ کسب و کار مملو از نمونه هایی از حوادث اتفاقی است که به شرکت ها کمک می کند تا در جهت های جدید و سودآور سوق داده شوند.

گرچه این مثال ها نشان می دهند که بسیاری از استراتژی های موفق نتیجه برنامه هوشمندانه نیستند اما سرنوشتشان بود که در کنار اتفاقات غیر منتظره خوب بلغزند. یکی از این نمونه ها در طول دهه ی ۱۹۶۰ رخ داده است.

اسلاید ۹ :

At that time, 3M was producing fluorocarbons for sale as coolant liquid in air- conditioning equipment. One day, a researcher working with fluorocarbons in a 3M lab spilled some of the liquid on her shoes.

Later that day when she spilled coffee over her shoes, she watched with interest as the coffee formed into little beads of liquid and then ran off her shoes without leaving a stain.

سرندیپیتی و تاریخ استراتژی

در آن زمان، ۳ام فلوروکربن را به عنوان مایع خنک کننده در تجهیزات تهویه مطبوع تولید می کرد. یک روز، یک محقق هنگام کار با فلوروکربن در آزمایشگاه ۳ام مقداری از مایع روی کفش خود ریخت.

بعد از آن روز او قهوه بروی کفش خود ریخت و با دقت به شکل تشکیل شده از قهوه نگاه می کرد و سپس کفش خود را بدون اثری از لکه قهوه می دید.

Equipment : Tools – ابزار

Spill: Fall – ریختن

Interest: Notice – توجه

Stain: Color – لکه

اسلاید ۱۰ :

Reflecting on this phenomenon, she realized that a fluorocarbon-based liquid might turn out to be useful for protecting fabrics from liquid stains, and so the idea for Scotch Guard was born.

Subsequently, Scotch Guard became one of 3M’s most profitable products and took the company into the fabric protection business, an area it had never planned to participate in.

سرنوشت و استراتژی

با درخشش در این پدیده، او متوجه شد که یک فلوروکربن مایع ممکن است تبدیل به محافظی مفید از مواد در برابر لکه های مایع باشد، و بنابراین ایده چسب نواری متولد شد.

پس از آن، چسب نواری یکی از سود آور ترین محصولات ۳ام شد و این شرکت برای کار حفاظت از مواد بصورت خاصی برنامه ریزی نکرده بود.

Reflecting: Shiny – درخشان

Phenomenon: Fact – پدیده

fabric: material – ماده

Participate: Share – سهیم شدن