لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت زنجيره مهندسي مجدد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت زنجيره مهندسي مجدد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سازماندهي و بسترسازي

  • تعريف كلي مساله و تدوين روش كار
  • مذاكرات و پيشنهاديه اجراي پروژه
  • تشكيل كميته راهبري
  • بررسي برنامه و سازمان كار توسط كارفرما
  • تجهيز منابع و برنامه ريزي پروژه

اسلاید ۲ :

۱-  شناخت ماموريت
وکلان فرايندهای آن

بررسی اسناد ومصوبات واستخراج ماموريت سازمان

بررسی ماموريت و تعامل سازمان در اجراي كنوني

بررسی ادبيات درمورد کلان فرايندهای سازمان

تدوين جزئيات ماموريت و کلان فرآيندهاي سازمان

طرح وتاييد ماموريت و کلان فرآيندها توسط سازمان

اسلاید ۳ :

۲- انتخاب کلان فرآيندهای موردتوجه

تدوين ملاکهای انتخاب کلان فرايندها

پيشنهاد کلان فرايندهای منتخب

تاييد کلان فرآيندهای منتخب در سازمان

سازماندهي پروژه براساس فرآيندهاي منتخب

تعيين مسئولين فرايندهاي منتخب از طرف سازمان

اسلاید ۴ :

۳- ارزيابی كلي کلان فرايندهای منتخب

تعيين شاخصها و روشهای ارزيابی کلان فرايندها

تعيين استانداردها و رويه هاي کلان فرايندها

جمع آوری اطلاعات از وضع موجود

ارزيابی وضعيت موجود

طرح نتايح ارزيابی  با سازمان

اسلاید ۵ :

۴- انتخاب زير فرايندهای مورد توجه
ازکلان فرايندهای منتخب

    تعيين زيرفرايندهای کلان فرآيندهای منتخب

    تدوين ملاک انتخاب زير فرآيندها

     انتخاب زير فرآيندها

    تاييد زير فرآيندها توسط سازمان

    سازماندهي براي بررسي و طراحي مجدد زير فرايندها

اسلاید ۶ :

۵- شناخت جزئيات زيرفرآيندهای منتخب
در وضع موجود و ارزيابی آن

 شناخت هدف ها ، روش ها و تعاملات موجود در هر فرآيند

 ترسيم نمودار زيرفرآيندها

 نظرسنجی از مشتريان ومديران

 ارزيابی فرآيند وتنگناها و اشکالات آن ( فرآيند، اجرا، هدف)

 تائيد نتيجه ارزيابی با سازمان

اسلاید ۷ :

۶- تجديد طراحی زير فرايندهای منتخب
در وضع موجود وارزيابی آن Gross Design

بررسی وجمع آوری سياست ها واستراتژی مصوب زيرفرآيندموردنظر

بازنويسی اهداف زيرفرآيندها براساس نظرسنجي مشتري و سياست ها

 بررسی وترازيابي فرآيند موردنظر در دو کشور منتخب

 طراحی کلی فرآيند مورد نظر با توجه به بندهای ۱ و ۲

 بررسی وتاييد طرح کلی توسط سازمان

اسلاید ۸ :

۷- طراحی جزئی زير فرآيندهای منتخب
(Detail Design)

   تعيين شاخص ها و اهداف جزئي زيرفرآيندها

    طراحي جزئي زيرفرآيندهاي موردنظر

    شبيه سازي و مدل سازي زيرفرايندهاي منتخب    

    طراحي سيستم اطلاعاتي و پشتيباني زيرفرايندها

    طراحي سيستم كيفيت و ارتقا بهره وري

     بررسی وتاييد طرح جزئي توسط سازمان

اسلاید ۹ :

۸- طراحی اجرائی سازمان، وظايف،
منابع انساني و دستورالعمل ها

     طرح تغييرات سازماني و وظائف

      بررسي نيروي انساني موجود و مورد نياز

      تدوين برنامه تحول نيروي انساني 

      تدوين دستورالعمل ها و آيين نامه ها

      تدوين برنامه پياده سازي طرح اجرائي  

     بررسی وتاييد طرح اجرائي توسط سازمان

اسلاید ۱۰ :

۹- آموزش و استقرار

 مشاوره جهت جلسات آگاهي عمومي و آموزش

  همكاري در اجراي طراحي اجرائي در بند ۸

  بررسي نتايج استقرار و ايجاد تغييرات لازم