لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت زيست‌ شناسي‌ سلولي‌ باكتري‌ها Cell Biology of Bacteria توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت زيست‌ شناسي‌ سلولي‌ باكتري‌ها Cell Biology of Bacteria قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

هدف درس :

شناخت‌ ساختارهاي‌ مختلف‌ باكتريها و نحوة‌ متابوليسم‌ مواد در باكتريها (تغذيه‌، رشد و تكثير)، بطوريكه دانشجويان‌ در اين‌ مباحث‌ داراي‌ ديدگاههاي‌ تخصصي‌ گردند.

اسلاید ۲ :

رئوس مطالب :

—۱- مقدمه‌:  دنياي‌ ميكروارگانيسم‌ها ـ بررسي‌ اختصاصات‌ آغازيان‌ عالي‌ و پست‌.

—۲- سيتولوژي‌ باكتريها:  روشهاي‌ مطالعه‌ سلول‌ باكتري‌

—ـ ساختمان‌ سلول‌ باكتري: غلاف‌، لايه‌هاي‌ خارجي‌ سلولي‌ (كپسول‌، سلولز، گزانتان‌) پروتئين‌هاي‌ سطحي‌ (M, A)  ديواره‌، سيتوپلاسم‌، عناصر درون‌ سيتوپلاسمي‌، تاژه‌، پيلي‌ تركيب‌ شيميايي‌ و بيوسنتز تاژه‌، كپسول‌، ديواره‌، هسته‌ و نقش‌ آنها،

—-اسپور در باكتريها، تركيب‌ شيميايي‌ متمايز و نقش‌ آنها.

—- ساختمان‌ پري‌پلاسمي‌، مزوزوم‌ها، تيلاكوئيدها.

— ۳- باكتري‌ها و محيط‌ آنها:  تغذيه‌ باكتريها، نيازمنديهاي‌ غذايي‌، محيط‌هاي‌ كشت‌ انتخابي‌، افتراقي‌، ساده‌ و مركب‌، تأثير عوامل‌ محيطي‌ در باكتريها، گرما، سرما، فشار اسمزي‌، كشش‌ سطحي‌ و پرتوها، تأثير مواد شيميايي‌ داروها و آنتي‌بيوتيكها.

—

اسلاید ۳ :

— ۴- متابوليسم‌ باكتريها:  متابوليسم‌، انتقال‌ و حفظ‌ انرژي‌ ـ واكنشهاي‌ كاتابوليكي‌ در شيميوسنتز ـ باكتريهاي‌ شيميوسنتتيك‌ ـ واكنش‌هاي‌ آنابوليكي‌ (بيوسنتز اسيدهاي‌ آمينه‌، بيوسنتز پيش‌ مواد)، احياي‌ جذبي‌ و تجزيه‌اي‌ نيترات‌… سولفات‌ واكنش‌هاي‌ آنابوليكي‌ در فتوسنتز باكتريهاي‌ فتوسنتتيك‌ ـ بيوسنتز ماكروملكولها.

— ۵- رشد و تكثير در باكتريها: دوره‌ زندگي‌ و توليد مثل‌ ـ تغييرات‌ هسته‌اي‌ در دوره‌ زندگي‌ ـ محاسبه‌ رشد و تزايد باكتريها ـ رشد و نمو نامتعادل‌،  همزمان‌ و مداوم‌ باكتريها.

—

اسلاید ۴ :

—جانداران:

—۱- يوكاريوتيك: گياهان، جانوران، پروتوزوآ، قارچها، جلبكها

—

—داراي ارگانلهاي غشادار، ريبوزوم ۸۰S، DNA خطي كروموزوم و ديپلوئيد

—

—۲- پروكاريوتيك: باكتريها، سيانوباكتريها، آركئا

—

—فاقد ارگانلهاي غشادار، ريبوزوم ۷۰S، DNA اكثراٌ حلقوي بنام nucleoid و هاپلوئيد، داراي قطعات خارج كروموزومي پلاسميد

—

اسلاید ۵ :

طبقه بندي موجودات در چاپ جديد برگي

—۱- Eucarya

—

—۲- Bacteria

—

—۳- Archaea

اسلاید ۶ :

طبقه بندي موجودات در چاپ قديم برگي

—Gracilicutes

—

—Tenericutes

—

—Firmicutes

—

—Mendosicutes

اسلاید ۷ :

ساختار سلولي و سيتولوژي باكتريها

—پوشش سلولي باكتريها: غشا سيتوپلاسمي، ديواره سلولي، غلاف، كپسول و لايه لعابي،

—زوائد رشته‌اي خارج سلولي: تاژك، پيلي و فيمبريه

—

—پروتوپلاست شامل غشاي سيتوپلاسمي و محتويات سيتوپلاسمي

—

—محتويات سيتوپلاسم: كروموزوم يا nucleoid، اجسام درون سلولي يا ذخاير

—شكل‌هاي مقاوم: اندوسپور، اگزوسپور، كيست

اسلاید ۸ :

ويژگي‌هاي متابوليكي

—اندازه پروكاريوتها: قطر ۰/۲-۰/۱ ميكرون تا ۵۰ ميكرون و طول مي‌تواند تا ۰/۵ ميليمتر باشد.(يوكاريوتها قطر ۲ تا ۲۰۰ ميكرون دارند.)

—

—اندازه كوچك پروكاريوتها بر ويژگيهاي بيولوژيك آنها اثر دارد (مثل عبور مواد غذايي به داخل و خروج مواد زائد از سلول) كه ميزان واكنشهاي متابوليكي و ميزان رشد را تحت تاثير قرار مي‌دهد و با اندازه سلول رابطه معكوس دارد.

—

—

اسلاید ۹ :

هدف از اين درس:

—توصيف واحدهاي شيميايي سازنده ساختارهاي سلولي است ، و بيان اينكه چگونه اين ساختارها در مسيري بهم ارتباط دارند كه منتهي به اعمال مشخص سلولي مي‌گردد.

اسلاید ۱۰ :

ريخت شناسي سلولي پروكاريوتها

—شكل يك سلول= ريخت شناسي= مورفولوژي سلول

—

—باكتري‌هاي كوكوس يا كروي شكل

—

—باكتري استوانه‌اي يا باسيلي شكل

—

—باكتري‌هاي خميده و مارپيچي

—

—باكتريهاي با اشكال غير معمول (مثل: باكتريهاي زائده‌دار، باكتريهاي رشته‌اي)

—

—ترتيب قرار گرفتن سلولها پس از تقسيم= آرايش يا arrangement سلول