لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سلامت روان زن و زن الگو در نگرش دینی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سلامت روان زن و زن الگو در نگرش دینی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

nدغدغه زنان فرزانه امروز، توسعه یافتگی است. اما توسعه یافتگی تنها در قلمرو اجتماعی یا با چشم پوشی از تعالی روانشناختی و تربیت درونی ممکن نیست. و بدون توجه به این تربیت درونی و تعالی روانشناختی، سلامت روانی زن و نقشهای چندگانه ای که در حیطه های مختلف زندگی خود در جامعه ایفا  می کند، توسعه یافتگی محال می نماید.

nزنان به عنوان اساسی ترین عناصر بنیادین جامعه، نقشی بس تعیین کننده در انگیزشها، خیزشها و شکل گیری شخصیت و رفتار جامعه خود دارند.

nکودکان امروز سازندگان جامعه فردا در زمینه های تربیتی فراهم آمده توسط زن رشد می کنند، می آموزند و نقشهای اجتماعی و فردی خود را برمی گزینند.

اسلاید ۲ :

nرنگ گرفتن این نقشها بستگی بسیار نزدیکی با نقش مادری، همسری و تربیتی زن دارد. غالب تحقیقات و بررسیهای روانشناختی نیز تأییدکننده این نکته است که سلامت روان کودکان رابطه نزدیکی با سلامت مادران آنها دارد. هر چند این نکته مهم را بایستی مد نظر قرار داد که زن را به عنوان موجودی منفرد نمی توانیم در نظر بگیریم که بدون پیوستگی با محیط پیرامونش بتوان به بهداشت و سلامت او اندیشید، یا برای آن برنامه ریزی نمود. در هر مرحله از زندگی او عناصری که احاطه اش نموده، نقشی مهم و کلیدی در سلامت و تعالی وضعیت روانی او دارد. در واقع ارتباطی متقابل و چند سویه بین عناصر محیطی (خانواده پدری، همسر، فرزندان و جامعه) و زن برقرار است. بنابراین در زمینه بهداشت روانی زن بایستی به چند حیطه عمده زندگی او توجه داشت:

اسلاید ۳ :

nدر خانه پدری، دوران دختریش

nنزد شوهر، به عنوان همسر

nدر رابطه با فرزندان، به عنوان یک مادر

nو در جامعه مدیریت اجتماعی اش، که می تواند در حرکتهای کلی جامعه تأثیر تام و عمیق داشته و حتی نقشی هدایت کننده را ایفا کند.

nالگوبرداری و همانندسازی

nیکی از مهمترین نیازهای رشدی، تربیتی انسان در طول دوره های رشد بخصوص دوران نوجوانی و جوانی است

اسلاید ۴ :

nنقش الگوها در رشد و انسجام شخصیت انسان انکارناپذیر و یکی از ابزار مهم تربیتی او است. انسان الگوطلب است، به دنبال الگوها حرکت می کند، می آموزد، تقلید می کند و به آنها دل می بندد و چگونه بودن خود را رقم می زند. عناصر انسانی پیرامون او مثل والدین، مربیان، شخصیتها (هنری، ورزشی، علمی، فرهنگی، سیاسی و …) می توانند الگوی فرد در مراحل مختلف زندگی قرار بگیرند. این الگوها نقش تربیتی مهمی دارند. زیرا اگر ضعیف و دروغین بوده، یا دچار انحراف باشند نقش تخریبی غیر قابل جبرانی را در ساختار روانی و شکل گیری شخصیت انسان خواهند داشت.

nروان جامعه بشری از نظر روانشناسی اجتماعی نیز چنین حالت الگوخواهی را دارد و در نتیجه هم فرد و هم جامعه در انگیزشها، سوگیریها و رفتارهای فردی و اجتماعی خویش از این الگوها متأثر می شوند. لذا ارایه الگوهای سالم و کامل و پویا از حیث تربیتی و انسانی اهمیتی بسزا در رشد صحیح روانی، رفتاری و شخصیتی انسان دارد.

اسلاید ۵ :

nمضمون محوری فرهنگ توسعه ما دیانت و اسلامیت است و هر نظریه ای برای آنکه تحقق عینی بیابد بایستی مبتنی بر تفکر دینی باشد.

nدر فرهنگ دینی در همه حیطه های چهارگانه حضور زن، الگوهای مطلوب تربیتی و شخصیتی به صورت عینی نه ایده آل و ذهنی، ساخته و پرداخته شده و در معرض نگاه زن و مرد مسلمان، بلکه همه زنان و مردان قرار می گیرد تا چگونگی شکل گرفتن هویت اجتماعی و فردی خویش، رفتار و شیوه زندگی کردن و تعامل با دیگران و حضور در جامعه را از آنان بیاموزند. و حتی می توان از این الگوهای مطلوب به عنوان یک مقیاس و یک معیار هنجار از ناهنجاری در تحلیل روانشناسی و شخصیت شناسی انسان بهره جست. برای نیل به این مقصود چند بحث محوری مورد نیاز است که آنها را پی می گیریم:

اسلاید ۶ :

برای نیل به این مقصود چند بحث محوری مورد نیاز است که آنها را پی می گیریم:

nالف) بررسی نیازها و مسایل مبتلا به دختران و زنان

nب) شناخت الگوهای مطلوب زنانگی و تبیین شاخصه ها و جلوه های رفتاری و تربیتی این الگوها

nج) تدوین اصول کاربردی و شیوه های بهره گیری از این مدلهای رفتاری و شناختی، به منظور همانندسازی بهینه و الگوبرداری موفق

nد) استفاده از این همانندسازی و الگوپردازی در جهت افزایش انگیزه ها، اصلاح رفتار، تغییر باورها و خودباوری و تقویت اعتماد به نفس و کفایت نفس نسل جوان و زنان و تقویت مهارتهای بین فردی و مدیریت اجتماعی و پذیرفتن نقشها

اسلاید ۷ :

برخی از نیازها و مسایل زنان در برهه، دختری، همسری، مادری و فعالیتهای اجتماعی که در مطالعات روانشناختی و جامعه شناختی به چشم می خورند عبارتند از:

nنیاز به محبت و نوازش    نیاز به پذیرش

nنیاز به امنیت   نیاز به حمایت

nنیاز به تقدیر و تحسین   نیاز به احترام

nنیاز به آزادی و استقلال   نیاز به عدالت

nنیاز به روابط با دیگران   نیاز به خودشکوفایی

nنیاز به آگاهی و افزایش حیطه های شناختی

nنیاز به اقتدار و انضباط

nنیاز به شناختن نقشها و مهارتهای ایفای این نقشها و …

اسلاید ۸ :

شاید تفاوت در انتظار افراد در نوع دریافت و بیان این نیازها باشد.

nمسایل بانوان را بایستی در دو حیطه زمانی عمده مورد توجه قرار داد:

nیکی مسایل مربوط به دوران نوجوانی و جوانی است

nو دیگر مسایل برآمده از وضعیت اجتماعی زنان در دوره حضور اجتماعی شان می باشد. برخی از این مسایل عبارتند از:

nرفتارهای تبعیض آمیز به دلیل تفاوتهای جنسیتی

nارزیابی ناصحیح از تواناییها و نقش زنان در جامعه یا خانواده

اسلاید ۹ :

nاشکال در انتخاب الگوها و الگوپذیری و مشکل هویت در نوجوانان، به دلیل عدم ارایه الگوهای مناسب و عینی که موجب شده است نوجوانان و جوانان برای انتخاب نقش و کسب هویت با ثبات و قوی دچار یک سردرگمی و تضاد شوند. «این سردرگمی در زمان ما خود را بارزتر نشان می دهد به طوری که حتی قهرمانان ورزشی الگوهای ایده آل دختران ما (حتی بیش از پسران) شده اند.»

nنبود آموزش صحیح به دختران در زمینه های مختلف مثل مهارتهای اجتماعی، ایجاد روابط بین فردی مناسب، شناخت درست از خود به عنوان یک زن و شناخت مناسب تواناییها و استعدادهای ذاتی خود، مهارتهای مدیریتی عملکردی و … و نتیجه این بی توجهی آن است که دختران ما اولاً، نقشهایی را که باید به عهده بگیرند نمی شناسند. و از سویی دیگر، به وظایف و مسؤولیتهای متناسب با نقشهای چندگانه خود به دیدی تحقیرآمیز همراه با احساس انزجار و تنفر نگاه می کند. از این رو پذیرفتن نقشهای زنانگی در حیطه های مختلف برایشان دشوار خواهد بود و با پذیرش آنها احساس تحقیر، محدودیت، اجبار و مورد ظلم واقع شدن می کنند. و یا به دلیل عدم مهارت کافی برای ایفای نقش، احساس بی کفایتی، یأس، اضطراب و افسردگی و آشفتگی درونی و دلزدگی خواهند کرد.

اسلاید ۱۰ :

nمسأله دیگر عدم آگاهی مردان نسبت به تأثیر نقش خود در تأمین سلامت روان دختران و همسر و یا خواهران خود است. به دلیل بی توجهی به آموزش این مهم، آنان رشد لازم را در این زمینه پیدا نکرده اند.

nاحساس حقارت و اجبار زن نسبت به نقش زنانگی خود، گاه او را به عصیان بر هویت جنسی خود می کشاند و برای فرار از نقشهای متناسب با هویت جنسی اش به علایق، بازیها، پوشش و گرایشهای جنسی مقابل خویش روی می آورد. مثلاً دختر نوجوان بیشتر ترجیح می دهد لباسهای پسرانه بپوشد، موهای خود را کوتاه کند، در بازیهای پسرانه و رقابتهای آنچنانی شرکت کند. و از هر چه که یادآور هویت دخترانه اش باشد یا بخواهد نشانه ای از دختر بودنش باشد نفرت و اکراه داشته و بگریزد.