لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سلسله تک سلولیها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سلسله تک سلولیها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مرزهای سلسله  PROTISTA

¨در سال ۱۹۶۹ ،  , Robert H. Whittaker سیستم معروف به پنج سلسله ای رده بندی را کشف کرد و فقط در یوکاریوتهای تک یاخته ای Protista را قرار داد. در حال حاضر برخی از چند سلولیها مانند جلبکها و قارچها که ، قبلا با گیاهان طبقه بندی می شده ، در بریتانیا جزء Protista قرار می گیرند زیرا آنها معتقد بودند که بیشتر خصلت تک سلولی بودن اهمیت دارد تا شکل که به گیاهان واقعی و یا قارچ های پر سلولی شبیه است. طبقه بندی از protists هنوز در حال تکامل است که  شناسایی protozoa (protists حیوانی) ، Algae (protists گیاهی) و Water Molds (protists قارچی) را راحت تر میکند

اسلاید ۲ :

تک یاخته (حیوانات تک سلولی)
PROTOZOA

همه protozoans عمدتا heterotrophic هستند ، و معمولا برخی از آنها غذای خود را از طریق بلع و سپس هضم داخل سلولی بدست می آوردند. به این ترتیب ،به این  موجودات نقش مصرف کننده در اکوسیستم هایی که آنها واقع شده اند میدهند. تعداد کمی از حالت متناوب بین heterotrophic و autotrophic قادر به تغذیه هستند ، بسته به منابع در دسترس است. در نهایت ، برخی از آنها انگل داخلی و خارجی  حیواناتند. همه protozoans ها یا تک یاخته و یا کلونی های کوچکی از سلول های مستقل هستند. در داخل گروه عمدتا در نوع نقل و انتقال ، پیچیدگی سلولی و نحوه ترکیب مواد مغذی تغییراتی دیده میشود.

اسلاید ۳ :

طبقه بندی تکسلوکیها
TAXONOMY OF PROTISTA

Rhizopoda ریشه پایان

Zoomastigophora (Flagellates ) تاژک داران

Ciliates مژکداران

Sporozoa اسپرداران

Mystozoa

اسلاید ۴ :

شاخه ریشه پایان
PHYLUM RHYZOPODA

شاخه های کوچک Rhizopoda متشکل از حدود ۲۰۰ گونه. بسیاری از آنها زندگی آزاد ، اما برخی از گروه ها در بدن موجودات دیگر انگل هستند ، از جمله بعضی از اشکال بیماری زا میباشند. این موجودات بدلیل پای کاذبی که از زوائد موقت و قابل تغییر سیتوپلامی خود ایجاد میکنند به این اسم ، نامیده میشوند.

اسلاید ۵ :

برخی رده های ریشه داران

HELIOZOA خورشیدی ها

ENTAMEBAS  آميبي ها

RADIOLARIA  شعاعيان

FORMINIFERA  روزنه داران

اسلاید ۶ :

رده آمیبیها
CLASS ENTAMEBAS

این رده دارای باغشای سولی میباشد اما فاقد دیواره سلولی هستند.در محیطهای آبی، بدن موجودات دیگر و مناطق مرطوب زندگی میکند.

اسلاید ۷ :

رده خورشیدیها
CLASS HELIOZOA

این رده کروی شکل بوده، دارای پاهای کاذب هستند که از روزنه ها خارج شده است.

اسلاید ۸ :

رده روزنه داران
CLASS FORAMINIFERA

از مشخصات این رده وجود صدفهای آهکی در خارج بدن به عنوان دیواره سلولی میباشد. این گروه از موجودات بر اساس منطقه زندگی، در سطح آب یا کف آب نیز دسته بندی میشوند

اسلاید ۹ :

رده شعاعیان
 (Actinopoda)
 CLASS RADIOLARIA

اعضای این رده ازRHIZOPODA  (PSODOPODIA) نیزدارای پای  بلند و باریک میباشد که برای نقل و انتقال استفاده کنید. این موجودات با Foraminaifera در ترکیب پوسته احاطه کننده متفاوت است. در Actinopoda پوسته از سیلیس ساخته شده است ، مواد مشابه در شیشه.

اسلاید ۱۰ :

شاخه تاژک داران
Zoomastigophora (Flagellates)  PHYLUM

تاژک دار شدن دارای ۱ تا چند تاژک  هستند. موقعیت فلاژله از راس تابه کنار ه های موجود زنده متفاوت است.تاژک ممکن است برای حرکت  ارگانیسم یا تنظیم جریان آب برای آوردن غذا به ارگانیسم مورد استفاده قرار گیرد. گونه Trypanosoma علت بیماری خواب آفریقایی است. این بیماری انگلی توسط نیش پشه tsetse منتقل میشود.

تاژک داران هم دارای انواع گیاهی و هم انواع های جانوری میباشد. که انواع جانوری دارای زندگی هتروتوفی و گیاهی اوتوتروفی هستند.