لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصـادي، علمـي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سـازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل

اسلاید ۲ :

 جامعه اي سالم

 سعادتمند در پرتو نظام سلامت

 پاسخگو

عدالت محور

 نوآور

اسلاید ۳ :

مبتنی بر کیفیت  و  ایمنی  در بخش سلامت

توجه به زیرساخت های پژوهشی به ویژه در زمینة

  رعایت ایمنـی

  حقـوق بیمـار

   ارتقاي کیفیت

اجرای آن برای تمام بیمارستا نهای کشور الزامی است

اسلاید ۴ :.

روند تدوین استانـداردهای اعتبـاربخشی با مـرور متـون مرتبط آغاز و با تهیه

پیشنویس استانداردهای ملی، برگزاری سمپوزیو مهای متعدد، اخذ دیدگا ههای

کارشناسـان و صاحبنظـران بالینـی و غیربالینـی این حوزه و اجرای آزمایشی در

بیمارستان های پایلوت ادامه یافت و با تهیة نسخة نهایی استانـداردهـا با درنظر

گرفتن بازخورد اجرای استانـداردها در بیمـارستا نهـای پایلـوت و بهره گیری از

مشارکت صاحبنظـران، معاونت ها و دفـاتر مـرتبط وزارت متبوع، دانشگا ههـای

علوم پزشکی تهـران، شهید بهشتـی، ایران(سابق)، انجمن های علمـی و بیمارستان

های پایلوت پایان پذیرفت.

اسلاید ۵ :

اعتباربخشی  JCI  قدیمی ترین برنامه اعتباربخشی در جهان  – (از سال ۱۹۴۹ در امریکا)

کشور مصر با روشی  Functional (بر پایة هر فعالیت خاص در بیمارستان)

کشور  لبنان با روش  Departmental (بر پایة هر بخش در بیمارستان)

برنامة کشور فرانسه بعنوان یک کشور پیشرفته

از سال ۲۰۰۲ در منطقه مدیترانه شرقی

اسلاید ۶ :

از دهة ۱۹۵۰ تا اوایل ۱۹۹۰ ، برنامه های اعتباربخشی فقط در کشورهای پیشرفته وجودداشت. اماافزایش نیاز به ارتقاي کیفی خدمات بهداشتی  درمانی و آمارهـای رو به تزاید خطاهای پزشکی، بهگستـرش چشم گیـر آن در سـا لـهای اخیر منجرشد به طـوری که در دهـة ۱۹۹۰ ، در برخـی ازکشورهای در حال توسعه نیز اجراشد و تا سال ۲۰۰۴ ، تقریباً ۶۰ کشـور یا اجراکننده و یـا در حالانجام پروسه های ایجاد برنامه های اعتباربخشی ملی مراقبت سلامت بودند.

اسلاید ۷ :

 1. مدیریت و رهبری
 2. حقوق گیرندة خدمت
  1. بخش اورژانس
  2. بخش مراقب تهای ویژه (ICU)
  3. بخش مراقب تهای ویژة قلبی (CCU)
  4. بخش مراقب تهاي ويژة نوزادان (NICU)
  5. بخش جراحی
  6. بیهوشی و اتاق عمل
  7. شیمی درمانی

  ۱۰ . بلوک زایمان

  ۱۱ . بخش كودكان

  ۱۲ . بخش روانپزشکی

  ۱۳ . بخش تصویربرداری

  ۱۴ . آزمایشگاه

  ۱۵ . طب انتقال خون

  ۱۶ . بخش فیزیوتراپی

  ۱۷ . واحد کنترل عفونت

  ۱۸ . بخش آنژیوگرافی

  ۱۹ . بخش دیالیز

  ۲۰ . واحد مدیریت پرستاری

  ۲۱ . بخش مدیریت دارويي

  ۲۲ . واحد بهبود کیفیت

  ۲۳ . واحد فناوري اطلاعات

  ۲۴ . واحد مدارک پزشکی

  ۲۵ . واحد مهندسی پزشکی

  ۲۶ . واحد مدیریت منابع انسانی

  ۲۷ . واحد مديريت دفع پسماند

  ۲۸ . واحد بهداشت محیط

  ۲۹ . واحد بهداشت حرف های

  ۳۰ . واحد تدارکات

  ۳۱ . ساختمان

  ۳۲ . واحد تأسیسات

  ۳۳ . آتشنشانی

  ۳۴ . واحد رختشویخانه

  ۳۵ . بخش خدمات استريليزاسيون مركزي

  ۳۶ . واحد تغذیه

  ۳۷ . كميته ها