لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت (Management Information System MIS) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت (Management Information System MIS) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سيستم های اطلاعات مديران

lOperational Information Systems

lManagement Information Systems (MIS)

lDecision Support Systems (DSS)

lExecutive Support Systems (ESS)

lExpert Systems

lOffice Information Systems (OIS)

اسلاید ۲ :

سيستم اطلاعات مديريت
 Management Information System (MIS)

lهدف سيستم اطلاعات مديريت ، ارائه اطلاعات مورد نياز به مديران به منظور: حل مساله، كنترل و تصميم گيري است.

lاين سيستم در موقعيت هاي سازمان يافته و برنامه ريزي شده كه نيازهاي اطلاعات مشخص است، كاربرد دارد.

lسيستم اطلاعات مديريت به طور عمده توسط مديران تاكتيكي به منظور انجام وظايف برنامه ريزي، بازاريابي، امور مالي، منابع انساني و مديريت پروژه به كار مي رود.

اسلاید ۳ :

سيستم پشتيباني تصميم گيري
  Decision Supporting  System (DSS)

lاين سيستم به مديران در زمينه حل مسائل:

 برنامه ريزي نشده يا نيمه برنامه ريزي شده كمك مي كند.

DSS در برنامه ریزی مالی، بودجه بندی، و پیش بینی های آتی کاربرد فراوان دارد.

تفاوت کلیدی بین MIS و DSS:

lDSS اجازه دستکاری داده ها را جهت آزمایش نتایج جایگزین فراهم می کند. اما MIS صرفا اطلاعات حاصل از سیستم اطلاعات را بصورت فرمهای گزارش ارائه می کند.

اسلاید ۴ :

شاخص های سنجش Input (درونداد)

l

lمتوسط تخت فعال درماه

lنسبت کادر شاغل به تخت فعال

lنسبت تخت فعال به جمعیت منطقه

lنسبت تخت اورژانس به کل تخت بیمارستان

lنسبت بستری به جمعیت منطقه

lنسبت مراجعین بر حسب هریک از تخصص ها

lنسبت مراجعین به نیروی انسانی بر حسب رشته شغلی

lفراوانی نسبی مراجعین به تفکیک نوع بیمه

lفراوانی نسبی مراجعین به تفکیک نوع تجهیزات غیر مصرفی (دستگاه نوارقلب- الکتروشوک- . . .)

lمیزان تجهیزات مصرفی به ازاء هر مراجعه کننده (کلیشه مصرفی اورژانس)

lفراوانی نسبی مراجعین بر حسب نحوه مراجعه (۱۱۵- از سایر مراکز و …)

lفراوانی نسبی مراجعین بر حسب اولویت بندی (سرپایی – سریع – فوری)

اسلاید ۵ :

شاخص های سنجش Process ( فرآیند)

متوسط زمان پذیرش بیماران اورژانسی (انجام امور اداری پذیرش)

متوسط زمان انتظار از بدو ورود تا اولین معاینه پزشکی

متوسط زمان انتظار از درخواست مشاوره پزشکی تا اولین معاینه تخصصی (ویزیت آنکال)

متوسط زمان انتظار از دستور پزشکی تا اقدام پرستاری

متوسط زمان انتظار انجام آزمایشات فوری از دستور پزشکی تا دریافت نتیجه

متوسط زمان انتظار انجام پرتو نگاری فوری از دستور پزشکی تا دریافت نتیجه

اسلاید ۶ :

متوسط زمان انتظار جهت حضور تیم احیاء بر بالین بیمار پس از اعلام کد احیاء

متوسط زمان انجام فعالیتهای ترخیص

متوسط زمان انتظار از دستور پزشکی تا ارجاع به اتاق عمل

متوسط زمان انتظار انجام گچ گیری

متوسط زمان انتظار صدور دستور ارجاع فوری تا ارجاع فوری تا ارجاع به مراکز دیگر

متوسط زمان صدور دستور انتقال تا انتقال به بخش

متوسط زمان انتظار از درخواست الکتروکاردیوگرافی فوری تا دریافت نتیجه

اسلاید ۷ :

شاخص های سنجشOutput  (برونداد)

میزان اشغال تخت

نسبت تخت اشغال شده به افراد شاغل در هریک از بخش ها

روزکاردکرد پزشک به تفکیک تخصص

میزان اعمال جراحی اورژانسی بیمارستان

نسبت اعمال جراحی انجام شده در اورژانس به بستری موقت اورژانس

متوسط زمان اقامت بستری شدگان

نسبت عملکرد تخت (این شاخص تعداد دفعات پر و خالی شدن تخت، در یک دوره زمانی معین را نشان می دهد.)

اسلاید ۸ :

فاصله چرخش تخت (این شاخص نشان دهنده فاصله زمانی است که یک تخت در طول مدت معین خالی مانده است و به روز بیان می شود)

نسبت ارجاع فوری به کل مراجعین

میزان پذیرش در بخشهای بستری بیمارستان از مراجعین اورژانس

فراوانی نسبی مراجعین به تفکیک نوع ترخیص

فراوانی نسبی مراجعین بر حسب طبقه بندی گروههای ۲۱ گانه ICD-10

فراوانی نسبی ارجاع فوری بر حسب طبقه بندی گروههای ۲۱ گانه ICD-10

فراوانی نسبی مراجعین اورژانس بر حسب طبقه بندی علتهای خارجی آسیب ها

اسلاید ۹ :

شاخص های سنجشOutcome  (پیامدها)

میزان های مرگ و میر

ميزان بروز خطاهاي پزشكي

ميزان احياء موفق انجام شده

میزان شكايات انجام شده

ميزان ترخيص با ميل شخصي

lرضایتمندی بیماران

 

 

اسلاید ۱۰ :

تفسیر اطلاعات

تفسیر یک کار گروهی است

.۱مقایسه اطلاعات بدست آمده با اهداف

.۲مقایسه اطلاعات بدست آمده با سایر مراکز مشابه

.۳مقایسه اطلاعات بدست آمده با استانداردها

.۴مقایسه اطلاعات بدست آمده با زمانهای مشابه گذشته