— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فهرست مطالب:

 مقدمه

 مفهوم درون

 عرصه های موجود در خانه های مسکونی

 تقسیم بندی فضاهای مسکونی با توجه به ضوابط و استاندارد ها

 تقسیم بندی فضاهای خانه (عمومی و خصوصی)

 نمودار خصوصی بودن فضاهای خانه مسکونی

 محرمیت

 ویژگی و عملکرد فضاها و مبلمان موجود

دیاگرام ها

اسلاید ۲ :

مقدمه:

مسكن يا فضاي زندگي از دو جهت بايد كارايي كافي داشته باشد: يكي از نظر جوابگويي و ايجاد محيط راحت از لحاظ شرايط فيزيكي يعني ايجاد محيطي با درجه حرارت مطلوب، فشار مناسب، رطوبت معقول و كوران هوا و نور مناسب و نظاير آن و ديگري از نظر جوابگويي به نياز هاي معنوي مردم يعني ايجاد فضاهاي مناسب با طرز زندگي و نوع فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعي.

اين دو شرايط اگر با هم به كاملترين نحوي جمع شوند ايجاد مطلوب ترين مسكن را خواهند نمود و اگر هر كدام از اين دو جنبه كمبودي داشته باشند مسكن به نحو خوبي پاسخ گو نخواهد بود.

اسلاید ۳ :

 در فضاهای خانه های معاصر چون وارد میشویم، گم نمیشویم .اما نمیتوانیم خودمان و فضای خودمان را پیدا کنیم .تقریبا یکپارچه همه آنچه فضاهای خانه های معاصر را شکل میدهد عیان میشود.

 اکثر فضاهای ورودی برای اعمال ورود آماده نیستند ،حتی برای کفش و لباس که در اغلب خانه های معاصر ،در ورودی خانه، مکانی برای آنها اختصاص داده نشده است.

 بندرت میتوان فضاهای شاخص و متفاوت در مسکن امروزی یافت.

 در خانه های معاصر، مکان استقرار آشپزخانه از بیشترین اهمیت برخوردار است و می باید از مرکز همجواری های مناسب برخوردار باشد.

 تنوع فضایی در خانه های معاصر ،اندک است و ساکنان هم به این نارسایی اعتنایی ندارند .

حضور طبیعی باد در خانه به ندرت تجربه میشود.

اسلاید ۴ :

مفهوم درون:

در واقع مهمترین مفهومی که باید دوباره به سازمان فضایی خانه های معاصر باز گردد مفهوم درون است .

هر خانه به لایه های مختلفی از دورن نیاز دارد:

-درون عمومی: که باید برای افرادی افزون بر اعضای یک خانواده فراهم شود.

– درون حد فاصل: که باید برای کل اعضای خانواده مهیا باشد.

– درون درون: که برای یک یا تعداد کمتری از کل اعضای یک خانواده ضروری است.

اسلاید ۵ :

عرصه هاي موجود در خانه هاي مسكوني:

 عرصه هاي مشترك

  عرصه هاي والدين

 عرصه هاي فرزندان

  عرصه هاي مهمان

 فضاهاي خدماتي، نگهداري وسايل و تجهيزات خانواده

فضاهاي ورود و خروج

اسلاید ۶ :

 عرصه مشترك:

در خانواده هاي كم درآمد، فضاهاي جمع شدن در خانواده مهمترين فضاهاي خانه است. صحبتهاي دو يا چند نفره اهل خانواده، غذا خوردن، استراحت و آرامش و پرداختن به سرگرمي ها و كارهاي مختلف و …

اسلاید ۷ :

 عرصه فرزندان:

كودكان بيشتر از ۴ سال بايد از والدين جدا باشند. فضاي خواب دختران و پسران بيشتر از ۷ سال بايد از هم جدا  باشد. پسر و دختر بزرگ بايد عرصه خواب و استراحت فردي برايش فراهم شود.

اسلاید ۸ :

 عرصه مهمان:

تا حد امكان بايد از حريم خصوصي زندگي خانواده جدا بماند.

اسلاید ۹ :

فضاهاي خدماتي و نگهداري وسايل و تجهيزات خانواده:

.I آشپزخانه

.II فضاهاي بهداشتي

.III حفظ و نگهداري البسه و پوشش ها

.IV نگهداري وسايل اضافي

اسلاید ۱۰ :

تقسيم بندی فضاهاي مسكوني  با توجه به ضوابط و استانداردها :

q نشيمن اصلي ( فضاي چند منظوره )

q فضاهاي مربوط به انجام وظايف خانه داري و فضاهاي مراقبت هاي بهداشتي

q فضاي خواب افراد خانواده

q فضاي نگهداري از وسايل (در داخل يا خارج ) و فضاي مورد استفاده اهل خانه كه در مجاورت فضاهاي سكونت قرار ميگيرد.

q فضا براي نگهداري لوازم اضافي آشپزخانه، مواد غذايي و وسايل نظافت و …

q فضايي براي نگهداري كفش و لباس هاي رو و وسايلي كه در داخل خانه مورد استفاده نيست و هنگام خروج از منزل به آنها نياز است كه معمولا در قسمت ورودي پيش بيني مي شود.