لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه                                                            علفهاي هرز بعنوان جزء جدايي ناپذير اكوسيستمهاي زراعي و غير زراعي و يكي از مهمترين عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزي  به شمار مي‌روند، به طوريكه مشكلات اين گياهان،ميليونها كشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول داشته است. به عقيده برخي از محققين، خسارت علفهاي هرز به محصولات زراعي مي تواند بين۱۰ تا ۱۰۰ درصد متغير باشد و به طوري كه اگر اين گياهان بدرستي كنترل يا مديريت نشوند، زيان آنها به توليدات كشاورزي مي تواند بيش از آفات وبيماريها باشد

اسلاید ۲ :

از ۲۵۰۰۰۰ گونه گياهي شناخته شده حدود ۲۵۰ گونه (۱/۰ درصد) آن علف هرز مي باشند كه ۷۶ گونه از آنها جزء مضرترين علفهاي هرز دنيا به شمار مي روند. اين ۷۶ گونه به ۳۰ خانواده گياهي تعلق دارند كه حدود نيمي از آنها متعلق به دو خانواد ه گندميان(Poaceae) و كاسني(Asteraceae) ميباشند.

مشکل علفهای هرز و کنترل آنها با آنکه در کشور ما سابقه طولانی دارد اما تا دهه های اخير بعنوان فعاليتي جنبی به حساب می آمد. شناخت بيشتر نقش علفهای هرز در کاهش توليد باعث آن گرديده كه در سالهای اخير توجه به شناخت و کنترل اين گياهان بيشتر شود . به طوری که امروزه تلاش تعدادي از کشاورزان ما درجهت کنترل علفهای هرز، مبتنی بر روشهای علمی است که در کشورهای پيشرفته رايج می باشد. از طرف ديگر مشکلات زيست محيطي ناشی از کاربرد بي رويه علف کشها سبب شده که در رابطه با کنترل علفهای هرز قبل از هر چيز توجه ويژه ای به شناخت بيولوژی و اکولوژی اين گياهان معطوف شود.

اسلاید ۳ :

برای دست يابی به يك نظر جامع در مورد مسئله علفهای هرز، شناخت دقيق فلور علفهای هرز ضروری است، در حقيقت ماهيت فلور علفهای هرز تا حد زيادی زمان و روش کنترل را تعيين می کند. بنا بر اين شناسايي و برآورد جمعيت علفهای هرز هر منطقه به عنوان يك نياز اوليه برای اتخاذ روشی مؤثر در اجرای برنامه های کنترل مطرح است.

شناسايي فلور علفهای هرز يك منطقه علاوه بر نقشی که در مديريت اين گياهان دارد، مي تواند در زمينه استفاده های دارويي و مرتعی از اين گياهان نيز حائز اهميت باشد.

اسلاید ۴ :

دم روباهي باريك

Alopecurus myosuroides

Foxtail grass(Sle der foxtail)

از علفهاي هرز يكساله با ساقه هاي باريك است.از خانواده poaceae كه توسط بذر تكثير مي يابد .با ساقه هايي كه درازاي ان تا۶۰سانتي متر ميرسد و به صورت توده هاي نزديك به هم ديده ميشوند.در انتهاي هرساقه، سنبله باريك و طويل ريشكدار به طول ۳-۱۰سانتيمتر قرار دارد.گل اذين از نوع Spike و متراكم ،شبيه به دم روباه است. برگها داراي ليگول غشايي و محل اتصالشان به ساقه متورم است.

اسلاید ۵ :

گلومهاي آن نوك تيز و مايل به سفيد است كه سه رگبرگ سبزرنگ،ان را از گلوم ساير گندميان متمايز ميكند،پوشينه هاي دم روباهي باريك،به درازاي گلوم آن است و ريشكهاي ان نيز خميده هستند.در محل غلاف،زبانك بزرگ غشايي ديده ميشود.

از گونه هاي ديگر دم روباهيA.agrestis,A.prate sisرا ميتوان نام برد.

دم روباهي از علفهاي هرز مزارع گندم،جو،بادام زميني،ذرت،باغهاي سبزي و صيفي و نيز زمينهاي ايش است.

روشهاي کنترل:

در مزارع غلات از علفكش فلم پروپ-ام-ايزوپروپيل(EC20%) (سافیکس بی دیلیو) به ميزان۳ليتر در هكتار در مرحله۲-۴برگي علف هرز استفاده ميشود

__________________

اسلاید ۶ :

بو مادران

Achillea Spp

Wester yarrow

بومادران گياهي است معطر و دوساله،از خانواده Asteraceae (Composite) كه از طريق بذر و ريزوم تكثير مي يابد.با ساقه هايي به ارتفاع۳۰تا۶۰سانتي متر،پوشيده از كركهاي ظريف و ريزي كه از ريزوم هاي رونده ضعيفي به وجود مي ايند.برگهاي پرمانند،نرم و نيزه اي شكل،با بريدگي هاي متعدد و باريك به فواصل مساوي از يكديگر،روي محور ساقه قرار دارند.

اسلاید ۷ :

گل اذين به صورت كلاپرك كه مجموع انها گل اذين ديهيم را در انتهاي ساقه و انشعابات ان به وجود مي اورد.قطعات گل ۵تايي است.تعداد پرچم ها۵عدد و مادگي از دو برچه تشكيل شده ،مجموعه گلها به رنگ زرد مشاهده مي شود،ميوه فندقه،بذر كوچك و مسطح،بيضي شكل به رنگ سفيد مايل به خاكستري به طول تقريبي ۲ميليمتر مي باشد.بومادران بويي زننده و تند دارد و به عنوان گياهي دارويي مورد استفاده قرار مي گيرد.

از گونه هاي ديگر ان كه رفتار علف هرزي دارند شاملA.la ulosa ,A.sa toli a ,Amicra tha مي باشد.

بومادران از علفهاي هرز مزارع،گندم،جو،توتون، پنبه،چغندرقند، سبزي و صيفي و باغهاي ميوه و زمينهاي باير محسوب مي شود

اسلاید ۸ :

خارشتر

Alhagi psuedalhagi

Camelthor

خارشتر گياهي است علفي و چند ساله از خانوادهLegumi osae،تكثير ان توسط بذر و ريزوم صورت ميگيرد.داراي شاخه هايي انبوه و در هم، ساقه سبز رنگ است. اين گياه برگهاي ساده اي دارد كه۲تا۴ميليمتر عرض و۲تا۱۰ ميليمتر طول دارند. برگها به شكل بيضي كشيده هستند كه در پايه خارها قرار گرفته اند.گلها به طور منفرد يا دوتايي در طرفين شاخه ها قرار دارند. كاسه گل تقريبا ۲ ميليمتر طول دارد و بدون كرك است.دندانه هاي كاسه نوك تيزوتخمدان نيز بدون كرك است. ميوه اين گياه باريك و بدون كرك بوده سطح رويي ان صاف و سطح زيرش بند بند است.رنگ گلها صورتي يا صورتي مايل به بنفش است. دمگل ۱ تا ۳ ميليمتر است.

اسلاید ۹ :

اين علف هرز به شوري مقاوم بوده و بيشتر در نواحي خشك وبياباني وجود دارد گوسفندان و شتر از آن تغذيه ميكنند.از گونه هاي ديگر ان ميتوان A.persarum را نام برد.

خارشتر از علفهاي هرز مزارع پنبه،نيشكر،چغندرقند،گندم، جو،سبزي و صيفي است.

روشهاي کنترل:

خارشتر را ميتوان با سم پاشي با علفكش تو-فور-دي پس از سبز شدن در مزارع غلات به نسبت ۵ ليتر در هكتار كنترل كرد. مصرف علفكشها قبل از سبز شدن تاثير چنداني در كنترل اين گياه ندارد.

اسلاید ۱۰ :

بيد گياه داراي گوشك كوچك بوده و در مرحله رويشي، برگهايش در نزديك نوك ، به صورت افقي مچاله شده است. گل آذين آن از نوع سنبله است و سنبلچه هاي آن به صورت دو رديف بلند مانند تخت خوابيده، بر روي ساقه قرار گرفته اند.هر سنبلچه از دو پوشينه يا گلوم بزرگ و مشخص تشكيل شده است.

ساقه ها راست ،منشعب،برگها به صورت شل و ول(Lax leaves) و سبزرنگند. در قسمت بالايي برگها تعداد كمي وجود دارد و داراي ليگول غشايي است كه روي هم قرار گرفته اند(Claspi g)و داراي۴-۷گلچه كه در هر خوشه چه قسمتهاي پهن در مقابل محور خوشه قرار گرفته اند.

بيد گياه از علفهاي هرز مزارع گندم و جو ميباشد.

در مورد مبارزه با اين گياه كار تحقيقاتي انجام نشده و در حال حاضر وجين دستي انجام ميشود