لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف بهداشت حرفه اي

تأمين،حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسماني ،رواني واجتماعي کارگران

پيشگيري از حوادث ناشي از کار

انتخاب کارگر براي شغل ومحيطي که از نظر جسمي ورواني توانائي انجام آن را دارد)تطبيق کار باانسان(

ž

اسلاید ۲ :

برنامه هاي بهداشت حرفه اي

شناسائي ارزيابي وکنترل عوامل زيان آور محيط کار

شناسائي نقاط خطر ازنظر ايجاد حادثه

انجام معاينات پزشکي بدو استخدام ودوره اي

ايجاد امکانات درماني وکمکهاي اوليه

تدوين برنامه هاي آموزش ايمني وبهداشت

اسلاید ۳ :

عوامل زيان آور محيط کار

عوامل فيزيکي

عوامل شيميائي  

عوامل  مکانیکی وارگونومی

عوامل رواني

عوامل بيولو‍‍ژيکي

اسلاید ۴ :

عوامل فيزيکي

žسروصدا

žارتعاش

žروشنائي

žحرارت وبرودت

žپرتوهاي يونساز وغير يونساز

žفشار

اسلاید ۵ :

عوامل شيميائي

کليه مواد اوليه ، مواد خام ، مواد واسطه و  فرآورده هاي اصلي که در صنعت به کارمي روند يا توليد مي شوند،مي باشد .

اسلاید ۶ :

عوامل ارگونومي

žوضعيت نامطلوب بدن هنگام کار

žايستادن طولاني مدت

ž

žحمل دستي بار

اسلاید ۷ :

عوامل رواني

žشيفت ونوبت کاري

ž

žساعات کار بيش از يک شيفت

ž

žبی علاقه بودن به کار ویکنواختی محیط کار

اسلاید ۸ :

عوامل بيولو‍‍ژيکي

žباکتري

ž

žويروس

ž

žقارچ

ž

žانگل

اسلاید ۹ :

اصول بهداشت حرفه اي

žشناسايي: اولين اقدام كارشناس بهداشت حرفه اي، شناسايي عوامل زيان آور محيط كار است. براي اين كار ابتدا از محل، بازديد مقدماتي كرده و سپس منابع احتمالي آلودگي را تعيين و اولويت بندي مي كند.

žاندازه گيري: براي مشخص شدن ميزان آلودگي بايد عوامل آن را اندازه گيري كرد . اين كار به وسيله تجهيزات مختلفي مانند صداسنج، لوله هاي گاز ياب، لوكس متر و… انجام  مي گيرد.

اسلاید ۱۰ :

žارزشيابي: نتايج اندازه گيري به تنهايي معني و مفهومي ندارد و بايد آن را با استانداردهاي بهداشت حرفه اي مقايسه كرد. در مرحله ارزشيابي ضمن مقايسه اين اندازه گيري ها آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند.

žكنترل: پس از اندازه گيري ومقايسه با استانداردها اقدامات لازم براي كنترل عوامل زيان آور محيط كار و پيشگيري از تأثير اين عوامل بعمل مي آيد.