لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شيمی تجزيه دستگاهی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شيمی تجزيه دستگاهی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فصل اول

مقدمه ای بر روشــهای طيــف بينی

هدف کـــــــلی:

آشنائی با امواج الکترومغناطيسی و کاربرد آنها

آشنائی با روشهای طيف بينی از نقطه نظر محدوده انرژی

دستگاهوری وکاربرد آنها درطيف سنجی

هدفهـــــــای رفتاری:

اصطلاحات و مبانی نظری کلی طيف بينی و طيف سنجی

کاربرد نظريه کوانتومی و روشهای طيف بينی باتوجه به تغييرات مولکولی

طرح کلی و عمومی عوامل و اجزاء يک دستگاه طيف سنج

اسلاید ۲ :

طيـــف بينی (Spectroscopy) :
 
جداسازی و ثبت تغييرات انرژی هسته ها,
اتمها , يونها , يا مولکولها

تغييرات شامل: تشعشع (emission) , جذب (absorption) و پراش ـ تفرق يا پخش (diffraction) ذرات يا امواج الکترومغناطيسی است.

در حالت کلی کاربرد عملی روشهای طيف بينی بر اساس بر هم کنش (عمل متقابل) بين تابشهای الکترومغناطيسی با حالتهای انرژي کوانتايي شده ماده مورد نظر است.

اسلاید ۳ :

خواص امواج الکترومغناطيسی:

خاصــيت ذره ای:

  ماهيت کوانتايی تابش الکترومغناطيسی ـ اثرفوتوالکتريک رابطه پلانگ:

E = hn = hc/ l = hcn

E = انرژی بر حسب ژول

h = (6.62×10-34)ثابت پلانگ

n = (Hz) فرکانس

خاصــيت موجی:

پراش ـ شکست نور و تداخل

c = ln , l = c/n

n = c/l , n = 1/ l

c = سرعت نور در خلاء

l = طول موج

n = فرکانس

n = عدد موجی

اسلاید ۴ :

Black & White

When a sample absorbs light, what we see  is the sum of the remaining colors that strikes our eyes.

If the sample absorbs no

visible light, it is white

or colorless.

If a sample absorbs all wavelength of visible light, none reaches our eyes from that sample. Consequently, it appears black.

اسلاید ۵ :

Absorption and Reflection

Further, we also perceive orange color when visible light of all colors except  blue  strikes our eyes. 

In a complementary fashion,  if the sample absorbed only orange, it would appear blue; blue and orange are said to  be complementary colors.

اسلاید ۶ :

تفسير طيفها توسط بوهر (۱۹۱۴)
براساس سه اصل زير پايه ريزی شد:

۱- سيستمهای اتمی , بدون تشعشع و جذب و نشر انرژی الکترومغناطيسی در حالت پايدار هستند.

۲- جذب يا نشر انرژی فقط زمانی اتفاق می افتد که سيستم از يک حالت انرژی به حالت ديگر انرژی تغيير يابد.

۳- فرآيند جذب يا نشرانرژی بارابطه hn = E’ – E² مطابقت دارد.

          اختلاف انرژی بين دو حالت سيستم = E’ – E²

اسلاید ۷ :

قوانين مکانيک کلاسيک

برای اشياء بزرگ ـ توپ پينگ پنگ ـ انرژی پيوسته
قوانين مکانيک کوانتومی

مولکولها ـ اتمها ـ الکترونها ـ اجسام ميکروسکوپی ـ محدوديتها ـ سطوح انرژی کوانتايی

جذب تابش توسط الکترون فقط زمانی صورت ميگيرد که انرژی فوتون تابيده شده معادل اختلاف انرژی بين دو سطح کوانتايی باشد.

اسلاید ۸ :

سطوح انرژی ـ اتم چند الکترونی

در ناحيه مرئی DE1

در ناحيه ماوراء بنفش DE2

در ناحيه x-ray   DE3

اسلاید ۹ :

در اثر برخورد تمام طول موجها به منشور , هر طول موج با زاويه معينی از منشور خارج ميشود که با چرخاندن منشور می توان طول موجها را از هم جدا کرد و از مسير نمونه عبور داد.

اسلاید ۱۰ :

شبکه پراش  (Grating) :
 
شبکه عبارت است از رديفهای موازی و هم فاصله از شيارهايی که نزديک بهم ايجاد شده است تعداد اين شيارها حدوداً ۱۲۰۰۰ شيار در يک سانتيمتر ميباشد.

توان تفکيک يک شبکه پراش به تعداد شيارها , فاصله آنها و سطح آن بستگی دارد.

هر چه تعداد شيارها بيشتر (فاصله کمتر) و سطح شبکه بيشتر باشد توان تفکيک آن نيز بيشتر است.