لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شیمی تجزیه یک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شیمی تجزیه یک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

شيمي تجزيه

تعريف شيمي تجزيه

شاخه ای از علم شیمی است و شامل جداسازی، تعیین و اندازه گیری مواد بطریقه تجزیه کمی و کیفی می باشد

تقسیم بندی شیمی تجزيه برحسب آنالیز انجام شده بر روی نمونه

۱- تجزيه كيفي: عبارتست از شناسایی نوع و ترکیب مواد ویا گونه های شیمیایی

۲-  تجزيه كمي: عبارتست از تعیین مقدار و یا غلظت یک گونه خاص

اسلاید ۲ :

انواع روشهاي تجزيه

  ۱- تجزيه كلاسيك

  ۲- تجزيه دستگاهي

توضیح انواع روشهاي تجزيه

۱- تجزيه كلاسيك:

برای انجام تجزیه از واکنشهای شیمیایی استفاده می شود وعمدتاً با دانستن غلظت یک گونه معلوم که معادل شیمیایی یا استوکیومتری گونة مجهول است غلظت گونة مجهول را تعیین می نمایند

اسلاید ۳ :

مثال تجزيه كلاسيك

الف- روشهای اسیدیمتری یا بازیمتری:

  HCl + NaOH D NaCl + H2O

 با دانستن غلظت اسید کلریدریک، غلظت هیدروکسید سدیم را تعیین می نمایند

 ب- روشهای رسوبی     

 Ag+ + Cl- D AgCl     

با دانستن غلظت نقره، غلظت یون کلرید را تعیین می کنند

یا تعیین وزن رسوب غلظت یون کلرید را تعیین می کنند و…

اسلاید ۴ :

۲- تجزيه دستگاهي

از روی سیگنال حاصل از دستگاههای تجزیه که متناسب با غلظت، یا مقدار گونه (یا واکنشگر) شیمیایی مجهول هست غلظت دقیق گونه مجهول را تعیین می کنند

مثال: تجزيه دستگاهي

دستگاه اسپکتروسکوپی نشر شعله ای

از روی مقدار نور جذب شده توسط سدیم محلول در آب، مقدار دقیق سدیم (یا سدیم کلرید) را در آب تعیین می کنند.

اسلاید ۵ :

روشها و واحدهای بیان غلظت

روشهای متعددی برای بیان غلظت وجود دارد

۱- مولاریته یا غلظت مولار: تعداد مولهای ماده حل شده در یک لیتر محلول یا تعداد میلی مولهای ماده حل شده در یک میلی لیتر محلول را گویند

واحدهای مولاریته: mol/l و  mmol/ml

نماد مولاریته:  CM

اسلاید ۶ :

۲-  مولالیته یا غلظت مولال: تعداد مولهای ماده حل شده در ۱۰۰۰گرم حلال و یا تعداد میلی مولهای ماده حل شده در یک گرم حلال را گویند

واحدهای مولالیته: mol/kg و  mmol/g

۳- نرمالیته یا غلظت نرمال: تعداد اکی والان های ماده حل شده در یک لیتر محلول و یا تعداد میلی اکی والان های ماده حل شده در یک میلی لیتر محلول را گویند

واحدهای مولاریته: eq/l و  meq/ml

نماد مولاریته:  N

اسلاید ۷ :

۴- تیتر: غلظت یک محلول را بر حسب وزن گونه ای که یک واحد حجم از محلول با این وزن واکنش می کند تعریف می کند

  الف- ppt (قسمت در هزار): یک قسمت از ماده حل شده   در هزار قسمت محلول را گویند

  ب- ppm (قسمت در میلیون): یک قسمت از ماده حل   شده در یک میلیون قسمت محلول را گویند

  ج- ppb (قسمت در بیلیون): یک قسمت از ماده حل شده   در یک بیلیون قسمت محلول را گویند

اسلاید ۸ :

۵- غلظت درصدی

الف- وزنی – وزنی: وزن ماده حل شده به وزن محلول ضربدر ۱۰۰ را گویند

واحدهای وزنی – وزنی: %kg/kg و  %gr/gr

نماد وزنی – وزنی:  %W/W

ب- وزنی – حجمی: وزن ماده حل شده به حجم محلول ضربدر ۱۰۰ را گویند

واحدهای وزنی – حجمی: %kg/l و  %g/ml

نماد وزنی – حجمی:  %W/V

ج- حجمی – حجمی: حجمی ماده حل شده به حجم محلول ضربدر ۱۰۰ را گویند

واحدهای حجمی – حجمی: %l/l و  %ml/ml

نماد حجمی – حجمی:  %V/V

اسلاید ۹ :

تعادل شیمیایی

در یک واکنش شیمیایی مقدار واکنشگر شیمیایی لازم از یک گونه برای انجام کامل واکنش با گونه دیگر را معادل شیمیایی آن گونه و یا استوکیومتری واکنش گویند.

استوکیومتری و یا معادل شیمیایی دو واکنشگر نسبت به هم عموماً بر حسب مول بیان می شود

مثال:               H2CO3 + 2NaOH D Na2CO3 + 2H2O

استوکیومتری NaOH به H2CO3 2به ۱ است

اسلاید ۱۰ :

حل مسئله به روش استوکیومتری

اساس

۱- ابتدا معلومات و مجهولات مسئله را تعیین می کنند

۲- از گونه معلوم شروع کرده و آنرا به مول و یا میلی مول معلوم تبدیل می کنند 

۳- از روی استوکیومتری واکنش مول گونه معلوم را به مول گونه مجهول تبدیل می کنند

۴- از مول گونه مجهول کمیت مورد نظر برای گونه مجهول را بدست میاورند