لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طراحی سوالات مفهومی و استاندارد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طراحی سوالات مفهومی و استاندارد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مقدمه :

ارزشیابی به عنوان حلقه اي از زنجیره ي فعالیتهاي آموزشی معلم وتکمیل کننده سایر فعالیتهاي او همواره بخش تکمیلی وجدانشدنی از تعلیم و تربیت بوده است .

در این فعالیت معلم با استفاده ازروشها ، فنون وابزارهاي مختلف اندازه گیري بازده دانش آموزان رادر زمینه هاي مختلف درسی و رفتاري سنجش کرده و مورد ارزیابی قرار می دهد و از این طریق میزان موفقیت خود و آنان را دردستیابی وتحقق بخشیدن به اهداف آموزشی وتربیتی مشخص می نماید.                                                                       

اسلاید ۲ :

اهمیت وضرورت:

آموزش وپرورش رامی توان به صورت فرایندي تعریف کرد که به منظور تغییر وتعدیل رفتار دانش آموزان با توجه به هدفهاي معین طرح ریزي شده است ودر این فرایند نقش معلم عبارت است از فراهم ساختن شرایط وامکانات لازم به گونه اي که تغییرات مطلوب دررفتار دانش آموزان ایجاد شود .

براي سنجش ومشخص کردن این تغییرات همواره از عاملی همچون امتحان استفاده می شود درگذشته امتحان فقط وسیله اي براي غربال کردن دانش آموزان بود وعامل مهمی براي تعیین سرنوشت آینده دانش آموزان، به شمارمی رفت .

اما امروزه بر اثر پیشرفت روز افزون علوم وتکنولوژي ودگرگون شدن مفهوم آموزش وپرورش نقش امتحان تغییر یافته است وبه عامل کشف کننده وشناساننده توانایی ها واستعدادهاي دانش آموزان وآماده سازي آنان براي شرکت در فعالیتهاي سازنده جوامع پویاي انسان تبدیل گشته است .

اسلاید ۳ :

تعریف سوالات مفهومی واستاندارد:

به سوالاتی ، سوالات مفهومی گفته می شود که با چالش کشاندن مفاهیم آموزش داده شده بطور فعال به دیدگاههاي متفاوتی از آن مفهوم برسد.

به عبارت دیگر سوال مفهومی باید بتواند مفهوم آموزش داده شده توسط معلم را که به صورت همگرااست را به دیدگاههاي واگرا تغییر رفتار دهد.

به طور کلی در سوالات مفهومی سطوح بالاي حیطه شناختی مطرح است،

انتظار می رودروند طراحی سوالات امتحانی نیز باید منطبق با رویکرد آموزشی ،تغییر کند . به عبارت دیگر سوالات امتحانی باید به صورتی باشد که دانش آموز در حل آن از تجربه شخصی که  در کلاس درس بدست آورده ،استفاده کند.                               

اسلاید ۴ :

راهنماي سوالات مفهومی و استاندارد:

وقتی می خواهید امتحان بگیرید به چه فکر می کنید؟

آیا این امتحان داراي روایی و پایایی است؟

آیا این امتحان قابل اجرا است؟

براي بالا بردن روایی و پایایی امتحان چه باید کرد؟

براي قابل اجرا شدن یک امتحان چه پیشنهادي دارید؟

نکات قابل توجه براي افزایش روایی امتحان:

–  جدول مشخصات امتحان تهیه شود .

–  از انواع سوالات استفاده شود .

–  سوالات ، تمام سطوح یادگیري را اندازه بگیرد .

– نمونه سوالات ما نمونه جامعی از تمام سوالات ممکن باشد.

اسلاید ۵ :

عوامل موثر در پایایی امتحان

عوامل بیرونی:

–  خصوصیات دانش آموز مانند بیماري ، اضطراب و …

–  محیط فیزیکی مانند : گرما و سرما، محل مناسب نشستن ، سوز ، سر و صدا و …

–  نحوه اجرا : به صورت مناسب اجرا شود در زمان مناسب در مورد

اجراي آن مثلا این که چقدر زمان دارند ، چگونه اجرا کنند، پاسخنامه دارد

یا خیر و راهنمایی لازم داده شود و در زمان خستگی دانش آموزان اجرا نشود

اسلاید ۶ :

عوامل درونی :

–  آسان و دشواري سوال :  وقتی سوالات خیلی سخت ویا خیلی آسان باشندبین افرادي که یاد دارند و افرادي که یاد ندارند تفاوت قائل نمی شود .

–  تعداد سوالات : هر چه تعداد سوالات بیشتر باشد پایایی امتحان بیشتر است و محتواي بیشتري را اندازه می گیرد به شرطی که آنقدرزیاد نباشد که دانش آموزان به دلیل خستگی به بعضی از سوالات پاسخ ندهند .

۱-فهرست کردن تمام اهداف رفتاري .

۲- قرار دادن محتواي درسی در مقابل اهداف رفتاري .

۳- مشخص کردن سطوح یادگیري هر یک از اهداف رفتاري.

اسلاید ۷ :

انواع سوالات :

تولید پاسخ)ذهنی(:انشایی)گسترده پاسخ ، محدود پاسخ )-کوتاه پاسخ

گزینش پاسخ )عینی):صحیح و غلط) صحیح – غلط ، بله – نه ،اصلاحی ، خوشه ای(-چندگزینه اي)تنها گزینه درست ، بهترین گزینه ، گزینه منفی)- جورکردنی (ساده، نقشه اي ،رده بندي(.

اسلاید ۸ :

سوالات تولید پاسخ )ذهنی):

در این نوع سوالات دانش آموز خودش پاسخ سوال را تولید می کندوبخاطر تاثیر ذهنی مصحح در نمره گذاري ، ذهنی می گوییم.

انواع سوالات تولید پاسخ:

  1. تشریحی : سوالات بسیار مفهومی هستند که سطوح بالاي یادگیري

مثلا کاربرد،تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی را اندازه می گیرند.

)ازاین سوالات باید به صورت محدود استفاده گردد(.

مثال:

۱- نقش پرفشار سیبري بر آب و هواي ایران را توضیح دهید؟

۲-کشت گذرا یا نوبتی را توضیح دهید؟

سوالات گسترده پاسخ از نظر مقدار نوشتن محدودیتی ندارند اما درسوالات محدود پاسخ از نظر مقدار و زمان محدودیت دارند و این محدودیت مربوط به حجم مطلب زمان پاسخگویی است نه بخش خاصی از مطلب.

مثال:نقش ناهمواریها را در زندگی خود در۴خط بنویسید؟

اسلاید ۹ :

مزایا :

۱-تهیه آن آسان است .

۲-سطوح بالاي یادگیري را می سنجد .

۳-این نوع سوالات بهترین نوع سوالات در سنجش پروراندن جواب هستند.

۴-در نحوه مطالعه دانش آموزان تاثیر مثبت دارد .

گره گاه ها :

۱-نمونه کوچکی از محتوا را می سنجد .

۲-  تصحیح آنها بسیار وقت است و با دقت و به طور عینی انجام می گیرد.

اسلاید ۱۰ :

قواعد تهیه سوالات تشریحی :

۱-با رسم جدول مشخصات امتحان آن درس ، دقت نمائید تاسوالها به طور مستقیم با اهداف آموزشی مرتبط باشد.  

۲-  سوالهاي انشایی را براي اهدافی محدود کنید که با سایر انواع آزمونها به خوبی قابل اندازه گیري نیستند.

۳- صورت سوالها را با عبارات و کلمات روشن و واضح بنویسید.

۴- تا حد امکان از سوالهاي تازه و موقعیتهاي جدید استفاده کنید .

۵- به آزمون شوندگان حق انتخاب چند سوال از میان تعداد سوال راندهید .

۶- عواملی را که در ارزشیابی آزمونهاي تشریحی دخالت خواهید داد از پیش تعیین کنید و آنها رابه اطلاع آزمون شوندگان برسانید .