لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طراحی و ساخت هواپيمای بدون سرنشين شهبال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طراحی و ساخت هواپيمای بدون سرنشين شهبال قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  فصل اول           بانك اطلاعاتی هواپيماهای همرده                                                         
 
فصل دوم           شناخت پارامتريك هواپيماهای همرده                                                  
 
فصل سوم          تبيين ماموريت های قابل انجام                                                            
 
فصل چهارم        تخمين وزن پروازی و آناليز حساسيت                                                  
 
فصل پنجم          تخمين سطح بال و قدرت موتور                                                        
 
فصل ششم         پارامترهای طراحي شكل هواپيما                                                        
 
فصل هفتم          مزايای طرح                                                                                    

اسلاید ۲ :

 • بار مفيد (Payload) :
 • اين هواپيما قادر به حمل ۵ کيلوگرم بار در نزديک مرکز ثقل و ۳ کيلوگرم بار در دورترين محل از مرکز ثقل است.
 • شعاع عملياتي (Operational Range) :
 • شعاع عمليات پروازي بيش از ۲۰ کيلومتر است که تا مسافت ۲ کيلومتر توسط هدايت و کنترل پرواز چشمی و بعد از ۲ کيلومتر توسط هدايت و کنترل پروازی از ايستگاه کنترل زمينی بوسيله سيستم مکانيابی جهانی (GPS) و اعمال نقاط

       مسير (Way Point) انجام می گردد.

 • مسافت نشست و برخاست (Landing & Take-off Field Length) :
 • ميزان مسافت لازم برای برخاست و نشست هواپيما حداکثر ft 6/65 (m 20) می باشد.
 • مداومت پروازی (Endurance) :
 • مدت زمان لازم برای پرواز در فازهای مختلف پروازی برابر با ۵۰ دقيقه می باشد.
 • سرعت کروز (Cruising Speed) و سرعت واماندگی (stalling Speed) :
 • سرعت کروز برابر (km/h 70) kt81/37 در ۶۰ درصد سرعت حداکثر در ارتفاع) m3000 ( ft9840 بالاتر از سطح زمين (AGL) می باشد.
 • سرعت واماندگی برابر با) km/h40( kt60/21 در ارتفاع ) m3000 ( ft9840 بالاتر از سطح زمين (AGL) می باشد.

اسلاید ۳ :

 • سقف پرواز عملياتی (Service Ceiling) :
  ميزان سقف پرواز عملياتی هواپيمای مدنظر ) m3000 ( ft9840 بالاتر از سطح زمين (AGL) می باشد.
 • نيروی پيشران (Power Plants) :
 • استفاده از يک موتور پيستونی/ملخی
 • نرخ صعود (Rate of Climb) :
 • ميزان نرخ صعود با حداکثر توان تا ارتفاع ) m3000 ft (9840 بالای سطح زمين، (m/min120)ft/min6/393 می باشد. 
 • فازهای پروازی (Phase of Flight) :
 • فازهای مختلف پروازی هواپيمای شهبال-I ، شامل ۷ مورد زير است:
 • فاز ۱ : استارت زدن موتور و تنظيم موتور (Engine Start & Warm-Up)
 • فاز ۲ : تاکسی کردن و ورود به اول باند (Taxi)
 • فاز ۳ : برخاست (Take-off)
 • فاز ۴ : اوج گيری (Climb)
 • فاز ۵ : گشت زنی (Loiter)
 • فاز ۶ : کاهش ارتفاع (Descent)
 • فاز ۷ : نشستن ، تاکسی کردن، خاموش کردن موتور (Landing , Taxi & Shut Down)

اسلاید ۴ :

 • مواد مورد نياز ساخت و تکنولوژی ساخت

بال

بوم

سطوح متعادل کننده(دم)

بدنه

ارابه فرود

 • مهارت مورد نياز ساخت
 • بسته بندی و حمل و نقل
 • آماده سازی جهت پرواز
 • سهولت پرواز و مقدار آموزش مورد نياز برای خلبان
 • امکان توسعه پذيری در آينده
 • ويژگی های ايمنی
 • ويژگی های رفتاری در شرايط اضطراری