لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طرح شاد سازی در مدارس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طرح شاد سازی در مدارس قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مقدمه:
درنظام متعالي تعليم و تربيت جديد فضاي فيزيكي مدرسه نه تنها يك محيط خشك و بي روح فاقد تاثيردرفرآيند يادگيري محسوب نمي‌شود،بلكه به عنوان عاملي زنده و پويا در كيفيت فعاليت هاي آموزشي وتربيتي دانش آموزان ايفاي نقش مي‌كند. عصري که ما در آن زندگي مي کنيم به کلي متفاوت از زمان هاي گذشته است پديده هاي جديد متنوع و به هم پيچيده آن چنان فراوان و نو به نو شده اند که توجه به دانايي ها، توانايي ها وامکانات را اجتناب ناپذير نموده است.البته اين دانستني ها و مهارت ها بايدقادرباشندامنيت رواني واحساس زيبا دوستي را در مواجهه با مشکلات زندگي تضمين کند. در روند استفاده از امکانات در راه مقابله منطقي و فراگيرمسايل دنياي جديدبه خصوص نگرش هاي كودكان ونوجوانان بايدازاصول بهداشت رواني استفاده نمود،چرا که نوجوانان ما نيازمندفضاي شاد  براي شاداب زيستن هستند.درشرايطي که اکثرمنازل درمناطق شهري تبديل به آپارتمان هاي کوچک وتاريک و به دوراز فضاهاي بازي و تحرك براي کودکان شده، يا آنكه درمدارسي تحصيل مي كنندكه درمحله ها ومناطق پرآسيب شهري واقع شده است. حداقل کاري که مي توان درتامين بهداشت جسمي وروحي آنان انجام دهيم، ايجاد فضاي مفرح و شادي بخش درمدرسه است،چرا که دانش آموزان چندين ساعت از روز را درمدرسه مي گذرانند واگرفضاسازي مناسبي درمدارس انجام شود مسلما به شاد زيستن فرزندان خود کمک بسيار مهمي خواهيم کرد.

اسلاید ۲ :

يک مدير آموزشي مسووليتي بس اساسي تر ومهم تر بر عهده دارد،  چرا که با روح و روان وجسم کودک ونوجوان سروکار دارد و بالندگي جامعه و جوانان امروز و سرافرازي و اقتدار فرداي آنان به حرف و شعار تنها پيش نمي رود. برخورداري از نسلي جوان و کارآمد و اصرار در به کارگيري مناسب جوانان در چرخه کار و فعاليت هاي جامعه و پذيرش مسووليت ازسوي آنان درفردايي نه چندان دورمي تواند بسيار کارسازواثربخش باشد.واضح است که انجام چنان ماموريت مهم به آساني محقق نمي شود ورشد تعالي آنان به تصادف حاصل

نمي شود. بايد نوجوانان و جوانان را به خوبي بشناسيم وازجامعه وشرايط ديروزوامروز و فرداي آنان درک درستي داشته باشيم، راه ها وروش هاي مناسب علمي وپيش برنده براي مجهز نمودن آنان به تربيت دانايي و توانايي و مهارت يابي را فرا بگيريم.

اسلاید ۳ :

۳ چند نكته كليدي درزمينه ي شادي و شادابي از    ديد گاه علامه جعفري (ره)

 • ـ مواظب باشيد كه شادي شما سرمايه غم ديگران نشود.
 • ـ تناسب ويكپارچگي به همراه نظم باعث شادي مي گردد . چراعالم زيباست ؟
 • جهان چون خط وخال وچشم وابروست         كه هر چيزي به جاي خود نيكوست
 • ـ شادي عميق احتياج به يك پشتوانه دارد، بايد استدلال داشته باشد وازجنسي باشد كه ماندگاري آن زياد باشد .
 • ـ دين عميق ترين تناسب وشادي را به جوينده خود تقديم مي كند چراكه سرسپردي وتسليم رضاي حق بودن موجب لذت وشادي است.
 • ما در پياله عكس رخ يار ديده ايم اي بي خبر از شرب مدام ما  (حافظ)
 • ـ دروغ كه آمدهمه ي بدي ها رامي آوردوخوبي ها وشادي ها مي رود.

اسلاید ۴ :

۳چگونگي دستيابي به تحقق آرمان هاي شاداب سازي در مدارس

 • ۱- براي بهره گيري مناسب از شرايط و امکانات براي ظهور استعدادها و خلاقيت هاي نوجوانان بايد تحولات جدي در نگرش مديران و مسوولان نظام آموزش و پرورش ايجاد کرد.
 • ۲- بکارگيري موثر و کارآمد:
 • الف:منابع مادي و انساني در برنامه ريزي و سازماندهي
 • ب: بسيج منابع و امکانات
 • ج: هدايت و کنترل صحيح برنامه
 • اين شيوه دستيابي به اهداف سازماني براساس نظام ارزشي راتسهيل مي سازد
 • ۳- مدير وظيفه دارد با هماهنگي و اتخاذ تصميمات پيش برنده اي که براساس مقررات و اصول پذيرفته شده در نظام ارزش ها شکل مي پذيرد حيات مادي و معنوي مدرسه را تدارک ببيند.

اسلاید ۵ :

۳شاداب سازي دروني و معنوي در مدارس

الف- تربيت معنوي و ديني(آشنايي با الطاف خداوندي وطبيعت)

nبي ترديد تربيت روحي ومعنوي كودك بايد ازآغاز حيات آنان مد نظرگرفته شود، ليکن چون درسنين نوجواني مي خواهند هويت شخصي پيدا کنند کم کم ازوالدين خود جدايي بيشتري پيدا مي کنند و وابستگي کمتري مي يابند و همين امر باعث مي شود هدايت معنوي ويژگي خاصي پيدا کند. آشنايي آنان با لطافت طبيعت (آب وهوا وآفتاب وکوه و دريا و…) مي تواند نشاط و شادابي را با ادراک طبيعت خداوندي به دست آورد به طوري که نوجوان با ديدن هريک از ابعاد طبيعت حتي با ديدن يک گل احساس لذت و شادماني کند.

اسلاید ۶ :

۳شاداب سازي دروني و معنوي در مدارس

 • ب- شرکت دادن دانش آموزان درفعاليت هاي گروهي
 • فعاليت هاي گروهي وجمعي نوجوانان جزو لا ينفک از زندگي اجتماعي آنان به شمار مي رود واگر خوب هدايت شود مي تواند آثار سازنده اي را درپي داشته باشدودرواقع مي تواند احساس لذت دروني را براي او به وجود آورد.
 • ج- جذب مشارکت دانش آموزان دراداره ي مدرسه
 • شکي نيست که يکي از وظايف مهم تربيتي مديران مدارس تشويق نوجوانان به مشارکت و تعاون درهمه ي اموراست و آنان مي توانند با تدوين برنامه هاي مناسب به جلب مشاركت دانش آموزان درامورمختلف مدرسه اقدام نمايند واين موضوع مي تواند به احساس مفيد بودن و دورشدن ازانزوا وکسالت درنوجوانان کمک کند اين برنامه يکي ازموارد شاد زيستن است.

اسلاید ۷ :

۳چگونگي ايجاد فضاي شاداب در مدارس

۳ابتدا شاداب کردن محيط مدرسه و فضاسازي ظاهري.

۳ شاداب نمودن فقط جنبه ظاهري ندارد چون داشتن بهداشت رواني سالم نيازمند رعايت اصولي است كه هم جنبه مادي و هم جنبه معنوي دارد و در واقع شاداب سازي را در ابعاد ظاهري و ابعاد معنوي جست و جو کرد.

۳ با نگاهي دقيق تربايد عنوان کردکه که هر يک از اين موارد شامل بررسي موضوعات ومواردي مهم است که با درنظر گرفتن آنها مطمئنا مي توانيم روح و روان و جسم و جان نوجوان را شاد کنيم چرا که نوجوان بايدابتداازدرون وجودش احساس شادماني داشته باشدواين احساس شادماني همان ايجاد رضايت از زندگي است که بايد در تمام ابعاد وجودش رخنه کند.

 

اسلاید ۸ :

۳شاداب سازي ظاهري در مدارس

۳ در اين روش اکثرا مواردي مورد توجه قرار مي گيرد، که قابل رويت و قابل لمس کردن باشد و در واقع اموري که لذت بصري ايجاد مي کند با ديدن فضا ومحيط زيبا باعث ايجاد نشاط مي شود،       مورد توجه قرارمي گيرد.

۱- فضاسازي و زيباسازي حياط مدارس، از جمله ديوارها، سطح زمين، کاشت درخت و گل و گياه گذاشتن نيمکت هاي رنگي و زيبا در حياط مدرسه، تابلوي زيباي سر در مدرسه، ديوارهاي تميز و زيبا و تزيين شده با نقاشي هاي زيبا، نماسازي هاي مختلف.

۲- زيباسازي مناسب ساختمان مدارس از جمله هماهنگي کاشي و سراميک و سنگ – رنگ آميزي در و ديوارها، پرده هاي زيبا جهت کلا س ها، زيباسازي راهروهاي کلا س ها، دفتر معلمان، اتاق مشاوره و…

اسلاید ۹ :

شاداب سازي ظاهري در مدارس

۳- زيباسازي و تميز بودن نمازخانه استفاده ازخوشبوکننده ها، استفاده از نوشته ها و خطاطي هاي زيبا و استفاده از گلدان هاي زيبا، استفاده از فرش هاي زيبا و هماهنگ با پرده ها تميز بودن و زيباسازي دستشويي ها و وضوخانه(حتما فضاي وضوخانه از کاشي و سراميک زيبا و تميز استفاده گردد) محل آبخوري ها سنگ شده باشد و در وضوخانه ها از لوله کشي آب گرم استفاده شده باشد.

 

۴ – زيباسازي راهروها و ورودي ها با استفاده از گلدان هاي گل طبيعي و مصنوعي.

اسلاید ۱۰ :


 
۳شاداب سازي ظاهري در مدارس

۵- زيباسازي کتابخانه ها استفاده از کمدهاي يکرنگ و يک مدل جهت نگهداري کتاب ها (ترجيحا استفاده از کمدهاي چوبي زيبا) استفاده از گلدان هاي طبيعي درفضاي کتابخانه، ميز وصندلي هاي يک رنگ و زيبا، قفسه هاي زيبا جهت دردسترس قرار دادن مجلا ت وروزنامه ها.

۶- تشويق دانش آموزان جهت آوردن گل وگياه طبيعي واستفاده ازآن درمحيط کلا س.

 ۷- پوشش ظاهري دانش آموزان،استفاده از روپوش هاي خوش رنگ وشاد .